Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма

Програма

Відкритий міжнародний університет розвитку людини

«Україна»ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для конкурсного відбору вступників

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит»

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»


Київ - 2014ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного випробування.

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» має комплексний характер, створена у відповідності зі змістом основних профільних дисциплін навчального плану підготовки кваліфікованих робітників у частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма містить критерії оцінювання результатів тестування. Конкурсний бал обчислюється за п’ятибальною шкалою.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ФІНАНСИ
Тема 1. Вступ до курсу. Фінанси та їх роль у ринковій економіці

Предмет та метод науки про фінанси. Фінанси як об’єктивна економічна категорія. Функції фінансів. Фінансова система: поняття та загальна характеристика її сфер і ланок. Вплив фінансів на суспільне виробництво та їх роль у ринковій економіці.
Тема 2. Фінансова політика і фінансовий механізм

Фінансова політика як складова частина економічної та соціальної політики держави. Основні напрямки фінансової політики України на сучасному етапі. Принципи фінансової політики. Фінансовий механізм та його роль у реалізації фінансової політики. Складові елементи фінансового механізму.
Тема 3. Фінанси підприємств, установ і організацій

Економічна сутність та основи організації фінансів підприємств, установ і організацій. Фінансові ресурси підприємств, їх склад та джерела утворення. Особливості фінансових відносин на підприємствах різних форм власності. Фінансові аспекти приватизації державних підприємств.
Тема 4. Державні фінанси. Бюджет і бюджетний устрій

Поняття державних фінансів, їх склад і структура, джерела формування. Бюджет як економічна і фінансова категорія. Основи бюджетного устрою. Бюджетна система України, види бюджетів. Бюджетний процес. Міжбюджетні взаємовідносини.
Тема 5. Доходи і видатки державного бюджету

Організація системи доходів державного бюджету. Склад і структура доходів бюджету. Податкові і неподаткові доходи бюджету. Бюджетна класифікація. Основні напрями використання коштів державного бюджету. Дефіцит бюджету: поняття, причини виникнення. Фінансування бюджетних установ.
Тема 6. Місцеві фінанси

Сутність місцевих фінансів. Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування. Місцеві податки і збори. Комунальна форма власності. Місцеві бюджети. Склад і структура доходів і видатків місцевих бюджетів. Взаємовідносини місцевих бюджетів із державним.
Тема 7. Державні фонди цільового призначення

Поняття та призначення цільових фондів, їх взаємозв’язок із державним бюджетом. Позабюджетні фонди як метод перерозподілу ВВП. Формування коштів ПФ України. Склад доходів фонду сприяння зайнятості населення та фондів соціального страхування, основні напрями їх використання. Постійні та тимчасові фонди цільового призначення.
Тема 8. Державний кредит

Економічна сутність державного кредиту та його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів. Форми державного кредиту. Внутрішній і зовнішній державний кредит. Прямий та гарантований державний борг, його обслуговування і управління. Умовний державний кредит.
Тема 9. Організація і правові засади функціонування податкової системи України

Податкова політика і податкова система. Об’єктивна необхідність, сутність і функції податків. Класифікація податків. Реформування податкової системи.
Тема 10. Фінансовий ринок

Сутність фінансового ринку та його роль у ринковій економіці. Цінні папери: види та їх характеристика. Первинний та вторинний ринок цінних паперів. Створення та функціонування фондових бірж.
Тема 11. Страхування та страховий ринок

Економічна необхідність та роль страхування. Особливості фінансових відносин у сфері страхування. Форми і методи страхового захисту. Страховий ринок. Формування і розвиток страхового ринку в Україні.
Тема 12. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин

Поняття фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин (далі ЗЕВ). Суб’єкти та види ЗЕВ. Міжнародні фінансові інститути. Валютне регулювання та валютні обмеження. Митне регулювання ЗЕВ.
Література

 1. Бюджетний кодекс України – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua/

 2. Конституція України – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua/

 3. Податковий кодекс України – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua/

 4. Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) : Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 240 с.

 5. Кудряшов В.П. Фінанси : Навчальний посібник. – Херсон: К-88. Олді плюс, 2006.

 6. Фінанси : Курс лекцій для студентів усіх форм навчання всіх спеціальностей / Укл. Н. А. Шикіна. – Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2008 р. – 290 с.

 7. Фінанси : Підручник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.

 8. Фінанси : Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К.: ЦУЛ, 2010. – 576 с.

 9. Чернявський О.П. Теорія фінансів : Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – К.: ДІЯ, 2007.СТРАХУВАННЯ

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування


Страхування як економічна категорія. Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної безпеки суб’єктів господарювання та життєдіяльності людей на випадок шкоди, зумовленої ризиковими обставинами. Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту. Форми організації фондів страхового захисту. Економічна сутність страхування. Функції страхування та їх характеристика. Сфери застосовування страхування. Принципи страхування та їх характеристика. Принципи страхування: страховий інтерес, максимальна сумлінність, причинно-наслідковий зв’язок збитку та події, відшкодування втрат у межах збитків, суброгація. Роль страхування в умовах ринкової економіки.
Тема 2. Класифікація страхування

Поняття класифікації, її наукове та практичне значення. Ознаки класифікації: історичні, економічні, юридичні. Напрями класифікації страхування. Класифікація за об’єктами страхування: майнове, страхування відповідальності, особисте страхування. Класифікація за родом небезпеки: страхування ризиків від вогню, інженерних, сільськогосподарських, транспортних, фінансово-кредитних та інших ризиків. Класифікація за формами проведення: обов’язкове, добровільне. Класифікація за статусом страхувальника: страхування юридичних осіб усіх форм власності, страхування громадян. Класифікація за спеціалізацією страховика: загальні види страхування, страхування життя, перестрахування.
Тема 3. Страховий ризик та їх оцінка

Поняття і характеристика ризику в страхуванні. Поняття ризику. Основні характеристики ризику. Види ризиків та їх характеристика. Визначення страхового ризику. Ознаки страхового ризику. Стихійні лиха. Характеристика стихійних лих, виробничих аварій та катастроф. Управління ризиком. Сутність управління ризиком. Методи управління ризиком. Методи визначення ймовірності настання збитку. Етапи процесу управління ризиком. Оцінка ризику і визначення доцільності його страхування. Структура та основи розрахунку страхових тарифів. Складові тарифної ставки. Актуарні розрахунки. Задачі актуарних розрахунків. Класифікація актуарних розрахунків.

Тема 4. Страховий ринок


Поняття страхового ринку. Класифікація страхового ринку. Суб’єкти страхового ринку. Сучасний стан страхового ринку в Україні. Концептуальні засади реформування ринку. Страхова послуга і шляхи її реалізації. Сутність страхової послуги. Сутність страхової угоди та етапи її проходження. Страхові договори: порядок їх підготовки та укладання. Права та обов’язки сторін. Сутність і завдання маркетингу в страхуванні. Види маркетингу та їх характеристика. План маркетингу. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень.
Тема 5. Страхова організація

Страхові компанії як частина економічної системи. Форми організації страхових компаній в Україні. Порядок створення, функціонування та ліквідація страхових компаній. Ресурси страхової компанії та їх характеристика. Фінансові, матеріальні, трудові та інформаційні ресурси страхової компанії. Структура страхових компаній. Управління страховою компанією. Принципи побудови структури управління страховою компанією. Страхові об’єднання та їх характеристика.

Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності


Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності. Сутність державного регулювання страхової діяльності. Шляхи наближення законодавчої й нормативної бази страхування до міжнародних стандартів. Органи нагляду за страховою діяльністю. Характеристика органів нагляду за страховою діяльністю. Функції органів нагляду. Напрями страхового нагляду. Контроль за діяльністю страховиків. Міжнародна система регулювання та нагляду за страховою діяльністю.

Тема 7. Особисте страхування


Сутність особистого страхування. Об’єкт та предмет особистого страхування. Класифікація особистого страхування. Страхування життя та його основні види. Змішане страхування життя. Довічне страхування. Страхування до одруження. Страхування пенсій (ренти). Види ануїтетів та їх характеристика. Страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Обов’язкові види страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків. Медичне страхування і його розвиток в Україні. Суб’єкти та об’єкти медичного страхування. Умови обов’язкового медичного страхування. Добровільне медичне страхування. Розвиток медичного страхування в Україні.

Тема 8. Майнове страхування


Сутність майнового страхування. Об’єкт і предмет майнового страхування. Класифікація майнового страхування. Страхування майна юридичних осіб. Суб’єкти страхування майна юридичних осіб, страхові події, порядок укладання договорів, умови відшкодування збитків. Особливості страхування сільськогосподарських підприємств. Страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Страхування тварин. Страхування технічних ризиків. Страхування транспортних засобів і вантажів. Страхування автомобільного та іншого наземного, морського, авіаційного транспорту. Страхування вантажів. Страхування майна громадян. Добровільне страхування будівель, споруд, тварин та іншого домашнього майна.
Тема 9. Страхування відповідальності

Економічна сутність, необхідність і особливості страхування відповідальності. Класифікація страхування відповідальності. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Моторне (транспортне) страхове бюро України та його функції. Міжнародна система “Зелена картка”. Страхування відповідальності власників інших видів транспорту. Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції. Страхування професійної відповідальності. Страхування відповідальності за забруднення довкілля. Інші види страхування відповідальності.
Тема 10. Перестрахування і співстрахування

Економічний зміст механізму перестрахування. Необхідність і сутність перестрахування. Стан і перспективи його розвитку. Об’єкти перестрахування. Ринки перестрахування та їх характеристика. Методи перестрахування та їх характеристика. Факультативне перестрахування. Облігаторне перестрахування. Порівняльний аналіз методів перестрахування. Форми проведення перестрахувальних операцій. Пропорційне перестрахування. Квотні й ексцедентні договори пропорційного перестрахування, їх характеристика, переваги та види. Непропорційне перестрахування: на базі ексцеденту збитку, на базі ексцеденту збитковості. Співстрахування й механізм його застосування.
Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика

Склад та економічний зміст доходів страховика. Склад доходів страховика. Доходи від страхової діяльності. Зароблені страхові премії, порядок їх визначення. Доходи від інвестування тимчасово вільних коштів. Інші види доходів. Витрати страховика: їх склад та економічний зміст. Собівартість страхової послуги. Виплата страхових сум і страхового відшкодування. Витрати на утримання страхової компанії. Прибуток страховика. Визначення прибутку від страхової діяльності. Прибуток від інвестиційної діяльності. Розподіл прибутку. Оподаткування страховиків. Об’єкт оподаткування і ставки податків.
Тема 12. Фінансова надійність страхової компанії

Поняття фінансової надійності страховика та її значення. Формування збалансованого страхового портфеля. Тарифна політика. Методи забезпечення надійності страхових компаній. Платоспроможність страховика. Показники платоспроможності. Фактичний і нормативний запаси платоспроможності, порядок їх обчислення. Основні показники ефективної діяльності страхової компанії. Страхові резерви та їх класифікація.
Література

 1. Говорушко Т.А. Страхові послуги [Текст] : Навч. посіб. / Т. А. Говорушко. — 2-е вид., перероб. та доп. — К.: ЦУЛ, 2008. — 344с. – Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/KnigiCD_CYL/Strahovi_poslugi/

 2. Закон України «Про страхування» – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua/

 3. Плиса, В. Й. Страхування [Текст] : Підручник / В. Й. Плиса. — К. : Каравела, 2010. — 472 с. + Гриф МОН. – Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/1172.pdf/

 4. Програма економічних реформ на 2010 – 2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” / Комітет з економічних реформ при Президентові України, 2010. – 85 с.

 5. Рекомендації щодо реорганізації системи охорони здоров’я в Україні: базова проблематика і варіанти рішень : Посібник. – К.: Представництво Європейської Комісії в Україні, 2009. – 36 с.

 6. Страхование : Учебник / под. ред. В. В. Шахова, Ю. Т. Ахвледиани. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

 7. Страховий огляд [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.insur.info/view/

 8. Страхування [Текст] : Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. — К.: Знання, 2008. — 1019 с. Гриф МОН. – Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/Books/strahuvannya.rar/КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА
Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі фахового вступного випробування.


Кількість правильних відповідей

Критерії оцінювання

Оцінка

0-12

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів

Не задовільно

13-17

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину матеріалу

Задовільно

18-22

Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних помилок при відтворенні

Добре

23-25

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і розуміння основних положень

Відмінно

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма імені Жана Монне Програма «Марі Кюрі»
Програма «Марі Кюрі»

Програма з морально-патріотичного виховання дітей дошкільного віку
...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів українознавство
Програма затверджена Вченою радою Науково-дослідного інституту українознавства мон україни (протокол №6 від 19. 05. 2008)

Програма вступного фахового випробування за спеціальністю «Товарознавство...
Програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи товарознавства»

Програма фахової співбесіди за спеціальністю «Товарознавство та експертиза...
Програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи товарознавства»

Програма фахової співбесіди за спеціальністю «Товарознавство та експертиза...
Програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи товарознавства»

Програма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та...
Програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи товарознавства»

Програма фахових вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство...
Програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи товарознавства»

Програма фахових вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство...
Програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи товарознавства»

Програма з правового виховання дітей дошкільного віку Пояснювальна записка
Програма я — маленька людина розкриває систему роботи педагогів із дітьми, починаючи з молодшого віку, та їхніми батьками з правової...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка