Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Організація підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі про організацію дітей дошкільного віку лист Міністерства освіти І науки України

Організація підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі про організацію дітей дошкільного віку лист Міністерства освіти І науки України

Сторінка1/3
  1   2   3
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Лист Міністерства
освіти і науки України
від 07.05.07 р. № 1/9-263
Міністерство освіти і науки автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних,
Київської і Севастопільської міських

державних адміністрацій
На виконання статті І9 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування» для про­гнозування мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття грома­дянами дошкільної освіти Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та (Севастопольської міських державних адміністрацій здійснюють координацію та організаційно-методичні заходи щодо обліку дітей дошкільного віку.

Такому обліку підлягають діти від народження до б років, які проживають на території України.

Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей дошкільного віку відповідні органи управління освітою у період із 15 травня до 1 червня видають рішення про його щорічне проведення, визначають закріплені за дошкільними навчальними закладами території обслуговування, призначають відповідальних осіб із числа керівників дошкільних навчальних закладів та проводять відповідну роз'яснювальну роботу серед педагогічних працівників та населення.

Керівники дошкільних навчальних закладів до 15 червня видають наказ про створення робочих груп з обліку дітей та забезпечу­ють умови для їх роботи.

Робочі групи з 15 червня до 15 серпня складають списки дітей до­вільного віку на підставі документів первинного обліку громадян, о зберігаються у житлово-експлуатаційних організаціях, управліннях житлово-будівельних кооперативів, органах місцевого самоврядування тощо. З метою виявлення дітей, які не перебувають первинному обліку, але проживають на даній території, складе­ні списки до 15 вересня уточнюються безпосередньо за місцем проживання дітей.

До 25 вересня уточнені списки дітей (з приміткою про різні форми здобуття дітьми дошкільної ревіти) подаються до місцевих органів управління освітою, які несуть відповідальність за їх збереження до моменту вступу дитини до школи. Списки дітей щорічно по­силюються.

На основі списків місцеві органи управління освітою можуть створювати персоніфіковані банки даних дітей дошкільного віку. .

До 30 вересня поточного року узагальнену інформацію про кількість дітей та форми здобуття ними дошкільної освіти місцеві органи правління освітою подають Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської а Севастопольської міських державних адміністрацій.
Заступник міністра В. В. Тесленко

ПРО ОРГНІЗАЦІЮ КОРОТКОТРИВАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

від 17.08.05 року № 1/9-431
Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положен­ня про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, діти можуть відвідувати дошкільні навчальні заклади за різним режимом пере­бування, в тому числі короткотривалого (до чотирьох годин).

Короткотривале перебування у дитячому садку передбачено для дітей віком від 2 років 6 місяців до 6 (7) років, які з певних при­чин не можуть його відвідувати за повним режимом перебування (10,5-12 годин), і забезпечує їхнє право на здобуття дошкіль­ної освіти.

Режим перебування дітей, в тому числі короткотривалий, обов'язково обумовлюється в статуті дошкільного навчального закладу. Залежно від потреб населення у дошкільному навчальному за­кладі можуть створюватися:

— групи короткотривалого перебування для догляду та загально­го розвитку дітей від 2 років 6 місяців до 6 років;

— групи короткотривалого перебування для підготовки дітей п'ятирічного віку до навчання в школі тощо.

Зазначені вище групи можуть функціонувати як цілорічно, так і сезонно (не менш ніж три місяці на рік).

Якщо для комплектування окремих груп немає достатньої кіль­кості дітей, то їх зараховують до відповідної вікової групи дошкіль­ного закладу, що функціонує за повним режимом перебування.

Кількість дітей у групах короткотривалого перебування визна­чається відповідно до нормативів наповнюваності, передбачених у статті 14 Закону України «Про дошкільну освіту».

Прийом дітей здійснює керівник дошкільного навчального закла­ду протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. У заяві батьків або осіб, які їх заміню­ють, обумовлюється час та періодичність перебування дітей у гру­пах, інші умови.

Діти, які відвідують дошкільний навчальний заклад короткотри­валого, зараховуються до його спискового складу (журнал обліку що­денного відвідування дітьми групи) та обов'язково включаються до звіту дошкільного навчального закладу (форма № 85-к).

Організація навчально-виховної діяльності з дітьми здійсню­ється відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Ор­ганізація та зміст навчально-виховного процесу» від 06.06.2005 р. №1/9-306.

Керівництво і контроль за навчально-виховним процесом у гру­пах короткотривалого перебування дітей здійснює завідуючий до­шкільним навчальним закладом та вихователь-методист.

Для дітей, які відвідують групи короткотривалого перебуван­ня, за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, можуть нада­ватися додаткові освітні послуги у порядку, визначеному законо­давством.

Штатний розклад комунального дошкільного навчального закла­ду, який має окремі групи короткотривалого перебування, встанов­люється та затверджується відповідним органом управління осві­тою на основі чинних Типових штатів дошкільних навчальних за­кладів.

Навантаження вихователів груп короткотривалого перебування визначається відповідно до тижневого педагогічного навантаження ш на тиждень) та тривалості перебування дітей у групі. Наприклад: 1,5 години перебування дітей — 0,25 ставки вихователя, 3 години — 0,5 ставки вихователя тощо (з розрахунку 5-денного ре-роботи закладу).

Порядок оплати праці працівників груп короткотривалого перебування дітей здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993р. № 102 та погодженої з Міністерством праці України, Міністерством фінансів України, Центральним комітетом працівників освіти і науки України (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами. Права та обов'язки працівників визначаються посадовими інструкціями, розробленими відповідно до типових кваліфікаційних характеристик з урахуванням умов роботи групи. Із метою задоволення зростаючих потреб сільського населення у місцевості, де відсутні приміщення дошкільних навчальних закладах дозволяється організовувати роботу дошкільного навчального закладу (в тому числі і за режимом короткотривалого перебування без організації харчування) в орендованих приміщеннях, які дають санітарно-гігієнічним нормам і правилам.

Така оренда може здійснюватися на базі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Закону України « Про оренду державного комунального майна» (прийнятий 10.04.1992 р. № 2269-ХП, зі змінами та доповненнями) та угоди між сільською, селищною та районною радою.

Відкриття закладу здійснюється у встановленому законодавством порядку (рішення відповідної сільської ради, реєстрація в державному реєстрі, затвердження статуту тощо), кількість дітей у таких закладах визначається демографічною цією. Штатний розклад складається відповідно до чинних Типових штатів.

Функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) з короткотривалим перебуванням дітей забезпечить їх право на здобуття дошкільної освіти та якісну підготовку до навчання у школі.

Заступник міністра В. О. Огнев'юк

ПРО СИСТЕМУ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ЯКІ НЕ ВІДВІДУЮТЬ

ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України

від 04.10.07 р.№ 1/9-583

Міністерство освіти

і науки автономної Республіки Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської і Севастопольської міських

державних адміністрацій
Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» перед­бачають неперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнають пріоритетну роль дошкільної освіти як обов'язкової первинної її складової та необхідність Створення на­лежних умов для її здобуття.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про дошкільну освіту» гро­мадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального по­ходження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкіль­них навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, а також у сім'ї.

Незважаючи на те, що за останні роки спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою, значна частина дітей не відвідує дошкільні навчальні закла­ди, в яких максимально забезпечується системний підхід до реалі­зації завдань дошкільної освіти, здійснюється планомірна, нефорсована підготовка до школи впродовж усього дошкільного дитинства з урахуванням вікових, індивідуальних можливостей та новоутво-рень кожного вікового етапу.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські (районні) державні адміністрації та підпо­рядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебува­ють дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядуван­ня в системі дошкільної освіти в межах їх компетенції створюють умови для одержання громадянами дошкільної освіти (ст. 19 Зако­ну України «Про дошкільну освіту»).

Сучасний дошкільник живе у середовищі, яке постійно змі­нюється, ускладнюється, розвивається, і адаптуватися дитині до нього мають допомогти дорослі, зокрема педагогічні працівники.

Необхідно створити кожній дитині рівні можливості для здобуття дошкільної освіти.

Тим часом не всі батьки спроможні опанувати спеціальні знання, навички, вміння, щоб правильно здійснювати навчально-виховний процес в умовах сім'ї та послідовно розвивати своє педагогічне мислення.

Тож актуальними завданнями сьогодення є:

  • охоплення дошкільною освітою дітей, які не відвідують дошкіль­ні навчальні заклади;

  • сприяння особистісному зростанню кожної дитини, розвитку її компетентності;

  • залучення до активної співпраці у вихованні та навчанні дітей практично всіх сімей на різних етапах їхнього становлення, роз­витку та функціонування, з різними типами родинного середо­вища, різними виховними можливостями;

  • сприяння духовному зростанню батьків, формуванню в них по­зитивного ставлення до себе та інших, накопиченню досвіду гу­манних взаємин.

Для виконання цих завдань органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні:

проводити облік дітей дошкільного віку та створювати банки да­них із зазначенням місця здобуття ними дошкільної освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 р. № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»);

  • розробити заходи (робочі плани) щодо охоплення дітей дошкіль­ною освітою відповідно до соціально-педагогічних потреб сімей та заходи, які передбачають активне залучення сімей до навчально-виховного процесу, проведення з ними просвітницької роботи;

  • визначити конкретних виконавців заходів, узгодити їхні дії й терміни виконання;

  • забезпечити постійний контроль за виконанням завдань.

На першому етапі роботи необхідно познайомитися з сім'ями дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади; з'ясувати, чому малята виховуються вдома; поінформувати батьків про можливі фор­уми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти; організувати зустрічі батьків із фахівцями (лікарем, практичним психологом, виховате­лями дитячих садків, учителями шкіл, дільничним міліціонером, пожежним та ін.), які мають переконати батьків у важливості здо­буття дитиною дошкільної освіти.

До такої роботи залучаються практично всі соціальні структури: органи місцевої виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, дошкільні, загальноосвітні, позашкільні та інші навчальні закла­ди, наукові установи, дитячі центри, органи соціальної опіки, центри і служби сім'ї тощо.

Форми залучення дітей, які не відвідують дошкільні навчаль­ні заклади, до дошкільної освіти можуть бути різними: організація короткотривалих, прогулянкових, консультативних груп, груп ви­хідного дня, груп із підготовки дітей до навчання у школі, гуртків, центрів та ін., що розміщуються на базі приміщень загальноосвіт­ніх навчальних, позашкільних закладів, клубів, сільських рад тощо, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. . .

Для батьків, які вирішили виховувати дитину самостійно, ба­жано організовувати консультативні пункти, центри роботи з батьками, де вони могли б отримати кваліфіковану консультацію педагогів та інших; спеціалістів з питань виховання та навчання дітей вдома тощо.

Як правило, всі осередки для дітей працюють не тривалий час (до 4 годин) з урахуванням періодів найвищої дитячої працездатно­сті: з 9.00 (10.00) до 12.00 (13.00) або з 15.00 (16.00) до 17.00(18.00) упродовж усього року чи сезонно (не менше ніж три місяці) щодня або двічі—тричі на тиждень.

Групи комплектуються за одновіковим чи різновіковим прин­ципом. Комплектують групи керівники закладів, на базі яких пра­цюватимуть ці осередки, або органи управління освітою.

Кількість дітей у групах визначає засновник (власник) залежно від демографічної ситуації.

До проведення навчально-виховного процесу з дітьми залучаються педагоги, які працюють у навчальних закладах. Бажано, щоб вони мали відповідну фахову освіту або пройшли курси підвищення ква­ліфікації з дошкільної освіти.

Якщо такі групи організовуються на базі загальноосвітніх на­вчальних закладів з метою підготовки дітей до школи доцільно за­безпечити подальшу роботу з дітьми в початкових класах того педа­гога, який працював із ними упродовж підготовчого періоду.

Штатні розписи закладів, які мають такі групи, встановлюються і затверджуються місцевими органами виконавчої влади та органа­ми місцевого самоврядування.

Робочий час педагогів та обслуговуючого персоналу вираховується відповідно до тижневого навантаження й тривалості перебування ді­тей у цих групах з урахуванням Типових штатних нормативів до­шкільних навчальних закладів.

Безпосереднє керівництво та контроль за роботою груп, гурт­ків, центрів, в яких діти здобувають дошкільну освіту, здійснюють керівники навчальних закладів, на базі яких розташовані ці осередки, спеціалісти й методисти відповідних органів управління освітою.

Навчально-виховна робота з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, проводиться на основі гуманістичного, особистісно орієнтованого, інтегрованого, діяльнісного, системного, культурологічного та інших сучасних підходів.

Вона здійснюється за принципами науковості, актуальності, свободи вибору й достатності змісту, цілісності та логічності, систематичності, повторності та концентричності, перспективності і наступності, реальності заходів, урахування регіональних та місцевих
умов. Основна ідея збагачення дитячого розвитку, турбота про повноцінне проживання дитиною сьогодення тощо.

Робота будується з урахуванням вікових особливостей розвитку дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти і змісту чинних програм розвитку, навчання і виховання. Додат­ково, можна користуватися авторськими програмами, затвердженими відповідно до вимог чинного законодавства. Доцільно спиратися на нормативно-правові документи, що регламентують діяльність дошкільної освіти, зокрема інструктивно-методичні листи
Міністерства освіти і науки України: «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» від 07.05.2007 р. № 1/9-263, «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 07.08.2005р. № 6121/9-431 «Про організацію та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних за­кладах від 06.06.2005р. № 1/9-306, «Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах» від 01.10.2002 до
1/9-434.

Система роботи з дітьми раннього і дошкільного віку, які не від­відують дошкільні навчальні заклади, орієнтується на реалізацію вінцевої мети дошкільної освіти — виховання життєздатної, само­стійної, природної у своїй поведінці, життєво компетентної особистості, формування у дитини самосвідомості, ставлення особистості самої себе тощо. З дітьми старшого дошкільного віку ця робота також спрямовується на формування шкільної зрілості (розумової, соціальної, емоційної), психологічної та фізичної готовності малю­ка до навчання у школі.

Основні умови забезпечення повноцінного виконання завдань роз­витку, навчання і виховання дітей упродовж дошкільного періоду: вироблення і дотримання чіткого режиму дня; створення розвивального середовища; організація освітньої роботи; взаємодія дітей і дорослих: педагоги — дитина — батьки.

Режим дня розробляється педагогами відповідно до віку дітей і специфіки обраної форми здобуття дошкільної освіти. Режим пе­ребування дітей у закладах та установах узгоджується з батьками і може коригуватися, зважаючи на потреби родин, кількісний та якісний склад груп дітей тощо.

Якщо дитина виховується вдома, за основу береться орієнтовний режим дня для певної вікової групи дошкільного закладу. Режим дня укладається так, щоб не порушувати ритмічного чергування пе­ріодів активної діяльності та відпочинку дітей.

Створюючи середовище (природне, предметно-ігрове, соціальне), необхідно забезпечити його розвивально-навчально-виховну спря­мованість. Озеленені ділянки, куточки природи, ігрові центри і на­вчальне обладнання в приміщеннях груп, класів, оснащення фіз­культурних зал, спортивних майданчиків, житлових помешкань тощо мають відповідати санітарно-гігієнічним, педагогічним, есте­тичним вимогам, спонукати до проявів творчості, активності в пі­знанні довкілля, спілкуванні, рухах, сприяти повноцінному роз­гортанню основних видів дитячої діяльності й використанню їхніх потенційних можливостей для своєчасного, збалансованого розвитку малюків.

Увага педагогів і батьків акцентується також на оснащенні се­редовища іграшками, ігровими посібниками, що є для дошкільника найпершими носіями інформації про навколишній світ, а також ма­теріалами для самостійної діяльності — образотворчої, ігрової, на­вчальної, рухової тощо. Важливо максимально використати пред­метне середовище, в тому числі дидактичне, методичне забезпечен­ня навчального закладу для успішного засвоєння дітьми необхідного обсягу знань, умінь та навичок, досягнення ними достатнього рівня розвиненості, вихованості, навченості.

Невід'ємною складовою розвивального середовища має бути на­сиченість контактами з людьми різного віку, статі, соціальних ро­лей і не лише з рідними та близькими, а й у чужому оточенні — з не­знайомими дітьми і дорослими.

Навчально-виховна робота спрямовується на всебічний та зба­лансований розвиток дітей, які здобувають дошкільну освіту поза дошкільним навчальним закладом. Акцент у ній зміщено з дидак­тичного на розвивально-виховний аспект, отже, навчання не є са­моціллю, а засобом оволодіння наукою та мистецтвом повноцінного життя, розгортання особистісного буття в єдності з іншими.

Визначений на основі чинних програм зміст навчально-виховної роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, реалізується в різних організаційних: формах роботи.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «впевнений старт»...
Дошкільний вік значний період дитинства. У порівнянні з періодом раннього віку соціальні та духовні потреби дитини різко посилюються....

Створення програми «Основи безпеки життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку»
Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, створена авторська програма «Основи безпеки життє­діяльності дітей старшого дошкільного...

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Затверджено Наказом Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України від 21. 05. 12 р. №604

Програма з правового виховання дітей дошкільного віку Пояснювальна записка
Програма я — маленька людина розкриває систему роботи педагогів із дітьми, починаючи з молодшого віку, та їхніми батьками з правової...

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу
Україні у ХХІ столітті, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Базового...

Казкотерапія як засіб оздоровлення дітей дошкільного віку
Як медиків, так І педагогів хвилює прогресуюче погіршення здоров’я дітей. На сьогодні у дошкільному віці кількість практично здорових...

Методична розробка родинного свята для батьків та дітей старшого дошкільного віку «Моя сім’я»
Методичні рекомендації щодо форм роботи дошкільного навчального закладу із сім’єю

У дітей дошкільного віку
Робота виконана на кафедрі теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління Національного...

Стаття
На 100 новонароджених дітей в Україні відносно здорових припадає лише 40 (40 %), а серед дітей дошкільного віку їхня кількість знижується...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка