Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Пояснювальна записка Планування складене запрограмою «природознавств о»

Пояснювальна записка Планування складене запрограмою «природознавств о»

П Р И Р О Д О З Н А В С Т В О 5 К Л А С

Пояснювальна записка

Планування складене запрограмою «П Р И Р О Д О З Н А В С Т В О» 5 К Л А С для загальноосвітніх навчальних закладів. Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 р. № 664«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»)Програму підготували: Гільберг Т. Г., Крячко І. П., Сак Т. В., Бєскова Н. В., Фіцайло С. С.

Предмет «Природознавство» в 5 класі продовжує курс природознавства початкової школи. Передбачається, що здобуття нових знань, а також узагальнення, розширення і поглиблення природничих знань, умінь і навичок, набутих у початковій школі, забезпечать достатню основу для вивчення біології, хімії, географії, фізики як самостійних предметів у 6-9 класах. Основна мета навчального предмета “Природознавство” в 5 класі – формування природознавчої компетентності учнів через засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, удосконалення способів навчально-пізнавальної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи.

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких основних завдань:

 • формування ключових і предметних компетентностей;

 • формування цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює систему знань, уявлень про закономірності у природі та місце людини в ній;

 • засвоєння і поглиблення знань про різноманіття об’єктів і явищ природи, зв’язок між явищами живої і неживої природи, зміни природного середовища під упливом людини;

 • оволодіння й удосконалення уміннями проводити спостереження, досліди, вимірювання та описувати їх результати;

 • виховання позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природи, прагнення діяти в навколишньому середовищі відповідно до екологічних норм поведінки;

 • застосування знань про природу в повсякденному житті для збереження навколишнього середовища та соціально-відповідальної поведінки в ній, адаптації до умов проживання на певній території, самостійного оцінювання рівня безпеки навколишнього середовища як сфери життєдіяльності.

Типовими навчальними планами для вивчення навчального предмета «Природознавство» в 5 класі передбачено 2 навчальних години на тиждень. Загальний обсяг навчального часу становить 70 год, з них 3 год – резервний час, що може бути використаний учителем на власний розсуд для організації різноманітних форм навчальної діяльності: екскурсій, проектної та дослідницької діяльності учнів, роботи з додатковими джерелами інформації, корекції та узагальнення знань.10 практичних робіт.

Підручник: «Природознавство.» 5 клас. О.Г.Ярошенко,В.М.Бойко К; «Світоч» 2013

уроку

Дата
Зміст уроку

Дом.

Завд.

1.вступ (5 год.)

Науки, що вивчають природу.

§1

2.Практичне заняття№1

 • Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедії, словники, довідники величин, атласи географічних карт, атласи-визначники рослин і тварин, науково-популярна література природознавчого змісту, хрестоматії з природознавства, Інтернет-ресурси тощо.

§2

3.Методи вивчення природи.

Обладнання для вивчення природи.

§3

4.Практичне заняття№2

Ознайомлення з простим обладнанням для природничонаукових спостережень та дослідів

§4

5.Міні-проект (інформаційний)

 • Визначні вчені-натуралісти.

Дослідницький практикум

Складання переліку побутових вимірювальних приладів та здійснення вимірювання за допомогою одного з них.

§5


РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС ( 14 год.)
6.Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.

§6

7.Практична робота№3

Вимірювання маси та розмірів різних тіл.

§6

8.Речовини. Фізичні властивості речовин.

Властивості твердих тіл, рідин і газів.

§7

9.Атоми і хімічні елементи.

Молекули.

§8

10.Рух молекул. Дифузія.

§8,9

11.Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні речовини.

§10,11

12.Неорганічні та органічні речовини.

§11

13.Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей.

§12

14.Практичне заняття№4

Розділення сумішей фільтруванням.

§12

15.Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність.

§14,13

16.Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття.

§15,16

17.Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі.

§16

18.Міні-проект

 • Опале листя: користь чи шкода?

§16

19.Дослідницький практикум

Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні.

§14


РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ (11 год.)
20.Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил. Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства.

§17

21.Небесні тіла. Зоря – самосвітне небесне тіло.

§18

22.Практичне заняття № 5

 • Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.

§18

23.Відмінності між зорями. Міжзоряний простір.


§18

24.Планети та планетні системи. Відмінності між планетами.

§20

25.Сонячна система.

§22

26.Зоряні системи – галактики.

§18

27.Відмінності між галактиками. Скупчення галактик.

§23

28.Всесвіт та його складові.

§19

29.Людина і Всесвіт. Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень.

§24

30.Міні-проект (за вибором)

 • Космос далекий і близький.

 • Світ галактик.

Дослідницький практикум

 • Спостереження за зоряним небом впродовж

календарного року.

§17 –

24


РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ (4 год.)
31.Тема 1. Земля як планета

Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі.

§25

32.Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі.

§26,27

33.Рухи Землі. Пори року.

§28,29

34.Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

§30

35.Способи зображення Землі. Масштаб.

§31,32


36.Практичні заняття:

6 Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, меридіанів, півкуль.

7 Знаходження на карті та глобусі материків і частин світу; географічних об’єктів.

§31

37.Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту.

§33

38.Властивості ґрунту. Догляд за ґрунтом.

§33

39.Повітря – суміш газів. Значення повітря.

§34

40.Властивості повітря.


§34,35

41.Вода на Землі. Властивості води. Три стани води.

§36

42.Кругообіг води.


§35

43.Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Розчини в природі.

§36

44.Значення води у природі. Використання води людиною.

§36

45.Міні-проекти (за вибором)

 • Чому ми бачимо тільки один бік місяця?

 • Краплина, або «Де ми втрачаємо воду?»

 • «Професія» дощового черв’яка.

Дослідницький практикум (за вибором)

 • Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти.

 • Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді.

Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця.

§37

46.Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів

Організм і його властивості

§38

47.Клітинна будова організмів.

§38

48.Різноманітність організмів: Рослини

§39

49.Різноманітність організмів: Тварини

§39

50.Різноманітність організмів: Гриби

§40

51.Різноманітність організмів: Бактерії.

§40

52.Практичні заняття

8. Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників.

9 Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості

§41

53.Умови життя на планеті Земля.

Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи.

§42

54.Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.

§43

55.Різноманітність середовищ життя.

Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому.

§44,45

56.Водне середовище життя. Пристосування організмів до життя у воді.

§46

57.Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті.

§47

58.Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами.

Співіснування організмів.

Угруповання організмів.

§48

59.Екосистеми.

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

§

60.Міні-проект (за вибором)

 • Бактерії корисні та шкідливі.

 • Тварини минулого. Дослідницький практикум

 • Дослідження впливу температури, світла і вологості на проростання насіння.

§49

61.Екскурсія (відповідно до місцевих умов)

до зоопарку, живого куточку, Будинку природи, краєзнавчого музею, на ферму тощо.

§49

62.Тема 3. Людина на планеті Земля

Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою.

§50

63.Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.

§51

64.Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття, боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів).

§52

65.Охорона природи. Червона книга України. Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.

§52

66.Практична робота №10

Складання Червоної книги своєї місцевості

§53

67.Міні-проекти (за вибором)

 • Чи не перетвориться Земля на пустелю?

 • Будь природі другом!

Дослідницький практикум

Дослідження екологічних проблем своєї місцевості.

§53

68 - 70Резерв часу.

Повторення. Узагальнення.

§1 - 53

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку
Календарне планування складене на основі навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для до профільної підготовки...

Пояснювальна записка Замовник
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Пояснювальна записка
Варяж, ☎ (8-03257) 51-2-37. e-mail: variazh school1@gmail com, код єдрпоу 23947080

Пояснювальна записка
Кабінету Міністрів України Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми

Пояснювальна записка
Школа лідерів: тренінг для лідерів шкільного самоврядування / Автор укладач Зюман Л. В. – Кременчук: 2007. – 92 с

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Полянівської загальноосвітньої
Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом мон україни від 29. 11. 2005 №682 (додаток 3)

Сучасні підходи до системи планування роботи загальноосвітнього навчального закладу
Головні принципи та напрями планування в загальноосвітньому навчальному закладі. Зміст І структура планування. Педагогічний аналіз...

Пояснювальна записка 3-6
Матеріали присвячені проблемі збереження здоров'я учасників навчально-виховного процесу освітянських закладів. Будуть цікавими педагогічним...

5 -9 класи загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
«Основи здоров’я» передбачає розвиток здоров'язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення,...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, ідентифікаційний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка