Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Календарно-тематичне планування вивчення курсу «географія: «Україна у світі: природа, населення»

Календарно-тематичне планування вивчення курсу «географія: «Україна у світі: природа, населення»

Сторінка1/3
  1   2   3
Укладач: Тетяна Петренко, учитель географії Матюшівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Білоцерківського району Київської області

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИВЧЕННЯ

КУРСУ «ГЕОГРАФІЯ: «Україна у світі: природа, населення»

(70 годин, 2 години на тиждень)

8 клас
уроку

Дата проведення

Тема уроку

Домашнє завдання

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

ВСТУП (2 год.)

1
Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації.


Опрацювати § 1

Учень:

називає об’єкти вивчення курсу;

наводить приклади географічних досліджень території України у минулому і тепер;

характеризує методи досліджень фізичної та суспільної географії;

розрізняє істотні ознаки понять «фізична географія» та «суспільна географія»;

вміє користуватися джерелами географічної інформації;

пояснює особливості сучасних географічних досліджень;

оцінює значення знань з фізичної та суспільної географії для себе і суспільства

2
Географічні відомості про територію України в минулому. Дослідження Геродота, Г. Боплана, С. Рудницького. Сучасні географічні дослідження


Опрацювати § 2, Підготувати повідомлення про одного з українських учених-географів, чиє

ім’я не згадується в підручнику.
РОЗДІЛ І. Географічна карта та робота з нею (6 год.)

Тема 1. Географічна карта. (3 год.)

3
Зображення України в картографічних творах. Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах.

Опрацювати § 3 . Складіть у зошиті таблицю «Характеристика картографічних проекцій»

Учень:

називає джерела географічної інформації, елементи карти;

розпізнає види карт за просторовим охопленням, масштабом, змістом і призначення;

характеризує методи і засоби отримання географічної інформації з загальногеографічних і тематичних карт;

пояснює відмінності між різними видами карт, картографічними проекціями;

визначає об’єкти, напрямки, відстані, географічні координати за навчальними картами;

вміє користуватися навчальними картами й атласами, картографічними інтернет-джерелами;

оцінює значення джерел географічної інформації для життєдіяльності людини

4
Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах. Класифікація карт.

Опрацювати § 4, опис карти за планом

5
Навчальні карти й атласи. Національний атлас України, електронні карти. Картографічні інтернет-джерела. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи

Опрацювати § 5,виконати практикум с. 25уроку

Дата проведення

Тема уроку

Домашнє завдання

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Тема 2. Топографічні карти. (3 год.)

6
Читання та практичне використання топографічних карт

Опрацювати § 6.


Учень:

називає елементи топографічної карти;

читає топографічні карти, плани міст, схеми руху транспорту;

характеризує методи і засоби отримання інформації з топографічних карт;

пояснює особливості читання топографічної карти;

визначає об’єкти, напрямки, відстані, географічні, прямокутні координати, висоту точок за топографічною картою;

вміє орієнтуватися на місцевості за допомогою топографічної карти, плану, схеми;

оцінює значення топографічних карт для життєдіяльності людини

7
Практична робота

1. Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою.


повторити § 6.

8
Плани міст, схеми руху транспорту.

Дослідження

Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування , Опрацювати §7

РОЗДІЛ ІІ. Географічний простір України (5 год.)

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу. (2год.)

9
Політична карта світу, її елементи та процес формування. Державний лад: форми правління та адміністративно-територіальний устрій країн. Державний лад в Україні.

Опрацювати § 8. , Розробіть проект покращення економіко-географічного, транспортного та

геополітичного положення України (на вибір).

Учень:

називає істотні ознаки політичної карти, складники державної території;

розрізняє фізико-, економіко-, політико-географічне положення держави;

наводить приклади країн-сусідів України;

пояснює відмінність між поняттями «країна», «держава», «залежна територія», «невизнані держави»;

характеризує географічне положення України;

показує на карті суходільні і морські кордони: суходіл і територіальні води, крайні точки України, острови Зміїний, Джарилгач, півострови Кримський, Керченський, косу Арабатська Стрілка, Каркінітську затоку, Керченську протоку, країни-сусіди України;

визначає за допомогою карти протяжність території України в градусах і кілометрах;

оцінює політико-географічне положення держав та геополітичні події, географічне положення України
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Учень:

називає адміністративно-територіальні одиниці України;

пояснює особливості сучасного адміністративно-територіального устрою України;

аналізує особливості змін на політичній карті світу, зміни територіальних меж України з ХХ ст.;

характеризує проблеми і шляхи вдосконалення адміністративно-територіального устрою;

показує на карті одиниці адміністративно-територіального устрою України;

визначає за допомогою карти розташування адміністративно-територіальних одиниць України;

оцінює значення знань про адміністративно-територіальний устрій держави

10

уроку


Дата проведення

Географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, політико-географічне). Геополітика. Державна територія України. Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи.

Практична робота

2. Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кіломет

Тема уроку

Дослідження

Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу (2 – 3 на вибір)
Опрацювати § 9
Домашнє завдання

Тема 2. Формування території України (1 год)

11
Територіальні зміни меж України з ХХ ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою, його проблеми та шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях

Опрацювати § 10

Тема 3. Україна на карті годинних поясів. (2 год)

12
Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Місцевий час. Поясний час. Літній час. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в Україні.


Опрацювати § 11

Дослідження.Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським

Учень:

називає різні види часу, що існують в міжнародній системі його відліку;

наводить приклади регулювання часу в країнах світу;

пояснює відмінність між поняттями «місцевий час», «поясний час»;

характеризує особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу;

аналізує карту годинних поясів світу;

показує на карті лінію зміни дат;

визначає місцевий і поясний час, час у країнах світу та в Україні;

оцінює значення знань про систему відліку часу


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня


13
Практична робота

3. Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення часу.


Повторити § 11, робота з рубрикою « Перевір свої знання», Як, на вашу думку, змінилася б природа України, якби Земля перестала обер-

татися навколо своєї осі?

14


урокуДата проведення

Узагальнення та систематизація знань
Тема уроку


Домашнє завдання

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси.(7 год)


15
Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Карта «Фізична поверхня».

Опрацювати § 12, Повторити матеріал про геологічну історію Землі та геологічне літочислення.

Учень:

називає форми земної поверхні;

показує на карті:

низовини: Придніпровська, Причорноморські, Закарпатська, Поліська;

височини: Придніпровська, Подільська, Донецька, Приазовська, Хотинська (г. Берда);

гори: Українські Карпати (г. Говерла), Кримські (г. Роман-Кош);

тектонічні структури: Східноєвропейська платформа, Український щит, Волино-Подільська плита, Дніпровсько-Донецька западина, Причорноморська западина, Скіфська платформа, Донецька складчаста область, Карпатська і Кримська складчасті системи;

басейни і родовища корисних копалин: Донецький та Львівсько-Волинський кам’яновугільні басейни, Дніпровський буровугільний басейн, Західний, Східний, Південний нафтогазоносні райони, Криворізький залізорудний басейн, Кременчуцьке родовище залізних руд, Придніпровський марганцеворудний басейн, Іршанське родовище титанових руд, Побузький хромітово-нікелеворудний район, Артемівське, Слов’янське, Солотвинське родовища кам’яної солі, Калуське родовище калійної солі, Яворівське родовище сірки, Заваллівське родовище графіту.

наводить приклади корисних копалин щодо їх використання;

формулює визначення понять «платформа», «щит», «плита», «область складчастості»;

визначає вік гірських порід за геологічною картою;

порівнює особливості природних умов території у різні геологічні ери;

пояснює вплив дніпровського зледеніння, накопичення лесу, неотектонічних рухів на формування рельєфу;

встановлює зв`язки рельєфу з тектонічними структурами, корисними копалинами, геологічною будовою території;

оцінює вплив людини на рельєф, наслідки видобування корисних копалин та необхідність охорони надр

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

16
Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери

Опрацювати § 13

17
Карта «Тектонічна будова». Основні тектонічні структури. Зв`язок рельєфу з тектонічними структурами. Геологічна будова. Дослідження П. Тутковського. Неотектонічні рухи. Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людини.

Опрацювати § 14, заповнити таблицю(завдання №6)

18
Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні рельєфотвірні чинники і процеси. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини.

Опрацювати § 15
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма курсу географії у 8 класі «Україна у світі: природа, населення»
«Географія» вивчатимуть за навчальною програмою, укладеною відповідно до Державного стандарту базової І повної загальної середньої...

Календарно-тематичне планування з предмету «Екологія»
Календарно-тематичне планування для 11 кл складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: природничо-математичний...

Календарно-тематичне планування з курсу біології 8 клас 6 Розділ І. «Рослини»
Лабораторна робота №4. Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума

Книга Календарно-тематичне планування до навчально-методичного комплексу
Уміння вчитися упродовж життя: визначати комунікативні потреби та цілі під час вивчення іноземної мови; використовувати ефективні...

Календарно-тематичне планування

Книга Календарно-тематичне планування до навчально-методичного комплексу
Ключові компетентності: уміти визначати комунікативні потреби та цілі під час вивчення іноземної мови; співпрацювати з іншими на...

Календарно-тематичне планування навчальний

Календарно-тематичне планування для 7 кл складено відповідно до Навчальні...
«Хімія» курсу інваріантної складової робочого навчального плану у 7-9, 11 класах

Календарно-тематичне планування для 7 кл складено відповідно до Навчальні...
«Біологія» курсу інваріантної складової робочого навчального плану у 7-9, 11 класах

Календарно-тематичне планування до навчально-методичного комплексуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка