Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації щодо викладання біології,екології, природознавства у 2015/2016 н р

Методичні рекомендації щодо викладання біології,екології, природознавства у 2015/2016 н р

Методичні рекомендації щодо викладання

біології,екології, природознавства у 2015/2016 н.р.

У 2015/2016 н.р. продовжується поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти і нових навчальних програм з природничих дисциплін. Актуальними залишаються питання впровадження особистісно-орієнтованих технологій, компетентнісного та діяльнісного підходів у навчально-виховний процес, організації допрофільної та профільної підготовки з біології, удосконалення змісту навчальних програм, форм і методів навчання та виховання на основі компетентнісного і діяльнісного підходів, формування в учнів природничо-наукової компетентності як базової,екологічної культури, здорового способу життя, ціннісних орієнтацій на гармонійну взаємодію людини і природи, а також ідей сталого розвитку. Біологія, екологія, природознавство у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 н.р. вивчатимуться за такими навчальними програмами: 5 клас – Програма з природознавства для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОНмолодьспорту України від 6 червня 2012 р.№ 664.

Типовими навчальними планами на вивчення предмета «Природознавство» в 5 класі за новою програмою передбачено 2 години на тиждень. Загальний обсяг навчального часу становить 70 год, з них 3 год – резервний час, який може бути використаний для організації різноманітних форм навчальної діяльності: екскурсій, проектної та дослідницької діяльності учнів, роботи з додатковими джерелами інформації, корекції та узагальнення знань. Викладання природознавства здійснюється відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-368 від 25.05.2013 рПро організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі .

  • Практичні роботи — традиційна форма організації навчання. Практична робота розрахована на весь урок, який має певну структуру: тема, мета, обладнання, інструктаж з правил безпеки жит­тєдіяльності, хід роботи, висновки. Вона обов'язково оформляється в робочому зошиті та оцінюється. У класному журналі робиться запис «Інструктаж з безпеки життєдіяльності» та ставиться підпис учителя

  • Практичні заняття — новий вид навчальної діяльності, який передбачає й лабораторний і де­монстраційний експеримент. При цьому необхід­но навчити учнів спостерігати та занотовувати спостереження, а також робити висновки на їх підставі. Робота учнів оцінюється вибірково на розсуд вчителя .

  • Незвичною формою роботи є дослідницький практикум. Певною мірою його можна реалізувати під час уроків. Але частина дослідів передбачає певний час і значну підготовку до їх проведення, тому їх можна проводити як домашній експеримент або позакласні заходи. За наявності годин факультативів дослідницький практикум можна проводити під час факультативних занять. Звертаємо увагу на організацію домашнього експерименту. Це важлива форма роботи, яка готує учнів до подальшого навчання, адже цю форму роботи закладено в нові програми з фізики та хімії. Домашній експеримент учні виконують за власним бажанням і оформлюють у довільній формі. Домашній експеримент, виконаний учнем, необхідно оцінити, тому бажано до початку його проведення ознайомити учнів з критеріями такого оцінювання.

  • Міні-проекти готують учнів до проектної діяльності з природничих дисциплін. При цьому необхідно організувати всі етапи роботи над проектом. Робота над проектом займає певний час, тому години на захист проектів передбачено при завершенні теми. Але до захисту необхідно спілкуватися з учнями щодо їхньої роботи, уносити корективи.

Особливою формою роботи є захист результатів дослідницького практикуму та міні-проектів. Учнів необхідно познайомити з критеріями оцінювання та правилами побудови власного виступу (тема, мета, обладнання, експеримент, результати, висновки). Мета такої діяльності—навчити учнів аргументовано доводиш власну думку, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, взаємозв'язок між теорією та практикою.

Біологія

6-7 класи – Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОНмолодь-спорту України від 6 червня 2012 р. № 664 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 №585;

8-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 97 с.;

8-9 класи з поглибленим вивченням біології – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології //Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технолгічного циклу. – К.: Вікторія, 2009. – 102 с.;

10-11 класи – Програми з біології для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень.– Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с.;

10-11 класи – Програми з екології для загальноосвітніх навчальних закладів: Природничо-математичний напрям. Екологічний профіль. Рівень стандарту.Академічний рівень. – К.: Поліграфкнига, 2010. – 28 с. Програми факультативів і курсів за вибором з біології та екології, рекомендовані Міністерством для використання у загальноосвітніх навчальних закладах:

7-11 класи –Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання. –Кам’янець-Подільській: Аксіома, 2009, 2014. – 246 с.; 5-9 класи – Збірник навчальних програм екологічного напрямку (І частина) для організації допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів (електронний варіант).Кількість годин, передбачених програмами для вивчення тем або розділів, орієнтовною і може бути змінена вчителем.

У 2015/2016 навчальному році вивчення предмета «Біологія» у 6 – 7 класах відбуватиметься за новою навчальною програмою, укладеною відповідно до нової редакції Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Викладання біології у 6 класі здійснюється відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-343 від 01.07.2014 рПро організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі». Викладання біології у 7 класі здійснюється відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-305 від 26.06.2015 р. »Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році».

Лабораторні дослідження забезпечують процесуальну складову навчання біології. Учні виконують їх на етапі вивчення нового матеріалу за завданнями, які пропонує учитель, з використанням натуральних об’єктів, гербарних зразків, колекцій, моделей, муляжів, зображень, відеоматеріалів. Мета такої діяльності – розвиток в учнів уміння спостерігати, описувати біологічні об’єкти та власні спостереження, виділяти істотні ознаки біологічних об’єктів, виконувати рисунки біологічних об’єктів; формування навичок користування мікроскопом, розв’язування пізнавальних завдань тощо. Прийоми виконання лабораторних досліджень та оформлення їх результатів визначаються учителем з урахуванням вимог програми, вікових особливостей та рівня сформованості навчальних умінь в учнів 6-7 класів. Наприклад, результатом спостережень за допомогою мікроскопа за інфузоріями може бути усна розповідь, письмовий опис, відповіді на запитання. Виконання лабораторних досліджень фіксується в класному журналі на сторінці «Зміст уроку». Приклад запису: «Амеба, інфузорія – одноклітинні твариноподібні організми. Лабораторне дослідження: спостереження інфузорій». Програмою не передбачено оцінювання лабораторних досліджень, оскільки їх мета – набуття нових знань в процесі діяльності та формування спеціальних умінь.

Практичні роботи виконуються з метою формування практичних умінь і навичок. На виконання практичної роботи виділяється окремий урок. Виконавши практичну роботу, учні в робочих зошитах оформляють звіт про роботу або підсумки. Виконання практичних робіт оцінюється у всіх учнів, при цьому оцінюванню підлягають перш за все практичні уміння, визначені метою роботи: уміння налаштовувати мікроскоп, виготовляти мікропрепарат, порівнювати, тобто знаходити спільні і відмінні ознаки біологічних об’єктів, уміння розрізняти отруйні гриби, визначати які кімнатні рослини можна вирощувати в приміщенні з певними характеристиками середовища. З метою стимулювання пізнавальної діяльності учнів програмою запропоновано орієнтовні теми проектів, мета яких – формування уміння знаходити необхідну інформацію про живі організми в різних джерелах (у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій). Проекти розробляють окремі учні або групи учнів у процесі вивчення навчальної теми. Форма представлення результатів проекту може бути різною: у вигляді повідомлень, презентації, виготовлення буклетів, планшетів, альбомів тощо. Проект може бути колективним і виконуватись на уроці. Для захисту проектів може бути виділено окремий урок або частину відповідного за змістом уроку.Проекти оцінюються в кожного учня.

8-11 класи

Лабораторні і практичні роботи оформляються в робочих зошитах. У навчальному процесі можуть використовуватись робочі зошити або зошити для лабораторних і практичних робіт з друкованою основою, які мають гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», якщо від дати надання грифу даному посібникові минуло не більше п’яти років. Практичні роботи оцінюються в кожного учня ,лабораторні – вибірково.

Екологія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів .Екологія.10-11 класи. Рівень стандарту, академічний,профільний рівень. Тернопіль Мандрівець, 2010. В учнів має бути 2 зошити: робочий(в якому виконуються практичні, лабораторні роботи) і зошит для контролю знань. Оцінка за ведення зошитів з даних предметів не виставляється .

Оцінювання навчальних досягнень учнів Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-7 класів здійснюється відповідно до орієнтовних вимог до оцінювання, затверджених наказом Міністерства від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». Оцінювання навчальних досягнень учнів 8-11 класів здійснюється відповідно до орієнтовних вимог до оцінювання, затверджених наказом Міністерства від 30.08.2011 р. № 996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти». Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів із хімії є поточне,тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація. Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми, відповідно до вимог навчальних програм з урахуванням поточних оцінок за різні види навчальних робіт, у тому числі лабораторні (практичні) роботи, творчі та ін. Тематична оцінка виставляється у класному журналі в колонці з написом тематична без зазначення дати на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми (модуля) з урахуванням поточних оцінок за різні види навчальних робіт (лабораторні, практичні, самостійні, творчі, ін. роботи) та підсумкового письмового контролю. Проведення окремого уроку для здійснення тематичного контролю є недоцільним (наказ МОН України від 03.06.2008 №496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»). З метою об’єктивного семестрового оцінювання, яке здійснюється на підставі тематичних оцінювань, доцільно використовувати різні форми для проведення перевірки навчальних досягнень з різних тем: усне опитування, виконання самостійних робіт, тестування (письмове, комп’ютерне),тематична контрольна робота. Тематична оцінка коригуванню не підлягає.З біології проводиться дві тематичні контрольні роботи: у першому і другому семестрах. Контрольні роботи оформляються в зошиті для тематичного і семестрового контролю знань або на окремих проштампованих аркушах паперу. Зберігаються роботи в кабінеті біології протягом навчального року. Відпрацювання пропущених учнем лабораторних, практичних, контрольних робіт є недоцільним.

Безпеки життєдіяльності Звертаємо увагу педагогічних працівників на лист МОН молодьспорту України від 01.02.12 № 1/9-72 про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах», у яких зазначено, що відповідно до Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці, інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями проводять завідувачі кабінету (лабораторії),учителі (викладачі). На початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, лабораторії проводиться первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Мета проведення первинного інструктажу – формування відповідального ставлення учнів до особистої безпеки та безпеки тих, хто оточує,свідоме розуміння необхідності захисту та збереження свого власного здоров’я, дотримання правил безпечної поведінки в умовах виникнення екстремальних ситуацій, у тому числі аварій, і уміння надати першу допомогу і самодопомогу у разі нещасних випадків. Реєстрація такого інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів збезпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті (лабораторії). Сторінки журналу мають бути пронумеровані,прошнуровані та скріплені печаткою закладу. Підпис учня та підпис вчителя має стояти навпроти кожного учня. Підпис учнів з 9 класу.

Перед початком вивчення навчальної теми, виконання завдань, пов’язаних з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо також проводиться первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Про проведення такого первинного інструктажу в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі змісту уроку, заняття робиться запис: «Інструктаж з БЖД». Учні, які інструктуються, не розписуються про такий інструктаж. Позаплановий інструктаж з учнями проводиться у разі порушення ними вимог норм і правил, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних, практичних робіт тощо), у разі нещасних випадків за межами навчального закладу (екскурсії, подорожі тощо). Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів. Під час проведення позанавчальних заходів у кабінетах (лабораторіях) природничо-математичного напряму (конкурси, олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, подорожі) або заходів навчального призначення (прибирання приміщення, дослідна робота на навчально-дослідній ділянці, в куточку живої природи тощо) з учнями проводиться цільовий інструктаж. Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється в журналі реєстрації інструктажів. Біологія – ключ до гармонійного існування природи й людини, що є обов’язковою умовою не тільки сталого розвитку сучасної цивілізації, а й існування людства, панування в серцях людей любові до своєї Батьківщини та гордості за свою державу. Щоб зберегти себе і наступні покоління, мусимо повернутися до своїх правічних джерел – відновити народові його ж духовні традиції у ставленні до природи як джерела буття. Використання на уроках біології літературної спадщини відомих українських поетів і письменників сприятиме формуванню в учнів екологічної культури як риси характеру юного українця. При викладанні біології, екології ,природознавства користуватись методичними рекомендаціями щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 року №641.

Хімія У 2015/2016 н.р. інваріативна складова навчання хімії здійснюватиметься за такими програмами: У 7 класі – за новою навчальною програмою, укладеною відповідно до нової редакції Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти зі змінами, затвердженими наказом МОН від 29.05.2015 року №585. 8-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11класи. – К. : Ірпінь: Перун, 2005; 8-9 класи з поглибленим вивченням хімії – Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням хімії (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К. :Вікторія, 2009). 10-11 класи – Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець,2011.

Розподіл годин у програмах орієнтовний. Учитель може аргументовано вносити зміни до розподілу годин,відведених програмою на вивчення окремих тем, змінювати послідовність вивчення питань у межах окремої теми, пропонувати власну тематику проектів та домашнього хімічного експерименту. У 7 класі обрано таку послідовність викладання навчального матеріалу: Вступ. Тема 1. Початкові хімічні поняття. Тема 2. Кисень. Тема 3. Вода. Практична частина програми: Лабораторні досліди. Прийоми виконання лабораторних досліджень та оформлення їх результатів визначаються вчителем відповідно до програми. Лабораторні дослідження оцінюються вчителем вибірково за формування спеціальних умінь. Практичні роботи виконуються з метою формування практичних умінь і навичок. На виконання практичної роботи виділяється окремий урок,на якому учні виконують роботу. Виконавши її в зошитах, оформляють звіт, пишуть свої спостереження, складають рівняння реакцій, роблять висновки. Виконання практичної роботи оцінюється в усіх учнів, при цьому оцінюванню підлягають передусім практичні вміння, уміння складати прилад, набирати або наливати речовини, нагрівати, добувати, збирати та вивчати їх властивості. Навчальні проекти. З метою стимулювання пізнавальної діяльності учнів у новій програмі запропоновано орієнтовані теми проектів, мета яких – формування уміння знаходити необхідну інформацію про речовини в різних джерелах (у томучислі з використанням інформаційно- комунікаційних технологій). Проекти розробляють окремі учні або група учнів у процесі вивчення навчальної теми.Форма представлення результатів проекту може бути різною: у вигляді повідомлень, презентацій, виготовлення буклетів, планшетів тощо. Проект може бути колективним або індивідуальним, виконуватися до уроку або на уроці. На розсуд учителя, для захисту проектів може бути виділено частину відповідного за змістом уроку або окремий урок. Домашній експеримент учні виконують за власним бажанням і оформлюють у довільній формі. Домашній експеримент, виконаний учнем, необхідно оцінити, тому бажано до початку його проведення ознайомити учнів з критеріями такого оцінювання.

Варіативна складова

  • навчальні програми курсів за вибором можна використовувати також для проведення факультативних занять і навпаки, програми факультативів можна використовувати для викладання курсів за вибором.

  • Облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на окремих сторінках класного журналу або у окремому журналі (за рішенням навчального закладу). Облік факультативних занять здійснюється в окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з факультативів , курсів за вибором приймається навчальним закладом.

Оцінювання навчальної діяльності учнів Обов’язковою умовою організації навчальної діяльності учнів є система оцінювання, яка визначає рівень засвоєння навчального матеріалу. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання (наказ Міністерства № 329 від 13.04.2011, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304). Оцінювання навчальних досягнень учнів 7 класів здійснюється відповідно до орієнтовних вимог до оцінювання, затверджених наказом Міністерства від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти.Оцінювання навчальних досягнень учнів 8 – 11 класів здійснюється відповідно до орієнтовних вимог до оцінювання, затверджених наказом Міністерства № 996 від 30.08 2011р. «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти». Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів із хімії є поточне й підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання та державна підсумкова атестація. Тематичне оцінювання здійснюється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми відповідно до вимог навчальних програм. Тематичне оцінювання здійснюється на підставі поточних оцінок. Ефективне та об’єктивне оцінювання здійснюється за умови наявності не менше трьох поточних оцінок в учня з теми. Контрольні та практичні та інші види письмових робіт оформляються в зошиті для контрольних та практичних робіт або на окремому аркуші та зберігаються в кабінеті хімії упродовж року. Відпрацювання пропущених учнем лабораторних, практичних, контрольних робіт вважаємо недоцільним. Всі інші види робіт оформляються в робочих зошитах..\Оцінка за ведення зошитів із хімії не виставляється. Тематична оцінка коригуванню не підлягає.

Під час проведення занять в кабінеті хімії та біології особливої уваги потребує дотримання правил безпеки життєдіяльності. Вимоги безпеки наведено в інструктивно-методичних матеріалах «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОНмолодьспорту 01.02.2012 № 1/9-72). Відповідно до Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці в кабінеті хімії, біології з учнями обов’язково проводяться з учнями інструктажі з питань безпеки життєдіяльності. Записи щодо інструктажів з безпеки життєдіяльності під час проведення практичних робіт і лабораторних дослідів мають відповідати вимогам листа МОН України від 16.06.2014 р.1/9-319. «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань , проведення інструктажів з питань охорони праці , безпеки життєдіяльності»

  • На перших уроках біології, хімії та природознавства учитель проводить первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Відмітка про його виконання заноситься в журнал реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності (журнал зберігається в кабінеті біології, хімії).Сторінки журналу мають бути пронумеровані,прошнуровані та скріплені печаткою закладу. ПІП учня та підпис вчителя має стояти навпроти кожного учня. Підпис учнів з 9 класу.

  • під час проведення лабораторних і практичних робіт та перед початком екскурсій у природу учителі проводять з учнями інструктаж з безпеки життєдіяльності. У класному журналі на сторінці предмета в графі «Зміст уроку».

Форма запису: “Інструктаж з БЖД Навчальною програмою з хімії передбачено використання у навчально-виховному процесі реактивів, які визначено як прекурсори. Водночас Законом України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів " діяльність з обігу прекурсорів, які використовуються під час вивчення відповідних навчальних дисциплін, дозволяється навчальним закладам за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.

Шкільна програма з хімії передбачає застосування речовин, які відносяться до прекурсорів, а саме: калій перманганат, сульфатна кислота, хлоридна кислота, ацетон, толуен (у 11 класах з поглибленим вивченням хімії). Відповідно до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів» і Постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 4 «Про внесення змін до Постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 і від 10 жовтня 2007 р. № 1203» ці речовини підлягають заходам контролю щодо їх зберігання та обліку. З огляду на зазначене, рекомендуємо не зберігати в навчальному закладі калій перманганат, ацетон і толуен, а сульфатну та хлоридну кислоти зберігати у вигляді їх водних розчинів з масовими частками менше 45% і 15% відповідно.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо викладання біології,екології, природознавства у 2015/2016 н р
Біологія, екологія, природознавство у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 н р вивчатимуться за такими навчальними програмами:...

Медодичні рекомендації щодо викладання хімії, біології, екології у 2014/2015 навчальному році
У 2014/2015 навчальному році вивчення біології та хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими навчальними...

Методичні рекомендації щодо викладання біології в загальноосвітніх...

Методичні рекомендації щодо викладання екології в загальноосвітніх...

Методичні рекомендації щодо вивчення біології, екології, природознавства...
«Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів І вивчення базових дисциплін в основній...

С. Коваль, методист кабінету крмк методичні рекомендації щодо вивчення...
У 2015-2016 навчальному році вивчення екології та основ здоров'я у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься згідно...

Методичні рекомендації щодо вивчення природознавства у 2013-2014...
«Природознавство» початкової школи І є пропедевтикою для систематичних курсів фізики, хімії, біології, географії та астрономії в...

 Програма «Біологія. 7-11 класи». К. Перун; Ірпінь, 2005 (лише для основної школи 7-9 класи)
У статті розглядаються особливості викладання біології та екології у новому навчальному році. Даються рекомендації щодо оцінювання...

25 серпня 2016 року в приміщенні середньої загальноосвітньої школи...
Під час серпневої зустрічі освітяни обговорювали ряд важливих питань з організації навчання біології, хімії, екології у новому навчальному...

Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Основи здоров’я. 7 клас: Посібник для вчителя
Матущенко Тетяна Антонівна, викладач кафедри, завідуюча відділом методики викладання хімії, біології, екології, основ здоров’я та...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка