Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів основи психології 10 клас

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів основи психології 10 клас





Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ


ПРОГРАМИ

для загальноосвітніх навчальних закладів
ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ

10 клас
ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ

11 клас

Рекомендовано Комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної Ради Міністерства осв­іти і науки України як проект програми для загальноосвітніх навчальних закладів (прот. №6 від 3,02.2000 р.)

Програми «Основи психології» для 10~го класу та «Пси­хологія спілкування» для 11-го класу розроблені Л.П, Пономаренко (науковий керівник) та Р.В.Бєлоусовою.
Рецензенти:

Саннікоеа 0,П. - зав. кафедрою психології ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, доктор психологічних наук, професор. Бурлачук Л.Ф. - член-корреспондент АГШ Украины, доктор психологических наук, профєссор

Богуш АМ - дійсний член Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор
Програма пройшла дворічну експериментальну апробацію на базовому експериментальному майданчику Одеського Інституту удосконалення вчителів ЗОНІ № 44 м. Одеси.

Одеса, 2000
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Головним завданням загальної середньої освіти в Україні є виховання громодянина України, формування соціально зрілої, працелюб­ної, творчої особистості, якій притаманно почуття власної гідності, по­вага до прав і свобод людини, свідоме ставлення до обов'язків людини і громадянина, гордість та свою батьківщину, здатність до саморозуміння і самовдосконалення, активної участі у соціальному житті країни.

Можливість реалізації нових цілей та завдань освіти потребує відповідної перебудови її змісту, введення нових предметів гуманітарного циклу, впровадження особистісно-орієнтованої системи навчання, використання активних форм і методів в процесі навчання. До базового навчального плану повинні включатися не тільки предмети, які підпо­рядковані меті формування наукового світогляду, пізнання довкілля, а й такі учбові курси, які б дозволили учням одержати досвід пізнання са­мого себе, розуміння інших людей, механізмів і законів, що впливають на людські відносини, сформувати навички конструктивної взаємодії з оточуючими. Це дозволить краще усвідомити права і свободи інших людей, сформувати толерантність, вміння долати труднощі та відстою­вати свої права, конструктивно розв'язувати конфлікти. Опанування соц­іальними навичками повинно відбуватись не стихійно, а стати метою виховного процесу.

В формуванні означених важливих якостей, у вихованні особистості громадянина сучасної демократичної держави, розвитку соціальної ком­петентності підрастаючого покоління важливе місце займає підвищен­им психологічної культури, яке, перш за все, включає розуміння само­го себе як особистості, усвідомлення свого місця серед людей, форму­вання навичок рефлексії, врахування потреб та інтересів других, вирі­шування проблем в конструктивний засіб. Розвиток адекватної самооц­інки, поваги до себе самого і необхідна умова формування правової куль­тури, вироблення власної позиції, соціальної активності.

Підвищення психологічної культури учнівської молоді передбачає оволодіння основами загальної психології, соціальної психології та пси­хології спілкування. Таким чином, головними цілями навчання старшокласників основам психології та психології спілкування є:

• формування гуманістичного світогляду;

• розвиток психологічної культури учнів;

• опанування учнями навичками самоаналізу і саморозуміння, розум­іння почуттів і мотивів поведінки оточуючих, вміння робити вибір і брати на себе відповідальність;

• поглиблення здатності учнів до рефлексії, аналізу слабких та силь­них власних рис;

• навчання учнів вмінню находити вихід в скрутних обставинах, до­лати блокуючи неприємні почуття і власну невпевненість;

• опанування учнями навичками конструктивного спілкування, пра­вильного розуміння бажань, очікувань і вимог інших людей, ураху­вання їх прав;

• підготовка до свідомої активної участі в суспільному житті Украї­нської держави.

Навчання основам психології для старшокласників має сприяти:

• формуванню гармонійно: розвиненої, соціально і національно свідо­мої людини, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, здатна до саморозвитку і самовдосконалення;

• усвідомленню учнями права на вибір способу власної поведінки з урахуванням і дотриманням правових і гуманістичних засад;

• прищепленню глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадянською відпо­відальністю;

• толерантному, неупередженому сприйманню і доброзичливому став­ленню до інших особистостей, груп та народів;

• розвитку творчого мислення, формуванню власної точки зору та кри­тичного ставлення до інформації;

• розкриттю та розвитку здібностей учнів.

Ці цілі реалізуються в процесі вивчення курсу "Основи психології для старшокласників", який підрозділяється на дві взаємопов'язані про­грами: "Основи психології" для учнів 10-х класів і "Психологія спілку­вання" для учнів 11-х класів.

10 клас "Основи психології": 1 год. на тиждень, 34 год. на рік.

11 клас "Психологія спілкування": 1 год. на тиждень, 34 год. на рік.

Програма "Психологія спілкування" продовжує курс "Основи пси­хології", матеріал вивчається на базі знань, які були одержані учнями у 10-му класі. Однак, курс "Психологія спілкування" може викладатися окремо.

Курс "Основи психології для старшокласників" може включатися до варіативної складової базового навчального плану ліцеїв, гімназій, загальноосвітніх шкіл, інтернатів.
ЗМІСТ УЧБОВОГО КУРСУ

В загальноосвітніх навчальних закладах систематичні знання з пси­хологічної науки в минулому викладались в рамках курсу "Етика і пси­хологія сімейного життя". Програма, яка пропонується, за змістом тор­кається більш широкого кола питань і має на меті познайомити учнів з усіма основними розділами психологічної науки; виробити цілісну, ло­гічно завершену систему знань, сформувати навички конструктивного спілкування.

В І розділі курсу "Основи психології» (10 клас) старшокласники знай­омляться з предметом психології як науки; історією її виникнення та розвитку; основними галузями сучасної психології., Учні повинні з'ясу­вати, що таке психіка людини, та яку роль вона відіграє у поведінці та життєдіяльності особистості.

П розділ програми присвячений вивченню пізнавальних процесів, інтелекту та здібностей людини. Дається уявлення про механизми фун­кціонування пізнавальних процесів; учні мають змогу також відкрити свої особистісні особливості, опанувати навички саморегуляції, методи розвитку пам'яті, мислення, уваги. Короткий екскурс у фізіологію ви­щої нервової діяльності (будова мозку та локалізація вищих психічних функцій), дозволяє органічно інтегрувати знання, набуті учнями при вивченні біології та анатомії людини. Поняття про міжпівкульову аси­метрію дозволяє наблизитися до розуміння наявності індивідуальної різниці між людьми в залежності від фізіологічних особливостей.

При викладанні теми "Творчі здібності" вводиться проблемний ком­понент: учні дізнаються про неоднозначне трактування цього поняття, їм пропонується ознайомитись з різними визначеннями поняття "креативність", розвити свою здатність до подолання стереотипності мислення.

Центральний розділ програми 10-го класу - особистість. Поняття про особистість пропонується ввести на першому уроці цього розділу, розкрити складну проблему співвідношення між біологічними та соц­іальними факторами у формуванні особистості; на життєвих прикладах дати уяву про такі важливі складові особистості, як мотивація, потреби. настанови, цінності і цілі. Наступні 4 уроки присвячені найбільш відо­мім теоріям особистості. Учні знайомляться з поглядами Фрейда, Адлера, Маслоу, представниками поведінкового напрямку в психології(біхевиоризму).

Знайомство з теоріями особистості має мету розширити світогляд учнів, довести складність і багатоаспектність феномена особистості; за­ставити їх замислитися над ідеями видатних вчених щодо призначення людини, проблем, з якими вона стикається на життєвому шляху. Обго­ворюються важлива роль підсвідомості в поведінці людини, яка розкри­та у психоаналізі Фрейда; погляди А.Маслоу щодо самоактуалізації. слу­жіння високій меті - як головного призначення людини та умови її пси­хічного здоров'я.

Така подача матеріалу в розділі «Особистість» дозволить уникнути механістичного уявлення про особистість як просту суму різних якостей та здібностей; ввести учнів в коло вічних питань мети і сенсу життя люди­ни. Знайомство з різними точками зору на проблему особистості може до­помогти їм навчитись аналізувати схожість та відмінності різних теорій; розвити критичне мислення; дати можливість сформувати свій погляд на даний складний феномен.

Протягом трьох уроків передбачається дати учням знання про індиві­дуальні відмінності між людьми, вивчаючи тему темперамент і характер. Особливе місце в даному курсі займає тема самосвідомість, само-відношення та "Я-концепція". Учні пізнають, що таке самооцінка, як вона формується, чім відрізняється адекватна самооцінка від завищеної та зниженої і як це відбивається на самопочутті людини, її відношеннях з оточуючими. Вводиться поняття про самоповагу і власну гідність як один з важливіших регуляторів поведінки людини. Пропонуються реко­мендації щодо розвитку впевненості у собі та підвищення самоповаги.

При опрацюванні теми "Емоції та почуття" учні пізнають про важ­ливу роль емоцій в житті людини, необхідність розуміти почуття оточуючих, розрізняти емоційні стани, справлятися зі своїми негативними емо­ціями На уроках, присвячених темам ''Любов" та "Дружба", які дуже хвилюють підлітків та молодь, дається психологічний аналіз виникнення та розвитку цих почуттів; розбираються деякі життєві ситуації. Знайомство з висловлюваннями видатних людей про любов дає можливість замислитися над різними гранями людських почуттів та висловити свої думки. Старшокласникам пропонується навчитися відрізняти прояви поваги від прагнення до самоствердження та насильства у особистісних стосунках; самостійно відпрацювати принципи відношень, які необхідні для того, щоб знайти друга та зберегти дружбу.

В IV розділу "Саморегуляція" велика увага приділяється формуван­ню практичних вмінь і навичок. Учні опановують прийоми та методи аутотренінгу, навчаються володіти своїм емоційним станом. Вони отримують знання про теорію стресу Ганса Селье, знайомляться з факторами, які при­зводять до стресу; Його впливом на психічний та фізичний стан людини.

До розділу "Саморегуляція" включена тема "'Профілактика адиктивної поведінки", яка при необхідності, може викладатися окремо та вико­ристовуватись в роботі з профілактики наркоманії, алкоголізму, СПІДу. Тема "Позитивне мислення» має, головним чином, практичне спрямуван­ня - формування у учнів навичок позитивного мислення як засобу долати труднощі, вміти досягти поставлену мету, почувати себе людиною, яка до­стойна поваги.

При вивченні останнього, V розділу - "Вікова психологія*' - значна роль відводиться аналізу особл ивостей та проблем підліткового та юнаць­кого віку. Один (або два) урок присвячений вивченню закономірностей формування особистості у дошкільному та молодшому шкільному віці. Учні знайомляться також з основними принципами позитивного, гума­ністичного виховання.
В програмі «Основи спілкування» (11 клас) більше часу відводиться на активні форми роботи. Це обумовлено головною метою курсу: фор­мування соціальної компетентності та розвиток навичок конструктив­ного спілкування.

В 1 розділі аналізуються структура, функції та засоби спілкування. Учням пропонується цікавий практичний матеріал щодо невербальних засобів спілкування: вони навчаються розуміти стан людини та складати уяву про її особистість, спостерігаючи за поведінкою. Розбираються різні стилі спілкування, аналізується їх ефективність; використовуючи транзактний аналіз Е.Берна, старшокласники одержують знання про три основних позиції, які займають люди в спілкуванні (Батько, Дорос­лий та Дитина). Учні мають змогу з'ясувати позитивні та негативні сто­рони кожної позиції, а також усвідомити необхідність додержання по­зиції Дорослого для будування конструктивних відносин з оточуючими.

Один з уроків присвячується аналізу витоків формування та прийомів маніпулятивного стилю спілкування. Обговорення цієї теми зі старшок­ласниками допоможе усвідомити сумнівну цінність прагнення до мані­пулювання, відпрацювати засоби протистояння маніпуляції з боку інших. Виробленню власної позиції сприяє проведення диспуту «Що заважає відкритому спілкуванню?».

Другий розділ присвячено темам, які висвітлюють умови та техно­логії ефективної комунікації. Теоретичний матеріал, такий, як знайом­ство з видами психологічних захистів, бар'єри у спілкуванні, подається разом з вправами тестами, аналізом ситуацій; значну роль в формуванні навичок конструктивного спілкування, вміння слухати і розуміти співроз­мовника відіграють психотренінгові вправи та розігравання ситуацій.

Розбираючи актуальну та важливу тему «Конфлікти та їх попередження» учні вчаться аналізувати інтереси, потреби та почуття людей, які втягнуті в конфлікт, опановують навички конструктивного розв'я­зання конфліктів.

Розділ «Психологія сімейних відносин» є важливою складовою кур­су, враховуючи велику питому вагу психологічних факторів у трудно­щах, які виникають у сучасній сім'ї. До цього розділу включено також матеріал щодо стилів сімейного виховання і впливу негармонічного ви­ховання на формування особистості. Знайомство з цими питаннями доз­волить майбутнім батькам уникнути помилок в вихованні своїх дітей.

V розділ: «Психологія малих груп і колективів» містить теми: ко­лективі особистість, лідерство, де аналізуються закономірності взаємо­відносин людей в малих групах, розподіл ролей. Учні дізнаються про те, які якості притаманні лідеру і які стилі керування колективом мають найбільшу розповсюдженість.

Нетрадиційною є тема «Конформізм», яка введена до складу-розді­лу, в зв'язку з важливістю усвідомлення підлітками вплину оточуючих на формування точки зору та поведінку людини, необхідності вироб­лення і відстоювання власної позиції. Практичну направленість має урок, який присвячено розвитку вміння сказати «Ні» та протистояти тиску з боку оточуючих. Такі вміння потрібно розвивати у старшокласників у зв'язку з розповсюдженням явищ узалежнення від алкоголю та нарко­тиків серед сучасної молоді.

VI розділ: «Ділове спілкування» знайомить учнів з принципами та етапами ведення ефективних ділових переговорів; відпрацьовуються на­вички налагодження контакту із співрозмовником, аналізу його інтересів, пошуку влучних аргументів для переконання партнера. Тема «Екзамен» також нетрадиційна для учбових курсів і має мету розвити в учнів вміння долати хвилювання перед випробуванням, володіти своїм емоційним станом. На одному з уроків учні знайомляться з найбільш вдалими прийо­мами та закономірностями сприймання доповідача аудиторією опано­вують мистецтво публічного виступу.

До програми 11 класу умовно додано тему «Профорієнтація», яка змістовно не входить до курсу «Психології спілкування», але є і актуальною для випускників шкіл. Саме психологічне навантаження цієї теми, використання профорієнтаційних вправ, та ігор може сприяти заго­стренню проблеми самовизначення, усвідомлення учнями необхідності серйозного відношення до проектування професійного життєвого шляху. Тому ця тема, яка може зайняти 2-3 уроки, залишена в курсі, пов'язаному з психологією. Якщо для роботи з профорієнтації школа може відвести окремий час, години, які будуть вивільнені, можна використати для по­глиблення тих тем, які визвали найбільшу зацікавленість учнів, більше часу присвятити психотренінговим вправам.

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПРОГРАМИ

Дана програма, у порівнянні з іншими, які були опубліковані в фа­хових та науково-популярних виданнях, передбачає:

1. Чітке поурочне планування матеріалу, який висвітлює основні напрямки сучасної психологічної науки і практики, що дозволяє викла­дачу структурувати великий обсяг питань теоретичної та практичної психології та раціонально розподілити час.

2. Поурочне планування значно спрощує можливість користування програмами при введенні даного курсу в базовий навчальний план учбового закладу.

3. До кожної теми і уроку підібрані практичні заняття: вправи, зав­дання, тести, дискусії, рольові ігри, що дозволяє поліпшити засвоєння матеріалу та сформувати відповідні вміння та навички.

4. Розділи і окремі теми програми логічно пов'язані в цілісну систе­му знань, навичок і вмінь. Теоретичний матеріал та практичні заняття підібрано відповідно до вікових особливостей старшокласників. Дворі­чна апробація програми в масовій школі показала її ефективність та вик­ликала велику зацікавленість школярів.

5. Теми, що пропонуються, можуть викладатися з більшою чи мен­шою глибиною, в залежності від темпу засвоєння матеріалу учнями та особистісних і професійних переваг викладача.

6. Розділи програми складеш з тем уроків таким чином, щоб ос­танній урок чверті можна було відвести на контроль знань. Як правило, кінець чверті співпадає з завершенням тієї чи іншої теми. Однак, викла­дач може використати цей час на вивчення додаткового матеріалу, відпра­цювання умінь та навичок, дискусії.
СПЕЦИФІКА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Для реалізації мети та завдань курсу, програма основ психології та психології спілкування для старшокласників повинна викладатись не як перелік певної інформації та знань, а як живий матеріал, який має безпосереднє відношення до особистості кожного з учнів. Виходячи з цього, першочергового значення набуває використання певних способів методичної реалізації змісту учбового курсу.

Визначним аспектом методики вивчення «Основ психології для стар­шокласників» є спрямованість на особистість учня з її потребами та інте­ресами, індивідуальними здібностями, віковими особливостями. Поєднані в класі учні створюють неповторну комбінацію потреб, інтересів та пізна­вальних можливостей, яка виключає шаблонний підхід у навчанні. В по­будові уроку, виборі структурних форм потрібно керуватися насамперед методичною доцільністю та особливостями конкретних умов. Викладан­ня матеріалу повинно підпорядковуватись принципам системності, нау­ковості та доступності, доцільно використовувати міжпредметні зв'язки.

Методичною особливістю викладанню даною курсує також проблемність навчання, яка може бути досягнута через залучення учнів до обговорення неоднозначних питань як особистісного, так і загального характеру; надання їм можливості висловлювати власну думку, самостійно находити відповіді на поставлені питання. В проблемно-діалогічному навчанні під керівництвом викладача відбувається творче оволо­діння шинними, знаннями та навичками, які лише в такому випадку мо­жуть інтеріорізуватись, увійти у власний досвід та стати регулятором по­ведінки людини.

При викладанні даного курсу широко використовуються таки про­блемно-діалогічні підходи, як: постанова проблемних питань, дискусії, аналіз ситуацій, рольові ігри, мозковий штурм,евристична бесіда,тре­нінгові вправи, тестування.

Одною з умов ефективної реалізації цілей та завдань курсу є ство­рення атмосфери довіри на уроках, розкріпачення, творчого пошуку влас­них відповідей на нічні питання сенсу людського життя, розуміння себе і свого місця в світі, взаємин людини з оточуючими. Така спільна творча робота сприяє становленню особистості, відповідає віковим особливос­тям ту актуальним потребам! підліткового та раннього юнацького віку.

Для створення відповідної атмосфери в класі викладач повинен во­лодіти активними формами навчання, навичками активного слухання; вміти організувати дискусії, обговорення, роботу в малих групах; засто­совувати елементи психологічного тренінгу, що може найбільш ефек­тивно робити професійний психолог (шкільний психолог). Демократич­ний стиль відносин з учнями, який є умовою продуктивного спілкувань на уроці, виключає моралізаторство, критичні оцінки думок та вис­ловлювань учнів. Однак, демократичний стиль потрібно пов'язувати з вимогливістю в засвоєнні основних понять курсу.

Ефективному засвоєнню матеріал}' буде сприяти індивідуальна робота зацікавлених учнів над рефератами, доповідями. В зв'язку з відсутністю навчальних посібників самостійна проблемно-пошукова діяльність учнів потребує керівництва з боку викладача, підбору потрібної літератури.

Доцільно вимагати від учнів ведення конспектів з записами основ­них понять, які вводяться на уроці.

Сприяти ефективній роботі має учбово-методичний посібник для викладача, підготовлений авторами програми, який містить докладні кон­спекти уроків та додатки з необхідними для практичних занять вправа­ми, завданнями, ілюстраціями, тестами.
ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Оцінювання результатів навчальної діяльності здійснюється з ура­хуванням індивідуальних особливостей учнів і передбачає диференційний підхід у його організації.

В зв'язку з важливістю створення атмосфери довіри та вільного обміну думками, не слід давати оцінку власної точки зору учнів, яка вис­ловлюється під час дискусій або при відповіді на запитання. Оцінюва­тися можуть знання теоретичного матеріалу та основних понять, вміння використовувати одержані знання при психологічному аналізі ситуацій, навички конструктивного спілкування, а також виконання навчальних завдань, результати самостійно проведеного психологічного досліджен­ня, доповіді, реферати. Не підлягають оцінці результати тестування учнів, які є тільки одним з методів самопізнання.

В кінці кожної чверті учні здають залік по опрацьованих темах. Мож­ливо використання традиційних оцінок. При цьому враховується:

• розуміння сутності психологічних понять, фактів, закономірностей;

• вміння застосовувати психологічні знання при аналізі життєвих ситуацій;

• вміння встановлювати взаємозв'язки між психологічними феноме­нами, порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати та кри­тично оцінювати психологічні факти;

• правильність і достатність добору психологічних фактів для розв'я­зання поставлених викладачем завдань;

• самостійність, системність та критичність мислення;

• чіткість і завершеність викладу;

• використання різних джерел психологічних знань, додаткової літе­ратури.

Оцінювання знань та вмінь учнів спрощується завдяки вимогам, які викладеш в програмі після кожної теми.

10 КЛАС ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ

(34 годин, 1 год. на тиждень)
РОЗДІЛ І. ВСТУП
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Програма Л. П. Пономаренко, Р. В. Білоусової “Основи психології ”...
Опанування учнями павичками самоаналізу І самоусвідомлення, розуміння почуттів І мотивів поведінки оточуючих, вміння робити вибір...

Чернігівської обласної ради
Програму до вступних іспитів (старша школа) складено з урахуванням змісту навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів...

Чернігівської обласної ради
Програму до вступних іспитів складено з урахуванням змісту навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів (програма...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи

Методичні рекомендації з викладання географії 2013-2014 н р. Вивчення...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун. 2005,2006 рр

Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програмою передбачено вивчення хімії металічних І неметалічних елементів І їхніх сполук (10-й клас) І основних класів органічних...

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. 6-7
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Географія. Економіка. 6-11 класи»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство. 5 клас»
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство. 5 клас»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство...
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації




e.ocvita.com.ua
Головна сторінка