Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Курс за вибором для учнів 8 9

Курс за вибором для учнів 8 9

Лісознавство з основами лісівництва. Дендрологія.

Курс за вибором для учнів 8 - 9-х класів

( 35 год, з них 1 год резервні)

Автори: Ковалюк В. Г., Бондарюк О.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма є адаптованою для учнів 8-9-х класів. За основу взято програму гуртка юних лісівників-дендрологів, яка рекомендована Міністерством освіти і науки України ("Програми гуртків з біології, екології, сільського господарства для загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів", Київ, 2001).

Програма розрахована на 1 рік навчання (35 годин).

Мета і завдання курсу:

 • розширити та поглибити знання про природу лісу, його біологію типологію, поновлення і формування;

 • забезпечити засвоєння учнями цих теоретичних знань і застосування їх на практиці;

 • сформувати в учнів відповідальне ставлення до природи, любов до рідного краю;

 • навчити учнів проводити науково-дослідницьку роботу на базі лісу та брати участь у науково-практичних конференціях.

Програма забезпечує теоретичну підготовку учнів-членів учнівського лісництва, містить елементи профорієнтації.

Увага приділяється основним поняттям лісознавства, дендрології, сучасної екології, розкриттю зв’язків між людиною та довкіллям.

Проведення практичних робіт і екскурсій дає можливість формувати ціннісне ставлення до природи.

Програма факультативу включає розділи:

І. Вступ. (2 год)

ІІ. Абіотичні чинники життя лісу. (6год)

ІІІ. Морфологія лісу. Типи лісів. (4год)

ІV. Розмноження деревних рослин лісу. (5год)

V. Лісові ресурси. (3год)

VI. Лісові культури. (3год)

VIІ. Шкідники та хвороби лісу. (4год)

VІІІ. Формування лісу. (5 год)

ІХ. Охорона лісів та лісонасаджень. (3год)
Основні вимоги до знань та вмінь учнів:
І. Вступ. (2 год)

Учень (учениця) називає:

• видатних учених-лісівників;

наводить приклади:

• значення лісу в житті людини: економічне, оздоровче, санітарно-

гігієнічне, водоохоронне;
ІІ. Абіотичні чинники життя лісу. (6год)

Учень (учениця) називає:

 • вплив лісу на освітленість, температуру, вологість та склад повітря;

• взаємодію лісу і вітру:

• вибагливість до ґрунтів;

• вплив лісу на ґрунти;

пояснює:

• взаємозв'язок лісу з середовищем;

• основні закономірності дії абіотичних факторів на ліс;

• шляхи пристосування лісу до умов існування;

обґрунтовує:

• необхідність знань про вплив абіотичних факторів на ліс для лісівництва;

порівнює:

• освітлення, температуру, зволоження лісу на відкритих просторах;

застосовує знання:

• для спостереження впливу абіотичних чинників на місцевий ліс;

робить висновок про:

• цілісність, саморегуляцію живої системи лісу

ІІІ. Морфологія лісу. Типи лісів. (4год)

Учень(учениця) називає:

• компоненти лісостану;

• типи лісу;

формулює означення понять:

• деревостан (основні, другорядні, домінуючі; супутні деревні породи:

підлісок, підріст, підгін, живе надґрунтове покриття); рослинний опад;

лісова підстилка, лісостан, бонітет, зімкнутість намету, повнота та густота

деревостану, товарність, поляна, узлісся, вирубка, вікно,

бори,субори,груди;

характеризує:

• деревостан (основні, другорядні, домінуючі, супутні деревні породи:

підлісок, підріст, підгін, живе надґрунтове покриття);

• рослинний опад;

• лісова підстилка;

• основні показники деревостану: склад, вік, бонітет, зімкнутість намету,

повнота деревостану, густота деревостану, товарність;

• морфологію лісового масиву: поляна, вирубка, узлісся, вікно;

• типи лісу: бори, субори, сухі, свіжі, вологі, сирі, мокрі;

пояснює:

• необхідність знань типу лісу та його морфології для лісівництва;

переваги лісівничо-екологічної типології;

обґрунтовує:

• залежність продуктивності лісу від складу лісостану, деревостану;

застосовує знання:

• для визначення морфології та типу місцевого лісу;

• для прогнозування розвитку лісу на зрубах;

робить висновок про:

• необхідність знання типології та морфології лісів для науково -

обгрунтованого ведення лісового господарства
ІV. Розмноження деревних рослин лісу. (5год)

Учень(учениця) називає:

• види поновлення лісу;

формулює означення понять:

• штучне лісорозведення, вегетативне поновлення лісу, насіннєве

поновлення лісу, селекція, насінництво.

характеризує:

• будову плодів та насіння місцевих видів дерев;

• природне насінне поновлення;

• природне поновлення лісу;

• природне вегетативне поновлення лісу;

• штучне лісорозведення;

• лісове насінництво і селекцію;

• ріст лісу;

пояснює:

•залежність природного лісового поновлення від плодоношення дерев;

• методи обліку і оцінки природного поновлення;

обґрунтовує:

• необхідність розвитку лісового насінництва та селекції з метою одержання

кращого насіння;

порівнює:

• природне та штучне поновлення лісу;

застосовує знання:

• для створення колекції насіння та плодів дерев лісу;

• підготовки насіння для висівання;

робить висновки про:

• найбільш ефективний спосіб розмноження деревних рослин - природно-

насіннєвий
V. Лісові ресурси. (3год)

Учень(учениця) називає:

• лісові ресурси: деревина, ягоди,гриби;

• рослини, тварини, гриби Червоної книги;

формулює означення понять:

• лісові ресурси, лісистість, рекреаційне лісокористування;

характеризує:

• ліси світу;

• лісистість природних зон України;

• вплив антропогенного фактора на ліс в період науково-технічного

прогресу;

• основи рекреаційного лісокористування;

• охоронні території лісу;

обґрунтовує:

• необхідність збільшувати лісистість в Україні;

порівнює:

• лісистість України та світу;

застосовує знання:

• знання по стан лісів в Україні для формування завдань лісівництва;

робить висновок про:

• необхідність наукового ведення лісового господарства та його охорони
V I. Лісові культури. (3год)

Учень (учениця) називає:

• основні дерева та кущі лісу;

• типи лісів;

формулює означення понять:

• дендрологія, інтродукція. акліматизація, математичне моделювання;

характеризує:

• біологічні особливості основних дерев та кущів лісу;

• використання дерев в народному господарстві;

• основні типи лісів;

• методи інтродукції деревних рослин;

пояснює:

• значення знань з біології дерев та кущів для лісівництва;

• значення математичного моделювання для прогнозування успішності

інтродукції;

застосовує знання:

• для розпізнавання основних дерев та кущів місцевого лісу;

• для виявлення ознак основних типів лісу на місцевості;

робить висновки про:

• необхідність знань дендрології для успішного ведення лісового

господарства;

• про доцільність інтродукції деревних рослин, зумовленої їх високою

продуктивністю, стійкістю, якістю деревини та господарським значенням
VIІ. Шкідники та хвороби лісу. (4год)

Учень(учениця) називає:

• найпоширеніших шкідників та основні хвороби лісу;

• методи боротьби зі шкідниками та хворобами лісів;

формулює означення понять:

• первинні та вторинні шкідники лісу; методи боротьби: агротехнічні, хімічні, біологічні; ентомофаги;

характеризує:

• біологічні особливості найпоширеніших шкідників лісу: соснова

п'ядиниця, совка, сосновий шовкопряд, шовкопряд монашинка,

листогризучі комахи;

• первинні та вторинні шкідники;

• методи боротьби з шкідниками лісу: агротехнічні, хімічні, біологічні;

пояснює:

• вплив шкідників на розвиток лісу;

• негативний вплив хімічних методів боротьби зі шкідниками на оточуюче

середовище та людину;

застосовує знання:

• для виявлення шкідників за зовнішнім виглядом та характером

пошкодження дерев;

робить висновки про:

• необхідність боротьби зі шкідниками лісу;

• переваги біологічного методу боротьби зі шкідниками
VІІІ. Формування лісу. (5 год)

Учень(учениця) називає:

• основні етапи розвитку лісу: відновлення, формування, зрілість, старіння; види догляду за молодим лісом;

формулює означення понять:

• відновлення, формування, зрілість, старіння, хаща, жердняк, рубки: освітлення, санітарні, прохідні, головні;

характеризує:

• основні етапи формування лісу: хаща, жердняк, середньовіковий

деревостан, достигання;

• загальні закономірності зміни порід;

• системи рубок як засіб формування і раціонального використання

деревних насаджень;

• головні рубки лісу;

пояснює:

• причини зміни порід;

• залежність формування лісу від екологічних умов;

обґрунтовує:

• необхідність рубок як виду догляду за лісом;

• доцільність головних рубок лісу;

порівнює:

• рубки догляду та головні рубки;

застосовує знання:

• для правильного догляду за сіянцями та насадженнями;

робить висновок про:

необхідність проведення рубок догляду за лісом.
ІХ. Охорона лісів та лісонасаджень. (3год)

Учень (учениця) називає:

• причини виникнення лісових пожеж;

• заходи попередження пожеж

• способи гасіння пожеж;

формулює означення понять:

• лісове законодавство, дозорно-сторожова служба, протипожежні розриви, мінералізовані смуги, відпал (зустрічний вогонь);

характеризує:

• організацію охорони лісу;

• лісове законодавство;

• причини виникнення лісових пожеж;

• протипожежну технічну пропаганду;

• методи своєчасного виявлення пожежі дозорно-сторожовою службою;

• способи гасіння пожеж;

пояснює:

• порядок притягнення до відповідальності за порушення лісового законодавства;

• важливість попередження лісових пожеж;

застосовує знання:

для протипожежної пропаганди та профілактики;

робить висновок про:

• особливо важливе значення протипожежної профілактики та протипожежної пропаганди як ефективних засобів попередження пожеж.

Календарно - тематичне планування уроків факультативу з лісознавства з основами лісівництва.

n/n

Тема уроку

Кіл-сть

год

Дата

1.

2.

Вступ

Ліс як елемент земної поверхні. Історія лісівництва. Значення лісу: водоохоронне, санітарно-гігієнічне, оздоровче, економічне.
Екскурсія. Ліси як природний комплекс. Заготівля насіння дерев та кущів лісу для створення колекції.


1

1
3.

4.

5.

6.

7/8.

Тема 1. Абіотичні чинники життя лісу

Вплив світла на формування, ріст і продуктивність дерев. Вплив лісу на світло.
Ліс і тепло. Вплив на ліс екстремальних температур. Вплив лісу на температурні умови. Склад повітря та його значення для лісу. Ліс і вітер.
Ліс і вода. Відношення деревних порід до вологи. Вплив лісу на водний баланс.
Взаємодія лісу і ґрунту. Відношення дерев до ґрунту. Вплив лісу на грунт.
Практична робота №1 Спостереження за впливом абіотичних чинників ( світла, вологи, грунтів ) на стан дерев у лісі та на відкритому просторі. Спостереження:за впливом абіотичних чинників на ліс.1

1

1

1

2
9.

10.

11.

12.

Тема 2. Морфологія лісу. Типи лісів

Поняття про лісостан і деревостан.
Морфологія деревостану: склад, форма, походження, зімкнутість, повнота, густота, вік, товарність.
Типи лісів. Значення лісової типології для теорії і практики лісового господарства
Практична робота №2 Визначення морфологи деревостану лісу. Спостереження:за морфологією місцевого лісу.

1

1

1

1
13.

14.

15.

16.

17.

Тема 3. Розмноження деревних рослин лісу

Природне поновлення лісу: насінне і вегетативне. Демонстрація:

— насіння різних порід дерев своєї місцевості;

—методів підготовки насіння до висівання .
Лісове насінництво і селекція. Методи обліку і оцінки природного поновлення лісу. Штучне лісорозведення.
Практична робота №3 Вивчення будови плодів і насіння різних дерев і кущів.
Практична робота №4 Створення колекції насіння
найпоширеніших дерев і кущів лісу.
Практична робота №5 Підготовка насіння до висі-
вання.

1

1

1

1

1
18.

19.

20.


Тема 4. Лісові ресурси

Лісистість окремих зон України. Ліс і науково-технічний прогрес. Еколого - біологічні основи рекреаційного лісокористування . Демонстрація: - карти природної зони України; - картосхеми рослини та гриби Червоної книги місцевого лісництва.

Основні принципи раціонального використання лісів. Охорона лісів. Спостереження: за процесами обробки та переробки деревини.

Екскурсія . Ознайомлення з обробкою та переробкою деревини на деревообробному підприємстві.


1

1

1
21.

22.

23.

Тема5. Лісові культури

Дендрологія як наука. Біологічна характеристика основнихдерев і кущів лісу (бук, дуб, граб, береза, сосна, ялина, ялиця,тополя,осока, клен, калина, бузина, глід, малина, ожина, ліщина). Демонстрація:

— гербарію дерев та кущів
Типологія лісів. Лабораторна робота №1

Ознайомлення з основними видами дерев місцевих лісів по гербарних зразках.
Лабораторна робота №2. Визначення дерев та кущів за визначниками.
24.

25.

26.

27.

Тема 6. Шкідники та хвороби лісу

Біологічні особливості найпоширеніших шкідників дерев та кущів лісу. Заходи боротьби з комахами шкідниками: біологічні, агротехнічні, хімічні.
Практична робота №6

Обстеження ділянки лісу на наявність комах-шкідників та грибів-паразитів.
Практична робота №7

Визначення шкідників за зовнішнім виглядом та характером пошкодження дерев.
Спостереження:

— за зовнішнім виглядом шкідників та характером пошкодження дерев. Демонстрація:

колекції комах-шкідників та грибів — паразитів лісу

1

1

1

1

28.

29.

30.

31.

32.

Тема 7. Формування лісу

Формування та розвиток лісу. Догляд за молодим лісом. Види догляду. Система рубок як засіб формування і раціонального використання деревних насаджень. Демонстрація:фотографій та схем різних видів рубок догляду.
Практична робота №8 Висівання насіння дерев і
кущів у розсаднику.
Практична робота №9 Висаджування дерев у лісі.
Практична робота №10 Догляд за сіянцями та лісонасадженнями. Спостереження: за організацією догляду за сіянцями, насадженнями у лісорозсаднику лісгоспу.

Екскурсія. Ознайомлення з організацією догляду за насадженнями у лісорозсаднику лісгоспу. Ознайомлення з лісопильними машинами.


1

1

1

1

1

33.

34.

35.

Тема 8. Охорона лісів та

лісонасаджень

Організація охорони лісу. Завдання державної лісової охорони. Порушення лісового законодавства. Причини виникнення лісових пожеж. Порядок притягнення до відповідальності за порушення.
Практична робота №11. Ознайомлення з актами про порушення лісового законодавства та пожежу, з розмірами відшкодувань відповідно нанесеним збиткам.
Практична робота №2. Обладнання спеціальних місць для вогнищ у місцях масового відпочинку в лісі.


1

1

1
Програму факультативу складено на основі збірника навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання, рекомендованих для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2009. - 288 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-5142 від 21.10.2008р.) Видання відповідає Державним санітарним правилам і нормам, затвердженим Постановою №9 Головного державного санітарного лікаря України від 01.03.2002р.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. ВакуликП.Г. Ліс —багатство країни. — К.: Рад.школа,

1984.— 132 с.

 1. Вакулюк П.Г., Горянський М.І. Наш друг - ліс. - К.: Реклама,

1983.-201 с.

 1. Сімкін Б.Ю. Дерева лісів і парків. К.: Рад.школа, 1989. - 136 с.

 2. Терлецький Б.К. Ботанічні скарби Карпат. Ужгород:

Карпати, 1985.- 135 с.

 1. Термена Б.К. Лісознавство з основами лісівництва. - Чернівці:

Рута, 2002. - 175с.

 1. Швиденко А.Й., Остапенко Б.Ф. Лісознавство. Чернівці:

Зелена Буковина, 2001. - 352 с.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку
Календарне планування складене на основі навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для до профільної підготовки...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курс за вибором...
Концепції програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл [1], Концепції загальної середньої...

Сценарій, інформація на сайт ліцею
Виховні години «Нюрнберзький процес»(1-2 курс), «Табори смерті на Україні» (3 курс та групи ту)

Програма курсу за вибором для учнів 8 класу «Фізична географія Київської області» (17 год)
Ярослав Олійник, декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук,...

Ііі курс 14. 06. 2017 року ІV курс: факультет бізнесу 19. 04. 2017...
«Електротехніка та електротехнології». Для студентів цього напряму теоретичні заняття в весняному семестрі закінчити 24. 05. 2017...

Програма курсу “ Основи соціальних знань “ для учнів середніх шкіл Миколаїв 2013
Даний курс передбачає вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах основ соціальних знань у три етапи: у четвертому, дев'ятому,...

На уроках з курсу
Курс спрямований (на відміну від інших шкільних курсів) на зміну моделей поведінки І звичок учнів, що, відповідно, вимагає І певних...

Курс економічного аналізу: теорія І практика
Курс економічного аналізу: теорія І практика. Навч посіб. – Кременчук:, 2010 – 173 с

Програми факультативів, курсів за вибором, рекомендовані до використання...
Програми факультативів, курсів за вибором, рекомендовані до використання в навчально-виховному процесі

Тести 10 Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка