Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

1. Основи політекономії: предмет, метод І функції

1. Основи політекономії: предмет, метод І функції

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Ржищівський

індустріально-педагогічний технікум

Затверджую

Заступник директора з НВР

______________Цюцюра Л.Г.
«___»___________2016р.ПОЛІТЕНОНОМІЯ

(назва навчальної дисципліни)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДОЦІЇ

ПО самостійному ВИВЧЕННЮ


навчальної дисципліни

підготовки молодшого спеціаліста

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму 0305 „Економіка і підприємництво”

(шифр і назва напряму)

Спеціальності 5.03050901 „Бухгалтерський облік”

(шифр і назва спеціальності)
(шифр за ОПП________)

2016рік
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета самостійної роботи — сформувати економічний світогляд учасника суспільного виробництва, здатного до самостійної підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки; допомогти йому оволодіти економічним інструментарієм прийняття раціональних господарських рішень за умов обмеження ресурсів і альтернативних варіантів їх використання.

Завдання самостійної роботи — засвоєння, закріплення і систематизація відповідних теоретичних знань, а також їх застосування на практиці. Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до поточних аудиторних занять та виконання модульних контрольних робіт.

Основне завдання студента — не завчити якісь постулати, а виробити економічне мислення, вміння логічно, доказово доводити і обґрунтовувати ті чи інші положення. Для цього важливо повніше розкривати реальні економічні процеси, зіставляти погляди і підходи з метою вибору максимально ефективного рішення.

У ході самостійної роботи студентів з метою самоконтролю набутих знань активно використовуються контрольні питання, тестові та розрахункові завдання. Мета теоретичних завдань — визначити рівень засвоєння основних закономірностей і принципів розвитку економіки, методичних положень, які є фундаментальними поняттями економічної теорії. Практичні завдання покликані визначити вміння студента застосовувати теоретичні знання при визначенні конкретних економічних ситуацій та знаходженні шляхів вирішення проблем.
Тема 1. Основи політекономії: предмет, метод і функції
Питання для контролю знань:

 1. Назвіть основні напрями розвитку політекономії від часу її виникнення до початку ХХІ ст.

 2. Які економічні умови сприяли виникненню політекономії як науки?

 3. Назвіть коло проблем, які вивчає політекономія.

 4. Які ви знаєте методи пізнання економічних процесів?

 5. Спільне і відмінне між економічними законами і законами природи?

 6. В чому полягає органічний зв’язок економічних категорій, економічних законів, економічних відносин?

 7. В чому полягає взаємозв’язок функцій політекономії?

 8. Чим відрізняється мікроекономіка від макроекономіки? Який зв’язок між ними?

 9. Згадайте один день із життя своєї сім’ї, визначте, в яких випадках її члени ставали суб’єктами економічних відносин?

 10. Місце політекономії в системі економічних наук.


Питання для поглибленого вивчення

 1. Розвиток економічної думки в Україні.

 2. Позитивний і нормативний аналіз економічних процесів.


Тестові завдання
1. В економічній науці першою в історії була школа:

а) марксизму;

б) меркантилізму;

в) кейнсіанства;

г) класичної політекономії;

д) фізіократів.

2. Економічна теорія — це наука про економічну політику держави, про необхідність державного регулювання ринкової економіки шляхом стимулювання попиту і інвестицій. Таке трактування належить науковій школі:

а) класичної політичної економіки;

б) маржиналізму;

в) кейнсіанства;

г) інституціоналізму.
3. Які з перерахованих властивостей не характерні для економічних законів?

а) мають об’єктивний характер, не залежать від волі і свідомості людей;

б) мають історичний характер;

в) належать відкриттю та використанню їх людиною;

г) діють довічно і завжди.
4. Назва економічної науки “політична економія” вперше з‘явилася в:

а) 1647 р.;

б) 1615 р.;

в) 1776 р.;

г) 1867 р.
5. Економічна політика — це:

а) заходи, спрямовані на вирішення економічних проблем;

б) конкуренція різних економічних ідей;

в) здатність управляти економічними процесами;

г) здатність приймати ефективні господарські рішення.


 1. Позитивний напрямок економічної теорії вивчає:

а) те, що є;

б) що повинно бути;

в) позитивні тенденції в економічному розвитку.


 1. Основні функції економічної теорії комплексно розкриває таке положення:

а) економічна теорія повинна розкривати економічні закони;

б) економічна теорія виконує практичну, пізнавальну функції та формує економічне мислення

в) економічна теорія розробляє наукові основи управління господарством.
Тема 2. Форми організації суспільного виробництва
Питання для контролю знань


 1. Основні риси натурального і товарного виробництва.

 2. Основні етапи суспільного поділу праці.

 3. Як ви розумієте економічну відокремленість товаровиробників?

 4. Які відмінності між матеріальним і нематеріальним виробництвом? Що таке “духовне виробництво”?

 5. Які властивості має товар?

 6. Розгляньте теорії вартості (цінності).

 7. Назвіть основні моделі товарного виробництва.

 8. Які новітні явища і тенденції відображують розвиток товарних відносин за сучасних умов?Питання для поглибленого вивчення

 1. Місце та роль людини в сучасному суспільному виробництві.

2. Показники результативності суспільного виробництва, основні напрями підвищення його ефективності.

Тестові завдання

1. Прикмета, характерна для товарного виробництва, але не властива для натурального:

а) ручна універсальна праця;

б) виробництво продуктів для обміну;

в) використання природних ресурсів;

г) правильні відповіді а) і б).
2. Характерними ознаками натурального господарства є:

а) відсутність коопераційних зв’язків з іншими господарськими структурами;

б) досить повільні організаційні, технічні та технологічні зміни;

в) участь у суспільному поділі праці;

г) правильні відповіді а) і б).


 1. Товарне виробництво виникає за умов:

а) суспільного характеру праці;

б) суспільного поділу праці;

в) наявності приватної власності;

г) економічної відокремленості виробника;

д) наявності споживчих благ;

е) суттєвих відміностях у праці.
4. Об’єктивною основою для виникнення економічної відокремленості виробників є:

а) приватна власність на засоби виробництва;

б) територіальна відокремленність виробників;

в) соціально-економічна неоднорідність праці;

г) виробництво різних видів продукції.
5. Тільки товарне виробництво характеризують такі ознаки:

а) суспільний поділ праці;

б) універсалізація праці;

в) продукти виробництва не для власного споживання, а для продажу;

г) економічні зв’язки між виробництвом і споживанням опосередковані грошима;

д) економічна відособленість виробників і розвиток обміну;

е) можливість визначати, що, як і для кого виробляти.


 1. Суть товарного виробництва точніше відображає:

а) виробництво продуктів для споживання іншими;

б) виробництво продуктів для обміну через купівлю-продаж;

в) створення найефективніших форм та способів поєднання факторів виробництва;

г) переробка природної сировини для надання їй властивостей, здатних задовольняти потреби людини.


 1. Існування в середині товарного виробництва двох основних різновидів: простого і розвинутого обумовлює:

а) тип приватної власності на засоби виробництва;

б) галузь, в якій функціонує виробництво;

в) рівень спеціалізації виробництва.

 1. Товар від нетовару (продукту) відрізняється:

а) здатний задовільняти потреби людини;

б) здатний обмінюватись на інші товари;

в) він є продуктом людської праці;

г) правильної відповіді немає.


 1. Сутність вартості товару розкриває?

а) вартість товару — це матеріальні витрати виробника на його створення;

б) вартість товару — це витрачена праця виробника на виготовлення товару;

в) вартість товару — це суспільна праця, втілена в товарі.
10. З наведених положень споживчою вартістю та її джерелом є:

а) корисність;

б) рідкість речі;

в) конкретна праця;

г) співвідношення попиту і пропозиції?
Тема 3. Сучасний ринок, його сутність, структура та умови функціонування
Питання для контролю знань

 1. Що таке ринок?

 2. Як пов’язані між собою поняття “ринкова економіка” та “ринок”?

 3. Які найпоширеніші критерії класифікації ринків вам знайомі?

 1. Назвіть переваги та недоліки ринку.

 2. Поясніть, як Ви розумієте головний принцип ринкового господарювання — наявність економічної свободи.

 3. Розкрийте сутність ринкової інфраструктури та її соціальну роль.


Питання для поглибленого вивчення

 1. Особливості переходу України до ринку.

 2. Еволюція ринкових відносин.

 3. Формування ринкової інфраструктури в Україні.


Тестові завдання
1. За умов ринкової економіки, які товари і послуги виробляти вирішує:

а) президент України;

б) уряд;

в) парламент;

г) продавці;

д) покупці;

є) господарський план.
2. Ринок – це:

а) сукупність актів купівлі-продажу;

б) взаємовідносини між продавцями і покупцями;

в) економічна форма обміну в тому випадку, коли продукт є товаром;

г) система економічних відносин між людьми, які охоплюють процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання;

д) всі відповіді правильні.

3. Розподіліть об’єкти та суб’єкти ринкових відносин:

а) підприємець Васильченко;

б) акціонер Гончарук;

в) апельсини;

г) комп’ютер;

д) домогосподарка Федотова;

є) банк “Правекс”;

е) гроші;

ж) трудові навички робітника.


 1. До основних груп суб’єктів ринкових відносин входять:

а) фізичні особи;

б) бюджетні організації;

в) домашні господарства;

г) підприємства, які існують за рахунок дотацій;

д) підприємства, що мають прибуток;

є) уряд країни.


 1. До моделі кругообігу входять два типи ринків:

а) реальний та грошовий;

б) реальний і ринок продуктів та послуг;

в) грошовий ринок і ринок ресурсів;

г) ринок продуктів і послуг та ринок ресурсів.
6. Ринок, де можна отримати позику, придбати цінні папери називається:

а) валютний;

б) кредитний;

в) фінансовий;

г) цінних паперів;

д) інвестиційний;

є) фондовий.


 1. Ринкова інфраструктура охоплює такі підприємства:

а) рекламна агенція;

б) товарна біржа;

в) торговий дім;

г) аудиторська фірма;

д) податкова адміністрація;

е) служба зайнятості.


 1. На фондовій біржі здійснюються операції з:

а) акціями, облігаціями, векселями;

б) іноземною валютою;

в) продовольчими товарами;

г) основними фондами підприємств.

9. З наведених ознак характеризують поняття “вільний ринок” такі:

а) монополія держави;

б) обмежена кількість виробників;

в) вільний доступ до ринку;

г) можливість вкладати гроші в будь-яку сферу;

д) доступність інформації про попит, пропозицію, ціну, норму прибутку;

е) вільне ціноутворення.

10. Така з наведених характеристик суперечить поняттю “конкурентний ринок”:

а) велика кількість продавців;

б) виробник може впливати на ринкову ціну;

в) відносно легкий вхід виробників у конкретний ринок.
Тема 4. Механізм саморегулювання ринку: попит, пропозиція, ціна
Питання для контролю знань

 1. Дати визначення категорії “попит”. Який вигляд має крива попиту?

 2. Зв’язок яких явищ виражає закон попиту?

 3. Як впливають на попит нецінові чинники?

 4. Що виражає взаємодія попиту та пропозиції?

 5. Розкрийте сутність поняття “пропозиція” та з’ясуйте чинники, які на неї впливають.

 6. Поясніть термін “еластичність”. Охарактеризуйте види еластичності попиту та еластичності пропозиції.

 7. Що таке “ціна ринкової рівноваги”? Які функції вона виконує?

 8. Хто є автором класичного принципу “невидимої руки”?
Питання для поглибленого вивчення

 1. Діалектика залежності попиту і пропозиції. Теорія загальної рівноваги.

 2. Практичне значення теорії еластичності.


Тестові завдання
1. Сутність закону попиту полягає:

а) у кількості продукту, яку споживачі бажають і спроможні купити на ринку за певну ціну за певний проміжок часу;

б) у зростанні попиту, що супроводжується зростанням пропозиції товарів і послуг і зростанням цін;

в) у зниженні ціни на один товар, що зменшує попит на інші товари;

г) обернена залежність між ціною продукту і величиною попиту на нього.
2. Сутність закону пропозиції полягає?

а) у кількості продуктів, яку виробник бажає та спроможний виробити і постачати для продажу на ринку за певну ціну впродовж визначеного проміжку часу;

б) у тому, коли ціна на товари зростає, величина пропозиції зменшується;

в) у тому, коли ціна на взаємодоповнюваний продукт зростає, пропозиція продукту також зростатиме;

г) у прямій залежності між ціною та кількістю пропонованого продукту.
3. Якщо два товари взаємозамінні, то зростання ціни на перший товар призведе до:

а) зниження попиту на другий товар;

б) зростання попиту на другий товар;

в) зростання обсягу попиту на другий товар;

г) зниження обсягу попиту на другий товар.
4. Закон попиту — це:

а) причинно-наслідковий зв’язок між ціною товару і величиною попиту;

б) взаємозв’язок попиту і пропозиції;

в) зростання пропозиції товарів, що супроводжується зменшенням попиту;

г) зростання доходів споживачів, що супроводжується зростанням попиту.


 1. Нецінові фактори попиту:

а) кількість покупцiв;

б) доходи споживачів;

в) ціни на супутні товари;

г) місткість ринку;

д) кліматичні умови;

є) ціни на товари.


 1. Закон пропозиції — це:

а) причинно-наслідковий взаємозв’язок ціни і пропозиції товарів;

б) чим нижча ціна, тим менше товарів виробник бажатиме і матиме можливість поставити на ринок;

в) чим більший попит на товар, тим вищими будуть ціни на нього;

г) зростання пропозиції товару веде до зменшення ціни.


 1. Нецінові фактори впливу на пропозицію товарів:

а) зміни цін на ресурси;

б) вдосконалення технології виробництва;

в) зміна цін на споріднені товари;

г) зміни у бюджетно-податковій політиці;

д) очікування підприємців.


 1. Якщо зміна ціни на 1% викликає зміну обсягу попиту, що перевищує 1%, то це свідчить про наявність:

а) еластичного попиту;

б) нееластичного попиту;

в) абсолютно нееластичного попиту,

г) абсолютно еластичного попиту.
9. Внаслідок встановлення ціни на товар на ринку вище рівноважної:

а) утвориться дефіцит товару;

б) утвориться надлишок товару;

в) встановиться часткова рівновага;

г) правильної відповіді немає.
10. На пропозицію певного товару не впливають такі фактори:

а) витрати виробництва;

б) кількість продавців;

в) зміна цін на інші товари;

г) зміна ставки податку з доходів громадян;

д) правильної відповіді немає.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. Предмет, метод І функції політекономії
Вперше термін “політична економія” використав Антуан Монкретьєн в своїй праці “Трактат політичної економії”, тим самим давши назву...

1: предмет І метод мікроекономіки
З моменту виникнення людина щоб вижити пристосовувала навколишнє середовище до своїх потреб, в середовищі проживання (грец ойкос)...

Програма допрофільної підготовки: у класах з поглибленим вивченням...
Повна офіційна назва знз: Мелітопольський навчально-виховний комплекс №16 Мелітопольської міської ради Запорізької області

Круцевич Т. та ін
Основний вчитель фізичної культури, в початковій школі в 1-а кл.,2-а кл.,3-Акл та 4-Акл фізкультуру ведуть вчителі початкової школи...

Урок засвоєння нових знань Хід уроку Девіз уроку : «Ми так радикально...
...

Програма призначена для розвитку та виховання творчих, інтелектуальних,...
України, всесвітня історія, основи правознавства, основи економіки І підприємництва, основи філософських знань, громадянська освіта...

Корнієнко М. М. Інформатика. Електронні таблиці Excel: теоретичні основи, приклади та завдання
Білявський Г. О., Бутченко Л.І., Основи екології, теорія та практикум, Лібра, Київ, 2002 р

Корнієнко М. М. Інформатика. Електронні таблиці Excel: теоретичні основи, приклади та завдання
Білявський Г. О., Бутченко Л.І., Основи екології, теорія та практикум, Лібра, Київ, 2002 р

Урок 12 (Основи здоров’я 8 клас) Тема: Екологічна безпека
Обладнання: підручник «Основи здоров’я» Т.Є. Бойченко, І. П. Василашко, Н. С. Коваль, -к, «Генеза», 2008; наочність

1 Функції підприємства, які воно виконує під час формування І реалізації...
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка