Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма хімія для 7-9 класів спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції пояснювальна записка

Програма хімія для 7-9 класів спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції пояснювальна записка

Сторінка1/3
  1   2   3

ПРОГРАМА
ХІМІЯ

Для 7-9 класів спеціальної загальноосвітньої школи

інтенсивної педагогічної корекції

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма розроблена на основі програми з хімії загальноосвітньої масової школи, відтак відповідає вимогам Державного стандарту базової середньої освіти. Згідно зі стандартом і типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів для основної школи вивчення систематичного курсу хімії ґрунтується на пропедевтичному інтегрованому курсі “Природознавство” (5—6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини і хімічні явища.

Метою навчання хімії є формування засобами навчального предмета ключових компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, розуміння природничонаукової картини світу, вироблення екологічного стилю поведінки, становлення особистості та забезпечення успішної інтеграції у систему суспільних відносин

Вивчення хімії спрямоване на реалізацію таких найважливіших завдань:

  • формування наукового світогляду учня на основі засвоєння системи знань про речовини та їхні перетворення, основні хімічні закони й теорії, методи наукового пізнання в хімії;

  • формування життєвої й соціальної компетентностей учня, його екологічної культури, навичок безпечного поводження з речовинами у побуті та на виробництві;

  • розкриття ролі хімії в розвитку суспільного господарства та забезпеченні добробуту людини.

    Корекційно-розвивальними завданнями курсу є:

  • розвиток пізнавальної діяльності: мислення (аналітико-синтетичних процесів, порівняння, узагальнення, конкретизації); логічних форм мислення (понять, умовивоводів); вміння робити логічні висновки та розкривати причинно-наслідкові зв’язки;

  • розвиток мовленнєвої діяльності (опанування термінами хімічної науки та їх усвідомлене застосування );

  • формування пізнавальної активності у вивченні хімії;

  • розвиток емоційно-вольової сфери (саморегуляції, самоконтролю, об’єктивної самооцінки ) у різних видах діяльності.

  • розвиток особистості учня, його здатності до успішної інтеграції в суспільство;


Курс хімії основної школи (рівень стандарту) вивчається за типовими навчальними планами з таким розподілом годин: 7 клас 1 год, 8, 9 класи по 2 год на тиждень.

Навчальний матеріал у програмі структуровано за лінійно-концентричним принципом, на основі провідних наукових ідей хімії, з урахуванням вікових особливостей учнів основної школи інтенсивної педагогічної корекції і часу, відведеного на вивчення хімії на рівні стандарту.
Послідовність викладання навчального матеріалу наступна:

7 клас. Вступ. Тема 1. Початкові хімічні поняття. Тема 2. Прості речовини метали і неметали.

8 клас. Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами. Тема 2. Основні класи неорганічних сполук. Тема 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома. Тема 4. Хімічний зв’язок і будова речовини.

9 клас. Тема 1. Розчини. Тема 2. Хімічні реакції. Тема 3. Найважливіші органічні сполуки. Тема 4. Узагальнення знань з хімії.

У змісті тем наводяться відомості про багатоманітність, властивості, перетворення, роль неорганічних і органічних речовин у природі, житті людини та суспільному господарстві. Згідно з логікою пізнання хімічні знання про речовини розкриваються в такій структурно-функціональній послідовності: склад  будова  властивості  застосування.

В кожній темі програми вміщено спрямованість корекційно-розвивальної роботи, яка з одного боку, передбачає розвиток процесів пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, особистості учня із затримкою психічного розвитку, а з іншого – усвідомлене вивчення тематичних знань, опанування інтелектуальними та практичними діями.
У 7 класі на рівні складу речовини триває формування основних хімічних понять (атом, молекула, йон, хімічний елемент, прості й складні речовини, хімічна формула, валентність, хімічна реакція). На прикладі кисню та заліза відбувається ознайомлення з класифікацією простих речовин на метали і неметали та деякими їхніми властивостями.

У 8 класі формується поняття про кількість речовини та одиницю її вимірювання — моль. Учні вчаться обчислювати молярну масу, молярний об’єм газів, відносну густину газів. Теоретичний матеріал теми “Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами” закріплюється і розвивається на фактологічному матеріалі про основні класи неорганічних сполук. Знання основних класів неорганічних сполук є водночас основою для вивчення періодичного закону, усвідомлення періодичних змін властивостей сполук хімічних елементів. Вивчення будови атома дає змогу пояснити причину явища періодичності, з’ясувати електронну природу ковалентного та йонного хімічного зв’язків, розглянути поняття про ступінь окиснення та познайомитися з правилами його визначення у сполуках.

Основний зміст курсу хімії 9 класу становить матеріал про розчини, узагальнені відомості про типи і класифікацію хімічних реакцій та відомості про найважливіші органічні сполуки. Вивчення окремої теми “Хімічні реакції” дозволить уникнути мозаїчності та фрагментарності в засвоєнні цього ключового поняття хімії, на якісно новому рівні повторити і розвинути початкові уявлення учнів про хімічну реакцію, сформовані у 7—8 кл. Оскільки в основній школі хімія є базовим курсом, то включення відомостей з органічної хімії цілком закономірне і необхідне як для цілісного сприйняття хімічних знань, так і для реалізації міжпредметних зв’язків з біологією. Тому після ознайомлення із загальними відомостями про неорганічні речовини вивчаються найважливіші органічні сполуки в напрямку ускладнення їхнього складу, будови і властивостей.

Отже, в основній школі даються відомості з загальної, неорганічної та органічної хімії. Такий зміст курсу хімії забезпечує його відносну завершеність. З одного боку, він дає основи хімічних знань, необхідні для повсякденного життя і загальнокультурної підготовки школярам. З іншого боку, цей курс є підґрунтям для подальшого вдосконалення хімічних знань як у старшій школі, так і в інших навчальних закладах.

У програмі послідовно розкриваються основні змістові лінії хімічної компоненти освітньої галузі “Природознавство” державного стандарту освіти. Належна увага приділяється впливу хімічних чинників на здоров’я людини, пояснюється згубна дія алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління.

Вивчення хімії потребує раціонального застосування способів дій, засобів і методів навчання. Організації навчання хімії сприятиме використання перевірених шкільною практикою групової роботи, дидактичних ігор, індивідуального та диференційованого підходів. Ефективність засвоєння програмного матеріалу можна збільшити завдяки застосуванню сучасних інформаційних технологій навчання.

Важливими джерелами знань закріплення та перевірки засвоєння навчального матеріалу, розвитку мислення, спостережливості та допитливості є хімічний експеримент і розв’язування задач. Тому в програмі до кожної теми вказано види хімічного експерименту й типи розрахункових задач. Виходячи з можливостей кабінету хімії та беручи до уваги безпечність речовин, учитель на свій розсуд може доповнити хімічний експеримент — як демонстраційний, так і лабораторний, зокрема, експериментом ужиткового характеру.

У програмі не лише визначено зміст навчального матеріалу, а й сформульовано державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів із кожної теми. У цих вимогах опосередковано відбито базові компетентності учнів (функціональні, мотиваційні, соціальні) через способи дій на різних пізнавальних рівнях, які співвідносяться з критеріями оцінювання навчальних досягнень.

Для тематичного оцінювання, розв’язування задач, а також для повторення, узагальнення, аналізу та коригування знань учнів передбачено резервні години. Розподіл годин у програмі орієнтовний. Учитель може аргументовано вносити зміни до розподілу годин, відведених програмою на вивчення окремих тем, змінювати послідовність вивчення питань у межах теми.

Навчальні досягнення учнів з хімії оцінюються за 12-бальною шкалою. Слід зазначити, що розв’язування розрахункових задач на початковому рівні не передбачене.


Критерії оцінювання навчальних
досягнень учнів з хіміїРівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I. Початковий

1

Учень розпізнає деякі хімічні об’єкти і називає їх (на побутовому рівні);
знає правила безпеки під час проведення практичних робіт.
2

Учень описує деякі хімічні об’єкти за певними ознаками;
знає призначення лабораторного обладнання.
3

Учень має фрагментарні уявлення з предмета вивчення (обізнаний з деякими хімічними поняттями);
виконує найпростіші хімічні досліди під керівництвом учителя.

II. Середній

4

Учень знає окремі факти, що стосуються хімічних об’єктів, відтворює їх з допомогою вчителя;
складає прилади для проведення дослідів, виконує окремі хімічні досліди з допомогою вчителя;
складає з допомогою вчителя скорочену умову задачі.
5

Учень відтворює навчальний матеріал з допомогою вчителя, дає визначення деяких понять;
описує хід виконання хімічних дослідів;
самостійно складає скорочену умову задачі.
6

Учень самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу, з допомогою вчителя порівнює хімічні об’єкти;
описує окремі спостереження за перебігом хімічних дослідів;
самостійно робить обчислення за готовою хімічною формулою.

ІІІ. Достатній

7

Учень самостійно і логічно відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал, класифікує хiмічні об’єкти;
самостійно виконує практичну роботу згідно з інструкцією, описує хід роботи;
наводить потрібні рівняння реакцій за умовою задачі.
8

Учень виявляє розуміння основоположних хімічних теорій і фактів, наводить приклади на підтвердження цього;
описує спостереження за перебігом хімічних дослідів;
робить необхідні позначення до рівнянь реакцій за умовою задачі.
9

Учень володіє навчальним матеріалом і застосовує знання у стандартних ситуаціях, уміє узагальнювати й систематизувати надану інформацію, робити висновки;
робить окремі висновки з практичної роботи;
розв’язує з допомогою вчителя задачі.

ІV. Високий

10

Учень володіє засвоєними знаннями і використовує їх у нестандартних ситуаціях, встановлює зв’язки між явищами; самостійно використовує інформацію згідно з поставленим завданням;
виконує хімічний експеримент, раціонально використовуючи обладнання і реактиви;
самостійно розв’язує задачі.
11

Учень володіє глибокими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, знаходить і аналізує додаткову інформацію;
робить поетапні спостереження за перебігом хімічних дослідів; складає звіт про виконання практичної роботи;
раціонально розв’язує задачі.
12

Учень має системні знання з предмета, свідомо використовує їх, у тому числі й у проблемних ситуаціях, самостійно оцінює явища, пов’язані з речовинами та їх перетвореннями;
робить обґрунтовані висновки з хімічного експерименту; розв’язує експериментальні задачі за власним планом;
розв’язує комбіновані задачі.


7-й клас

(1 год на тиждень, разом 35 год,
із них 5 год — резервний час)

Кількість год

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

3

Вступ.

Хімія — природнича наука. Хімія в навколишньому світі.
Короткі відомості з історії хімії.
Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом.

Учень:
називає основне обладнання кабінету хімії, лабораторний посуд;
дотримується правил техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті;
розповідає:

про застосування хімічних знань та історію їх розвитку.

Пізнавальна діяльність:

формувати пізнавальну активність у вивченні хімії; вчити робити висновки про цінність хімічних знань для людини.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма біологія для 7-9 класів спеціальної загальноосвітньої школи...
У школі інтенсивної педагогічної корекції предмет «Біологія, 7-9 класи» вивчається в курсі освітньої галузі «Природознавство»

Програма географія для 6-9 класів спеціальної загальноосвітньої школи...
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...

Програми з фізики для 7-9 класів для спеціальних загальноосвітніх...
Навчання учнів фізиці здійснюється шляхом плано­мірного І поступового засвоєння основних фізичних по­нять, провідних ідей, законів,...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Полянівської загальноосвітньої
Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом мон україни від 29. 11. 2005 №682 (додаток 3)

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...

Навчальна програма для 10 11 класів
Зважаючи на це, у старшій загальноосвітній школі запроваджується профільне навчання, яке створить системно-спеціалізовану підготовку...

Програма з хімії орієнтується на досягнення державних вимог до рівня...
Програма для вступних екзаменів з хімії для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти Чернігівського промислово-економічного...

Звіт про організацію роботи у 2012-2013 навчальному році Синельниківської...
Формування інноваційної особистості в умовах школи життєтворчості з урахуванням технології «Педагогічної підтримки»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка