Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Формування мотивації навчання як необхідноїумови для задоволення освітніх потреб учнів

Формування мотивації навчання як необхідноїумови для задоволення освітніх потреб учнів

Сторінка1/3
  1   2   3

Формування мотивації навчання як необхідноїумови для задоволення освітніх потреб учнів.

Ковальова Лариса Юріївна, учитель хімії КЗ « ОСШІ ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради»

«Не бійся, що не знаєш.

Бійся, що не навчишся.»

«Освіта – це завжди внесок у майбутнє!»

У 2014/2015 навчальному році в нашому закладі продовжується робота над проблемою «Індивідуальний і диференційований підхід до учнів під час процесу навчання і виховання в умовах проектуваннярозвивального освітнього середовища школи-інтернату». Поняття «освітнє середовище» відображає залежність розвитку особистості школяра від організації навчання і виховання у процесі здобуття ним загальної середньої освіти.Воно складається з таких компонентів, як: внутрішня направленість (цілі, цінності,задачі); освітні технології, психологічна організація передачі знань.Тому робота кожного вчителяпередбачає інноваційну діяльність, як умову формування сучасного освітнього простору,а учень є основним суб’єктом і об’єктом проектування цього простору.

Вже класичний закон Йеркса-Додсона встановив залежність діяльності від сили мотивації. Відповідно до нього чим вище сила мотивації, тим вище результативність діяльності.

Мотивація — надто важливий компонент не лише навчання, а й будь-якої людської діяльності. Є мотив — є й бажання виконувати й доводити до завершення будь-яку діяльність. Без належної мотивації не працюватиме жодна педагогічна технологія. Адже всі без винятку технології пропонують високу спільну (діада«учень-вчитель») зацікавленість. Проблема як досягти того, щоб учні бажали вчитися (саме бажали, а не мусили), є надзвичайно актуальною.

Формування мотивів навчання – це створення умов для появи внутрішніх спонукань до навчання, усвідомлення їх учнем і подальший саморозвиток своєї мотиваційної сфери. Стимулювати її розвиток можна й необхідно системою психологічно продуманих прийомів.

Але неможна не враховувати факт: «Навчання, що базується лише на інтересі, не дає зміцніти волі учня, оскільки не все в навчанні цікаве, і доводиться багато брати силою волі» К.Д. Ушинський. Активізація вольових зусиль – найбільш безпосередньо пов’язана з перетворенням навчальної діяльності у навчально-пізнавальну, де учень стає суб’єктом пізнання.Середприйомів, що дозволяютьактивізувати вольові зусилля учня без насильства над його особистими інтересами,можна застосувати наступні:

 • «Натяк». Інформація показує учню його недоліки та можливі шляхи їх подолання, залишаючи його нерозпізнаним.

 • «Удавананедовіра».«Цезавдання не дуже важке... Але у вас може не вистачититерпіння довести йогодокінця...». Важливо, щобучень не здогадався про істинну мету впливу.

 • «Схвалення» і «похвала» - оцінка з аналізомдіяльності. Застосовується в індивідуальнійбесіді, уході занять.

 • «Довіра» - пропозиція вчителя учню тимчасово діяти за себе в розрахунку на йогоініціативу і компетентність.

 • «Стимулювання часом» полягає в наданніможливостіприскореними темпами виконатизавдання, а залишок часу використовувати для себе.

Навчання – це не стихійне повсякденне пізнання, тут необхідні спеціальні уміння та навички. До моменту закінчення початкової школи учням необхідно мати основний запас якостей: посидючість, терпіння, уважність, спостережливість, відповідальність.

Вони повинні вміти читати, аналізувати текст, володіти письмом, навичками рахунку. І якщо, з якихось причин, учителі та батьки не навчили дітей, не виробили в них відповідні навички – тоді їм важко вдається досягти успіху у середній та старшій школі. Вони не можуть проявити свої сильні сторони.

Проте є учні, які в молодшій школі навчалися легко і досягли успіху без особливої напруги. Коли в старшій школі ускладнюється програма, вимоги та навантаження збільшуються, а уміння та бажання працювати немає, учні перестають отримувати звичні заохочення. Навчальні неуспіхи, необхідність знов завойовувати авторитет призводять до зникнення мотивації до навчання, і дитина перестає вчитися.

В.А. Сухомлинський відзначав, що «…навчальні неуспіхи учнів формують низьку самооцінку, внаслідок чого вони відчувають себе у чомусь обділеними».Тут треба формувати позитивну самооцінку на основі посильного матеріалу.

Намагаюсь для себе вирішити: що я хочу сформувати у даному учневі (кінцева мета) і який мій учень сьогодні (вихідні дані). При цьому обов’язково враховую ,що в діаді «учень-вчитель» обидва суб’єкти взаємовпливають одне на одного. Обов’язкові зустрічні зусилля.

Хімія як навчальна дисципліна характеризується рядом особливостей, а саме: високим рівнем логіки, точністю, абстрактністю, складністю конструкцій, підвищеним впливом на формування інтелектуальних і розумових можливостей. Тому ретельно підбираю та використовую ефективні стимули (зовнішні збудники) певної діяльності учня, щоб викликати корисні бажання та мотиви. Співпрацюю зі шкільними психологами.

Прагнустворювати педагогічну ситуацію спілкування, що дозволила б кожному учневівиявляти ініціативу, самостійність і винахідливість у способах роботи при навчанні.

Крім того,вважаю,що постійний, своєчасний контроль знань школярів розвиває дисциплінованість у навчанні, знімає стрес перед підсумковими заліками, і, що саме головне, вдовольняє стратегічному плану дій щодо управління їх пізнавальною активністю.Оцінка повинна бути об’єктивною. Поточне контролювання рівня обізнаності учнів забезпечує і результативне, прогнозоване навчання.

Початком і необхідною умовою процесу засвоєння навчальної інформації є увага. Вона забезпечує вибір з оточуючого середовищаособистіснозначущихсигналів. Застосовуютакіприйомипривертанняуваги:

 • Різноманітність,фактори “новизни”, “неочікуваності” інформації, щонадається.

 • Оптимальнийобсягінформації.

 • Активність, практична діяльність.

 • Використаннямаксимальноїкількостіінформаційнихканалів.

 • Зміна темпуроботи,використовуваннягумору.

 • Інтонаційневиділеннянайсуттєвішихаспектів пояснення (голосність, паузи, темп промови, повторення).

 • Пересуваня учнів по аудиторії, фізкультхвилинки.

 • Сприйняття –залежитьвідпопередньогодосвіду учня (скорішесприймезнайоміоб’єкти,поняття,прагневиділитизнайоме в незнайомому).

 • Сприйняттяможе бути помилковим (ілюзорним), залежитьвідуважностідитини.

Сьогодні першочергове значення в формуванні пізнавальних здібностей займає розвиток мислення учня, а в структурі знань – формування досвіду його творчої діяльності і емоційно-ціннісного ставлення. Разом з цим, запам’ятовування навчальної інформації все ж має велике значення для учнів.Саме пам’ять забезпечує дотримання найбільш загальних правил при виконанні завдань, що виконуються, їх послідовності.Ефективному запам’ятовуванню учнем навчального матеріалудопоможуть індивідуальні пізнавальні завданняу ході уроку:

 • Скласти план матеріалу (відповіді).

 • Навести приклади для ілюстраціїзасвоєнихположень.

 • Самостійносформулювативисновки.

 • Ззнайтифакти-докази до засвоєнихположень.

 • Побудувати блок-схему основних понять теми,пояснити схему, малюнокчиіншийзасіб.

 • Сформулюватипитання до теми (наприклад, типу «якщо …, то»).

 • Порівнятиновіфакти і положення з тими, щовивчалисяраніш.

На початку вивчення хімії як навчальної дисципліни, а також на початку вивчення будь-якої навчальної теми прогнозую можливу емоційну реакцію учнів на запропонований навчальний матеріал і завчасне запобігання виникненню негативних емоцій, зайвого напруження, надаючи учням всю необхідну інформацію про свої вимоги, шляхи отримання певної інформації, критерії оцінювання і т.п.

Дуже важливо «захопити» аудиторію, викликати інтерес. Формування мотивації необхідно починати саме з емоційного компонента як найбільш чутливого до стимулюючих впливів.

Вважаю доцільними такі методи: комунікативна атака, доведення та переконування, сугестія (навіювання),як загальні механізми мотиваційного впливу.

Комунікативна атака (В.А.Кан-Калик) — це метод швидкого включення, мобілізації, зацікавлення аудиторії у процесі навчання, дія якого ґрунтується на активізації емоційної сфери учня — викликання його подиву, захоплення через використання ефекту новизни, несподіваності. Комунікативна атака може здійснюватися на будь-якому етапі мотиваційного циклу в навчанні.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інноваційні технології сучасного уроку для реалізації задач Державного...
У новому Державному стандарті враховано можливості навчального середовища, сприятливого для задоволення фізичних, соціокультурних...

Загальнодержавна цільова
Такі тенденції сприяють активному пошуку Україною свого місця на космічному ринку, формування нової космічної політики, спрямованої...

Навчальна програма для 10 11 класів
Зважаючи на це, у старшій загальноосвітній школі запроваджується профільне навчання, яке створить системно-спеціалізовану підготовку...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія
Зважаючи на це, у старшій загальноосвітній школі запроваджується профільне навчання, яке створить системно-спеціалізовану підготовку...

Самос тійна робота
Спеціалізація країн на виробництві певних видів продукції та послуг для задоволення потреб світового ринку називається: а внутрішній...

Інтегрований курс “Основи здоров’я” передбачає формування мотивації...
Мета інтегрованого курсу: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя І здоров’я, оволодіння основами здорового способу...

Дипломи І ступеня 12
«Формування ключових компетентностей учнів на снові інноваційних освітніх технологій»

Комунальний заклад
Розділ методичні засади для формування позитивної мотивації до самоосвіти 9-24

Лісовий кодекс україни
Ліси України є її національним багатством І за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні,...

Урок 10. Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови....
Формування позитивної мотивації здорового способу життя учнів на уроках української мови та в позаурочний часБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка