Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія

Сторінка1/2
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Програма

для загальноосвітніх навчальних закладів

ХІМІЯ

7-11 класи

Київ

2004

Пояснювальна записка

Програма розроблена на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Згідно зі стандартом і типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для основної і старшої школи вивчення систематичного курсу хімії ґрунтується на пропедевтичному інтегрованому курсі «Природознавство» (5-6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини і хімічні явища.

Метою навчання хімії є формування засобами навчального предмета ключових компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення і поведінки та виховання громадянина демократичного суспільства.

Вивчення хімії спрямоване на виконання таких найважливіших завдань:

● розвиток особистості учня, його природних задатків, інтелекту, здатності до самоосвіти;

● формування наукового світогляду учня на основі засвоєння системи знань про речовини та їхні перетворення, основні хімічні закони й теорії, методи наукового пізнання в хімії;

● формування життєвої і соціальної компетентностей учня, його екологічної культури, навичок безпечного поводження з речовинами у побуті та на виробництві;

  • розкриття ролі хімії в розвитку суспільного господарства та забезпеченні добробуту людини.

Курс хімії 12-річної школи (рівень стандарту) вивчається за типовими навчальними планами з таким розподілом годин: 7, 10, 11 кл. – 1 год., 8,9 кл . – 2 год. на тиждень. У 12 кл. знання з природничих предметів узагальнюються в курсі «Людина і природа».

Перенесення початку вивчення хімії з 8-го класу у 7-ий дасть змогу на етапі основної школи надати базові хімічні знання, в тому числі і про органічні сполуки, всім учням, незалежно від того, який профіль навчання вони обиратимуть далі. До того ж учні, які навчатимуться у старших (10-12) класах суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного напрямків, можуть вивчати курс хімії ужиткового спрямування, який також потребує базових знань з предмета. Завдяки більш ранньому ознайомленню з найважливішими органічними сполуками є змога краще узгодити навчальні програми хімії і біології на основі міжпредметних зв’язків.

Саме тому в основній школі надається мінімальна за обсягом, але функціонально цілісна система знань з основ хімічної науки, достатня для подальшої освіти.

Навчальний матеріал у програмі структуровано за лінійно-концентричним принципом, на основі провідних наукових ідей хімії, з урахуванням вікових особливостей учнів основної та старшої школи і часу, відведеного на вивчення хімії на рівні стандарту.

Обрано таку послідовність викладання навчального матеріалу:

7 клас. Вступ. Тема 1. Початкові хімічні поняття Тема 2. Прості речовини

8 клас. Тема 1. Кількість речовини, розрахунки за хімічними формулами. Тема 2. Основні класи неорганічних сполук. Тема 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома. Тема 4. Хімічний зв’язок і будова речовини.

9 клас. Тема 1. Розчини. Тема 2. Хімічні реакції. Тема 3. Найважливіші органічні сполуки. Тема 4. Узагальнення знань з хімії.

10 клас. Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки.

11 клас. Органічні сполуки.

У змісті тем наводяться відомості про багатоманітність, властивості, перетворення, роль неорганічних і органічних речовин у природі, житті людини та суспільному господарстві. Згідно з логікою пізнання хімічні знання про речовини розкриваються в такій структурно-функціональній послідовності: склад → будова → властивості → застосування.

У 7 класі на рівні складу речовини триває формування основних хімічних понять (атом, молекула, йон, хімічний елемент, прості й складні речовини, хімічна формула, валентність, хімічна реакція). На прикладі кисню та заліза відбувається ознайомлення з деякими властивостями металів і неметалів. Вивчення цих представників простих речовин забезпечує цілісність сприйняття їх класифікації .

У 8 класі формується поняття про кількість речовини та одиницю її вимірювання – моль. Учні вчаться обчислювати молярну масу, молярний об’єм газів, відносну густину газів. Теоретичний матеріал теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами» закріплюється і розвивається на фактологічному матеріалі про основні класи неорганічних сполук. Знання основних класів неорганічних сполук є водночас базою для вивчення періодичного закону, усвідомлення періодичних змін властивостей сполук хімічних елементів. Вивчення будови атома дає змогу пояснити причину явища періодичності, з’ясувати електронну природу ковалентного та йонного хімічного зв’язків, розглянути поняття про ступінь окиснення та познайомитися з правилами його визначення у сполуках.

Основний зміст курсу хімії 9 класу становить матеріал про розчини, узагальнені відомості про типи і класифікацію хімічних реакцій та відомості про найважливіші органічні сполуки. Вивчення окремої теми «Хімічні реакції» дозволить уникнути мозаїчності і фрагментарності в засвоєнні цього ключового поняття хімії, на якісно новому рівні повторити і розвинути початкові уявлення про хімічну реакцію, сформовані у 7 –8 кл. Оскільки в основній школі хімія є базовим курсом, то включення відомостей з органічної хімії цілком закономірне і необхідне як для цілісного сприйняття хімічних знань, так і для реалізації міжпредметних зв’язків з біологією. Тому після ознайомлення із загальними відомостями про неорганічні речовини вивчаються найважливіші органічні сполуки в напрямку ускладнення їхнього складу, будови і властивостей. Ознайомлення з основними біологічно активними речовинами має підготувати учнів до вивчення молекулярних основ життя в курсі біології.

Отже, в основній школі даються відомості з загальної, неорганічної та органічної хімії. Такий зміст курсу хімії забезпечує його відносну завершеність. З одного боку, він дає основи хімічних знань, необхідні для повсякденного життя і загальнокультурної підготовки тим школярам, які не збираються здобувати професії, пов’язані з хімією. З іншого боку, цей курс є підґрунтям для подальшого вдосконалення хімічних знань як у старшій школі, так і в інших навчальних закладах.

У 10 класі знання неорганічної хімії на якісно новому рівні розкриваються за рахунок вивчення хімії елементів та їхніх сполук. Методичний принцип побудови змісту тем “ Неметалічні елементи та їхні сполуки”, “Металічні елементи та їхні сполуки” – паралельне структурування навчального матеріалу. Це дозволить учням за час, відведений на вивчення цих тем, усвідомити і засвоїти знання в такій логічній послідовності: положення елемента в періодичній системі --- будова атома --- фізичні та хімічні властивості простої речовини --- фізичні та хімічні властивості сполук (оксиду, гідроксиду, сполуки неметалу з Гідрогеном) --- окремі найважливіші сполуки елемента (поширення у природі, добування, використання).

Зміст курсу хімії 11 класу розроблено з урахуванням відомостей про органічні сполуки, одержаних учнями в основній школі. У ньому посилено дедуктивний підхід і практичне спрямування навчального матеріалу.

У програмі послідовно розкриваються основні змістові лінії хімічної компоненти освітньої галузі „Природознавство” державного стандарту освіти. Крім традиційних питань, що стосуються хімічних елементів, речовин і реакцій, належна увага приділяється висвітленню методів наукового пізнання в хімії, ролі теоретичних і експериментальних досліджень. Матеріал має чітко виражене екологічне спрямування. Екологічна складова хімічної освіти у програмі представлена біосферними колообігами Оксигену, Нітрогену, вуглекислого газу, води та такими наслідками впливу діяльності людини на середовище, як парниковий ефект, кислотні дощі, руйнування озонового шару тощо. Розглядаються шляхи подолання екологічної кризи. Належна увага приділяється впливу хімічних чинників на здоров’я людини, пояснюється згубна дія алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння.

Вивчення хімії потребує раціонального застосування способів дій, засобів і методів навчання. Організації навчання хімії сприятиме використання перевірених шкільною практикою лекційно-семінарської системи, групової роботи, проблемного навчання, дидактичних ігор. Ефективність засвоєння програмного матеріалу можна піднести завдяки застосуванню сучасних інформаційних технологій навчання.

Важливим джерелом знань, засобом створення проблемних ситуацій, закріплення та перевірки засвоєння навчального матеріалу, розвитку мислення, спостережливості та допитливості є хімічний експеримент та розв’язування задач. Тому в програмі до кожної теми вказано види хімічного експерименту й типи розрахункових задач. Виходячи з можливостей кабінету хімії та беручи до уваги токсичність речовин і правила техніки безпеки, учитель на свій розсуд може доповнити хімічний експеримент, як демонстраційний, так і лабораторний.

У програмі не лише визначено зміст навчального матеріалу, а й сформульовано основні вимоги до навчальних досягнень учнів з кожної теми. У цих вимогах опосередковано відбито базові компетентності учнів (функціональні, мотиваційні, соціальні) через способи дій на різних пізнавальних рівнях: учень називає, наводить приклади, описує (початковий рівень, розпізнавання); розрізняє, ілюструє, складає формули і рівняння, наводить означення (середній рівень, розуміння); пояснює, обчислює, характеризує, класифікує, використовує, робить висновки (достатній рівень, уміння і навички); обгрунтовує, аналізує, прогнозує, встановлює зв’язки, висловлює судження, оцінює (високий рівень, перенесення знань). Наприклад, учень називає найважливіші органічні сполуки, наводить означення гомології, класифікує речовини, обгрунтовує властивості сполук, виходячи з їхнього складу і будови.

Перелік вимог зорієнтує вчителя на досягнення мети навчання за кожною темою програми, полегшить планування цілей і завдань уроків, дасть змогу виробити адекватні методичні підходи до проведення навчальних занять, поточного й тематичного оцінювання.

Для тематичного оцінювання, розв'язування задач, а також для повторення, узагальнення, аналізу та коригування знань учнів передбачено резервні години. Розподіл годин у програмі орієнтовний. Учитель може аргументовано вносити зміни до розподілу годин, відведених програмою на вивчення окремих тем, змінювати послідовність вивчення питань у межах теми.

Навчальні досягнення учнів з хімії оцінюються за 12-бальною шкалою. Слід зазначити, що розв’язування розрахункових задач на початковому рівні не передбачене.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії


Рівні навчальних досягнень учнівБалиКритерії навчальних досягнень учнів

Початковий

1

Учень пізнає деякі хімічні об’єкти і називає їх (на побутовому рівні);

знає правила безпеки під час проведення практичних робіт

2

Учень описує деякі хімічні об’єкти за певними ознаками;

знає призначення лабораторного обладнання

3

Учень має фрагментарні уявлення з предмета вивчення (обізнаний з деякими хімічними поняттями);

виконує найпростіші хімічні досліди під керівництвом учителя

Середній

4

Учень знає окремі факти, що стосуються хімічних об’єктів, відтворює їх з допомогою вчителя;

складає прилади для проведення дослідів, виконує окремі хімічні досліди з допомогою вчителя;

складає з допомогою вчителя скорочену умову задачі

5

Учень відтворює навчальний матеріал за допомогою вчителя, дає визначення деяких понять;

описує хід виконання хімічних дослідів;

самостійно складає скорочену умову задачі

6

Учень самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу, з допомогою вчителя порівнює хімічні об’єкти;

описує окремі спостереження за перебігом хімічних дослідів;

самостійно робить обчислення за готовою хімічною формулою

Достатній

7

Учень самостійно і логічно відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал, класифікує хімічні об’єкти;

самостійно виконує практичну роботу згідно з інструкцією, описує хід роботи;

наводить потрібні рівняння реакцій за умовою задачі

8

Учень виявляє розуміння основоположних хімічних теорій і фактів, наводить приклади на підтвердження цього;

описує спостереження за перебігом хімічних дослідів;

робить необхідні позначення до рівнянь реакцій за умовою задачі

9

Учень володіє навчальним матеріалом і застосовує знання у стандартних ситуаціях, уміє узагальнювати й систематизувати надану інформацію, робити висновки;

робить окремі висновки з практичної роботи;

розв’язує з допомогою вчителя задачі

Високий

10

Учень володіє засвоєними знаннями і використовує їх у нестандартних ситуаціях, встановлює зв’язки між явищами; самостійно використовує інформацію згідно з поставленим завданням;

виконує хімічний експеримент, раціонально використовуючи обладнання і реактиви;

самостійно розв’язує задачі

11

Учень володіє глибокими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, знаходить і аналізує додаткову інформацію;

робить поетапні спостереження за перебігом хімічних дослідів; складає звіт про виконання практичної роботи;

раціонально розв’язує задачі

12

Учень має системні знання з предмета, свідомо використовує їх, у тому числі й у проблемних ситуаціях, самостійно оцінює явища, пов’язані з речовинами та їх перетвореннями;

робить обґрунтовані висновки з хімічного експерименту;

розв’язує експериментальні задачі за власним планом; розв’язує комбіновані задачі7 КЛАС

(2 год. на тиждень, разом 35 год., з них 5 год. – резервний час)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учня

Вступ

(3 год.)

Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому світі.

Короткі відомості з історії хімії.

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом.Учень

називає основне обладнання кабінету хімії, лабораторний посуд;

формулює правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті;

висловлює судження про застосування хімічних знань та історію їх розвитку.

Демонстрації:

1. Взаємодія натрій гідрогенкарбонату з розчином оцтової кислоти.

2. Утворення амоній хлориду ("дим без вогню”).

3. Зміна забарвлення індикаторів у різному середовищі.

Практична робота:

1. Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами; будова полум’я.


Тема 1. Початкові хімічні поняття

(17 год.)

Речовини. Чисті речовини і суміші.

Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їхні назви і символи.

Початкове поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів.

Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали.

Хімічні формули речовин. Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук.

Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в речовині.

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Фізичні й хімічні властивості речовини.

Як вивчають хімічні сполуки і явища. Спостереження й експеримент у хімії.

Закон як форма наукових знань.

Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння.Учень

називає хімічні елементи ( не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує символи елементів;

описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами, явища, які супроводжують хімічні реакції;

наводить приклади металічних і неметалічних елементів, простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті;

розрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні і хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості і складні речовини, атоми, молекули, йони;

складає формули бінарних сполук за валентністю;

визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук;

пояснює зміст хімічних формул, рівнянь хімічних реакцій, сутність закону збереження маси речовин;

використовує закон збереження маси речовин для складання рівнянь хімічних реакцій, періодичну систему як довідкову;

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою, масову частку елемента в речовині;

аналізує якісний та кількісний склад простих і складних речовин;

спостерігає хімічні явища й описує спостереження, формулює висновки;

уміло поводиться з лабораторним обладнанням;

дотримується інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті;

висловлює судження про багатоманітність речовин.

Розрахункові задачі:

1.Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою. 2.Обчислення масової частки елемента в речовині.

Демонстрації:

4 - 8. Хімічні реакції, що супроводжуються: а) виділенням газу, б) випаданням осаду, в) зміною забарвлення, г) появою запаху, 8) тепловим ефектом.

9. Зразки металів і неметалів.

10. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин.

Лабораторні досліди:

1. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.

2. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин.

3. Проведення хімічних реакцій.

Практичні роботи:

2. Дослідження фізичних властивостей речовин.

Тема 2. Прості речовини метали і неметали

(10 год.)

Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості. Добування кисню в лабораторії. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор.

Хімічні властивості кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою, фосфором. Реакція сполучення. Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення й припинення горіння.

Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль.

Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою.

Поширеність Феруму в природі. Застосування заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах.


Учень називає склад молекул кисню;

наводить приклади реакцій розкладу і сполучення;

описує поширеність Оксигену і Феруму у природі;

характеризує фізичні та хімічні властивості кисню та заліза, складає рівняння відповідних реакцій;

використовує прилад для добування кисню;

визначає наявність кисню дослідним шляхом;

пояснює суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, горіння, колообіг Оксигену;

аналізує умови процесу горіння;

обґрунтовує застосування кисню і заліза;

оцінює роль кисню в життєдіяльності організмів, наслідки процесу іржавіння заліза, значення каталізаторів.

Демонстрації:

11. Добування кисню з калій перманганату.

12. Добування кисню з гідроген пероксиду.

13. Збирання кисню витісненням води.

14. Виявлення наявності кисню.

15. Спалювання неметалів (фосфору, вуглецю, сірки) у повітрі та кисні.

16. Взаємодія заліза з сіркою.

17. Спалювання заліза в кисні.

Лабораторний дослід:

3. Вивчення фізичних властивостей заліза.

Практична робота:

3. Добування кисню в лабораторії та вивчення його властивостейОрієнтовні об'єкти екскурсій. Хімічні лабораторії промислових і сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів. Аптека. Пожежне депо.
8 КЛАС

(2 год. на тиждень, разом 70 год., з них 10 год. – резервний час)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учня

Повторення основних питань курсу хімії 7 класу

(2 год.)

Найважливіші поняття хімії.

Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

(8 год.)

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Число Авогадро.

Молярна маса. Молярний об’єм газів. Відносна густина газів. Розрахунки за хімічними формулами.
Учень

називає одиницю вимірювання кількості речовини, молярний об'єм газів за нормальних умов;

пояснює сутність фізичної величини кількість речовини;

встановлює взаємозв'язок між фізичними величинами (масою, молярною масою, об’ємом, кількістю речовини);

обчислює число атомів (молекул) у певній кількості речовини, молярну масу, масу і кількість речовини, об'єм газу за нормальних умов, відносну густину газу.

Розрахункові задачі:

1. Обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини.

2. Обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси і кількості речовини. 3. Обчислення об’єму газу за нормальних умов.

4. Обчислення відносної густини газів.

Тема 2. Основні класи неорганічних сполук

(25 год.)

Оксиди, їх склад, назви.

Кислоти, їх склад, назви.

Солі (середні), їх склад, назви.

Основи, їх склад, назви.

Фізичні та хімічні властивості оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами іншими оксидами. Класифікаця оксидів. Оксиди в природі. Використання оксидів.

Фізичні та хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами та основами, солями. Класифікація кислот. Поняття про ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Використання кислот.

Фізичні властивості основ. Класифікація основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ під час нагрівання. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Використання основ.

Поняття про амфотерні гідроксиди.

Фізичні та хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення.

Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей.

Поняття про експериментальний метод у хімії.


Учень

називає оксиди, кислоти, основи, солі за сучасною науковою українською номенклатурою, деякі індикатори;

описує поширеність представників основних класів неорганічних сполук у природі;

наводить приклади основних і кислотних оксидів, оксигеновмісних і безоксигенових, одно-, дво-, триосновних кислот, розчинних і нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів, солей,

складає формули цих сполук;

розрізняє реакції заміщення, обміну, нейтралізації, основні і кислотні оксиди, розчинні і нерозчинні основи, амфотерні гідроксиди, середні солі;

характеризує фізичні та хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей,

складає відповідні рівняння реакцій;

класифікує неорганічні речовини;

встановлює генетичний зв’язок між простими і складними речовинами, класами неорганічних сполук;

обґрунтовує залежність між складом, властивостями та застосуванням речовин;

прогнозує перебіг хімічних реакцій металів, використовуючи ряд активності;

оцінює значення неорганічних сполук;

обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об'єм газу (н.у.) за відомою масою, кількістю речовини одного з реагентів чи продуктів реакції;

розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги за допомогою індикаторів;

складає план експерименту, проводить його, робить висновки;

розв'язує експериментальні задачі;

висловлює судження про значення хімічного експерименту як джерела знань, про вплив речовин на середовище;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами.

Розрахункові задачі:

6. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

Демонстрації:

1. Зразки оксидів.

2. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.

3. Зразки кислот.

4. Хімічні властивості кислот.

5. Добування хлоридної кислоти і досліди з нею.

6. Зразки основ.

7. Хімічні властивості основ.

8. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.

9. Зразки солей.

10. Хімічні властивості солей.

11. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження утвореного розчину індикатором; пропускання вуглекислого газу крізь розчин.

12. Спалювання фосфору, розчинення добутого фосфор (V) оксиду у воді, дослідження розчину індикатором і нейтралізація його лугом.

Лабораторні досліди:

1. Дія розчинів кислот на індикатори.

2. Взаємодія хлоридної кислоти з металами.

3. Взаємодія розчинів лугів з кислотами.

4. Дія розчину лугу на індикатори.

5. Взаємодія нерозчинної основи з кислотою.

6. Розкладання нерозчинної основи під час нагрівання.

7. Взаємодія солей з металами.

8. Взаємодія солей з лугами в розчині.

9. Реакція обміну між двома солями в розчині.

10. Розв'язування експериментальних задач.

Практичні роботи:

1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.

2. Розв’язування експериментальних задач.

Тема 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома (15 год.)

Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Будова атома: ядро і електронна оболонка. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Фізичний зміст порядкового номера елемента. Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи (стабільні та радіоактивні).

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. Поняття про радіус атома. Стан електронів у атомі. Енергетичні рівні та підрівні. Структура періодичної системи.

Взаємозв'язок між розміщенням елементів у періодичній системі і властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном та Оксигеном.

Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома.

Значення періодичного закону. Життя і наукова діяльність Д. І. Менделєєва.Учень

формулює визначення періодичного закону;

описує структуру періодичної системи;

наводить приклади стабільних та радіоактивних нуклідів;

характеризує сутність прийому класифікації та його роль у науці, закону як форми вираження наукових знань про природу; стан електронів у атомах; будову атомів (№ 1—20) і розподіл електронів у них; елемент за його положенням у періодичній системі;

обґрунтовує фізичну суть періодичного закону;

пояснює закономірності періодичної системи, залежність властивостей елементів та їхніх сполук від електронної структури атомів;

аналізує інформацію, закладену в періодичній системі, та використовує її для характеристики хімічного елемента;

оцінює значення періодичного закону;

усвідомлює значення та небезпеку радіонуклідів.


Демонстрації:

13. Взаємодія натрію, кальцію, магнію з водою.

14. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва (довга і коротка форми).

Лабораторний дослід:

11. Дослідження характеру гідратів оксидів Натрію, Алюмінію, Сульфуру(УІ).

Тема 4. Хімічний зв’язок і будова речовини (10 год.)

Електронна природа хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність елементів. Ковалентний зв’язок, його види – полярний і неполярний. Утворення ковалентного неполярного зв’язку. Утворення ковалентного полярного зв’язку. Електронні формули молекул речовин.

Йонний зв’язок.

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

Валентність і ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів.

Учень

складає бінарні формули речовин за ступенями окиснення атомів елементів;

визначає ступені окиснення атомів елементів у сполуках за їх формулами, вид хімічного зв'язку в типових випадках;

використовує поняття електронегативності при складанні хімічних формул;

розрізняє валентність і ступінь окиснення;

пояснює утворення йонного, ковалентного неполярного, ковалентного полярного зв'язків;

характеризує особливості ковалентного та йонного зв'язків;

обґрунтовує електронну природу хімічних зв'язків;

прогнозує властивості речовин залежно від виду хімічного зв'язку і типу кристалічної гратки;

Демонстрації:

15. Моделі кристалічних ґраток різних типів.

16. Фізичні властивості речовин з різним типом кристалічної гратки.

Орієнтовні об'єкти екскурсій. Краєзнавчий і мінералогічний музей.
9 КЛАС

(2 год. на тиждень, разом 70 год., з них 10 год. – резервний час)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Повторення основних питань курсу хімії 8 класу

(2 год.)

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.

Хімічний зв’язок і будова речовин.

Тема 1. Розчини

(15 год.)

Значення розчинів у природі та житті людини. Поняття про колоїдні та істинні розчини. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок. Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені розчини. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Фізико-хімічна суть процесу розчинення. Поняття про кристалогідрати.

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.

Електролітична дисоціація.


Учень

наводить приклади розчинів, суспензій, емульсій, електролітів і неелектролітів, сильних і слабких електролітів, кристалогідратів;

складає рівняння електролітичної дисоціації лугів, кислот, солей, рівняння реакцій обміну в повній та скороченій йонній формах;

розрізняє компоненти розчину, насичені й ненасичені розчини, катіони й аніони;

встановлює відмінність між електролітами й неелектролітами, сильними і слабкими електролітами;

пояснює суть процесів розчинення та електролітичної дисоціації, вплив різних чинників на розчинення,

утворення водневого зв'язку;

обґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини;

обчислює масову частку і масу розчиненої речовини в розчині;

Електроліти та неелектроліти. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

Реакції обміну між розчинами електролітів, можливість їх перебігу. Йонні рівняння.

виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини.

Розрахункові задачі.

1.Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.

Демонстрації:

1. Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і концентрованої сульфатної кислоти у воді).

2.Виготовлення розчину.

3. Дослідження речовин та їх розчинів на електричну провідність (твердий натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, твердий цукор, розчин цукру, хлоридна кислота).

4. Реакції обміну між розчинами електролітів.

Лабораторні досліди:

1. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчині.

2. Реакції обміну в розчинах електролітів з випаданням осаду.

3. Реакції обміну в розчинах електролітів з виділенням газу.

4. Реакції обміну в розчинах електролітів з утворенням води.

Практичні роботи:

1. Розв’язування експериментальних задач.

2. Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини.

3. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів.

Тема 2. Хімічні реакції

(9 год.)

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками.

Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Окисно-відновні реакції, їхнє значення. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники. Складання рівнянь найпростіших окисно-відновних реакцій, добір коефіцієнтів.

Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.


Учень

наводить приклади основних типів хімічних реакцій;

розрізняє екзо- та ендотермічні реакції; окисно-відновні реакції та реакції без зміни ступеня окиснення;

складає рівняння нескладних окисно-відновних реакцій на основі електронного балансу, термохімічні рівняння;

характеризує процеси окиснення та відновлення;

класифікує реакції за різними ознаками;

робить висновки про вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій;

оцінює значення реакцій різних типів у природі.

Демонстрації:

5. Залежність швидкості реакції металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від природи металу та концентрації кислоти.

6. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції.

Лабораторний дослід:

5. Вплив поверхні контакту реагентів, концентрації й температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.

Тема 3. Найважливіші органічні сполуки

(30 год.)

Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук.

Особливості будови атома Карбону в основному і збудженому станах. Утворення ковалентних зв’язків між атомами Карбону. Структурні формули органічних речовин.

Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану. Поширення у природі. Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули, назви. Моделі молекул. Значення моделювання в хімії

Фізичні властивості гомологів метану.

Етилен і ацетилен. Молекулярна, електронна і структурна формули, фізичні властивості.

Хімічні властивості вуглеводнів: відношення до розчинів кислот, лугів, калій перманганату; реакції повного окиснення, заміщення, приєднання водню і галогенів.

Відношення об"ємів газів у хімічних реакціях.

Застосування вуглеводнів.

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.

Метанол, етанол, гліцерин, їхні молекулярні, електронні та структурні формули, фізичні властивості. Функціональна гідроксильна група. Хімічні властивості: повне окиснення, взаємодія з натрієм. Застосування метанолу, етанолу, гліцерину. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини.

Оцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості. Функціональна карбоксильна група. Хімічні властивості: електролітична дисоціація, взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями, спиртами. Застосування оцтової кислоти. Поняття про вищі (насичені й ненасичені) карбонові кислоти.

Жири. Склад жирів, їх утворення. Гідроліз та гідрування жирів. Жири у природі. Біологічна роль жирів.

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, поширення в природі. Полімерна будова крохмалю й целюлози. Реакції їх гідролізу. Якісні реакції на глюкозу та крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. Загальна схема виробництва цукру.

Амінооцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості. Функціональні аміно- та карбоксильна групи. Амфотерні властивості, утворення поліпептидів.

Білки: склад і будова. Гідроліз, денатурація, кольорові реакції білків. Біологічна роль амінокислот і білків.

Нуклеїнові кислоти: склад і будова (у загальному вигляді). Біологічна роль нуклеїнових кислот.

Природні й синтетичні органічні сполуки. Значення продуктів органічної хімії.


Учень

називає елементи-органогени, найважливіші органічні сполуки, перші 10 членів гомологічного ряду метану, загальну формулу цього ряду, функціональні гідроксильну, карбоксильну та аміно- групи;

наводить приклади застосування органічних сполук;

описує загальну схему виробництва цукру;

складає молекулярні, електронні та структурні формули метану та його гомологів, етилену, ацетилену, молекулярні, та структурні формули метанолу, етанолу, гліцерину, оцтової та амінооцтової кислот, молекулярні формули жиру, глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози;

збирає моделі молекул вуглеводнів;

характеризує склад, структуру, фізичні та хімічні властивості метану, етилену, ацетилену, етанолу, гліцерину, оцтової та амінооцтової кислот, жирів, вуглеводів, білків, первинну, вторинну, третинну й четвертинну структуру білків, моделювання як метод хімічної науки;

ілюструє властивості речовин рівняннями хімічних реакцій;

розрізняє природні й синтетичні речовини; за функціональними ознаками -- насичені, ненасичені вуглеводні, спирти, карбонові й амінокислоти, жири, вуглеводи, білки, нуклеїнові кислоти;

порівнює органічні й неорганічні речовини, насичені й ненасичені вуглеводні;

пояснює електронні та структурні формули органічних сполук, суть гомології;

розв'язує розрахункові задачі вивчених типів на прикладі органічних сполук;

визначає дослідним шляхом вуглеводні, гліцерин, оцтову кислоту, глюкозу, крохмаль, білки (кольорові реакції);

встановлює причинно-наслідкові зв'язки між складом, будовою, властивостями та біологічними функціями і застосуванням органічних речовин;

обґрунтовує застосування органічних речовин їхніми властивостями, роль органічних сполук у живому організмі;

оцінює згубну дію алкоголю на здоров'я, вплив продуктів синтетичної хімії на навколишнє середовище при їх неправильному використанні;

висловлює судження щодо значення органічних речовин у суспільному господарстві, побуті, охороні здоров'я тощо;

дотримується правил безпечного поводження з продуктами органічної хімії.Розрахункові задачі.

2.Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями.

Демонстрації:

7. Моделі молекул вуглеводнів.

8. Горіння парафіну, визначення якісного складу продуктів згоряння.

9. Добування й горіння етилену.

10. Добування й горіння ацетилену.

11. Відношення насичених вуглеводнів до розчинів кислот, лугів, калій перманганату.

12. Відношення ненасичених вуглеводнів до розчину калій перманганату, бромної води.

13. Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів, окисників.

14. Взаємодія етанолу з натрієм.

15. Взаємодія гліцерину з натрієм.

16. Ознайомлення зі зразками амінокислот.

17. Розчинення й осадження білків.

18. Денатурація білків.

Лабораторні досліди:

6. Виготовлення моделей молекул вуглеводнів.

7. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену.

8. Досліди з гліцерином: розчинність у воді, взаємодія з купрум (ІІ) гідроксидом. 9. Дія оцтової кислоти на індикатори.

10. Взаємодія оцтової кислоти з металами, лугами, солями.

11. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.

12. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру).

13. Взаємодія крохмалю з йодом.

14. Кольорові реакції білків.

Практичні роботи:

4. Властивості оцтової кислоти.

5. Розв’язування експериментальних задач.

Тема 4. Узагальнення знань з хімії

(4 год.)

Місце хімії серед наук про природу.

Значення хімічних процесів у атмосфері, гідросфері, літосфері, біосфері.

Роль хімії в житті суспільства, у розв'язуванні глобальних проблем людства.

Розвиток хімічної науки і виробництва в Україні. Видатні вітчизняні вчені - хіміки.


Учень

називає імена видатних вітчизняних і зарубіжних учених - хіміків; найважливіші хімічні виробництва в Україні;

наводить приклади застосування хімічних сполук у різних галузях та у повсякденному житті;

аналізує хімічні аспекти сировинної, енергетичної, екологічної проблем та розглядає можливі шляхи їх розв'язування;

характеризує хімічну суть і значення
процесів горіння, дихання, фотосинтезу;

встановлює зв'язок між фізичними, хімічними та біологічними явищами;

обґрунтовує роль хімічних знань у пізнанні природи та як складової загальної культури людини.
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи» (колектив

У 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних...
Класи — Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7 11 класи. — К.: Ірпінь: Перун, 2005

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Розділ І. Повторення та поглиблення основних теоретичних питань курсу основної школи

Конкурс «Хімія у моєму житті». №1 (649); №8 (656). Мальченко Г. День...
Величко Л., Ярошенко О. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7—11-й класи (витяг). — №19—21 (667—669)

Календарно-тематичне планування для 7 кл складено відповідно до Навчальні...
«Хімія» курсу інваріантної складової робочого навчального плану у 7-9, 11 класах

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Періодичний закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва у світлі уявлень про будову атома. Хімічний зв’язок

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Чернігівської обласної ради
Програму до вступних іспитів складено з урахуванням змісту навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів (програма...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка