Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

1 сфера застосування

1 сфера застосування

Сторінка1/4
  1   2   3   4


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Проектування

РОЗДІЛ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) У СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ

Основні положення
ДСТУ Б А.2.2-7:2010

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)

Київ

Мінрегіонбуд України

2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Всеукраїнський науково-дослідний інститут цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру МНС України

РОЗРОБНИКИ: О. Жихарєв, В. Квашук, І. Куслій, О. Лещенко, В. Могильниченко (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 19 січня 2010 р. № 9

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

с.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 5

5 ВИХІДНІ ДАНІ І ВИМОГИ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) У СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ 9

6 СКЛАД І ЗМІСТ РОЗДІЛУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) У СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ 10

ДОДАТОК Б 16

ФОРМА ЗАПИТУ 16

на видачу вихідних даних та вимог на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єкта 16

на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації 18

додаткових рішень щодо попередження можливих надзвичайних ситуацій та забезпечення сталого функціонування об'єктів національної економіки, які віднесені до відповідних категорій із цивільного захисту (цивільної оборони), а також ПНО та ОПН 20

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Проектування

РОЗДІЛ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) У СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ

Основні положення
Проектирование

РАЗДЕЛ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ (ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ) В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ

Основные положения
Design

SECTION OF ENGINEERING AND TECHNICAL MEASURES OF CIVIL PROTECTION (CIVIL DEFENSE) AS A PART OF PROJECT

Documentation of the for objects

Чинний від 2010-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


1.1 У цьому стандарті встановлено вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів будівництва (далі – розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО)).

1.2 Цей стандарт призначений для застосування органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, замовниками (інвесторами) будівництва, проектувальниками у якості керівного документа при складанні завдання на проектування ІТЗ ЦЗ (ЦО), їх розроблення як самостійного розділу проектної документації будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) об'єктів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі законодавчі та нормативні документи:

Закон України "Про основи містобудування" від 16.11.1992 р.

Закон України "Про цивільну оборону України" від 03.02.1993 р.

Закон України "Про планування і забудову територій" від 20.04.2000 р.

Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 08.06.2000 р.

Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 18.01.2001 р.

Закон України "Про правові засади цивільного захисту" від 24.06.2004 р.

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 р. № 227 дск "Про затвердження Порядку віднесення об'єктів національної економіки до категорій з цивільної оборони (цивільного захисту)"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 р. № 1695 н/д "Про затвердження порядку віднесення міст до відповідних груп з цивільної оборони"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 р. № 1269 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2008 р. № 767 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. № 489 "Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування"

ДБН-360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН В.2.2-5-1997 Захисні споруди цивільної оборони

ДБН В.1.1-3-1997 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН А.2.2-3-2004 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН В.1.2-4-2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

ДБН В.1.1-12-2006 Будівництво в сейсмічних районах України

ДБН Б.1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації. Перша та друга частини

ДСТУ 3891-1999 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3900-1999 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Основні положення

ДСТУ 3994-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення

ДСТУ 2272-2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4933-2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять

СНиП 2.01.53-1984 (дск) Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства (Світлове маскування населених пунктів і об'єктів народного господарства)

СНиП 2.01.57-1985 (дск) Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта (Пристосування об'єктів комунально-побутового призначення для санітарної обробки людей, спеціальної обробки одежі та рухомого складу автотранспорту)

СНиП 2.06.15-1985 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления (Інженерний захист територій від затоплення і підтоплення)

НПАОП 0.00-4.33-1999 (ДНАОП 0.00-4.33-1999) Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Наказ Комітету з нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.1999 р. № 112

Правила влаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення. Наказ МНС України від 15.05.2006 №288

Звід відомостей, що становлять державну таємницю (ЗВДТ). Наказ Служби безпеки України від 12.08.2005 р. № 440 (зареєстрований Міністерством юстиції України 17.08.2005 № 902/11182)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті використано терміни, що означають поняття, визначені у Законах України "Про основи містобудування", "Про Цивільну оборону України", "Про планування і забудову територій", "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", "Про об'єкти підвищеної небезпеки", "Про правові засади цивільного захисту", ДБН А.2.2-3, ДБН В.1.2-4, ДБН Б.1.1-5, ДСТУ 4933, ДСТУ 3891, ДСТУ 2272, ДСТУ 3900, ДСТУ 3994, а також наведені нижче:

3.1 інженерно-транспортна інфраструктура

Комплекс інженерних та транспортних споруд і комунікацій

3.2 надзвичайна ситуація (НС)

Порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвело або може призвести до людських і матеріальних втрат (ДСТУ 3891)

3.3 небезпечна хімічна речовина (НХР)

Хімічна речовина, безпосередня чи опосередкована дія якої може спричинити загибель, гостре або хронічне захворювання людей чи завдає шкоди довкіллю

3.4 проектна документація

Затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва

3.5 погодження проекту

Процедура встановлення відповідності проектних рішень вихідним даним на проектування

3.6 потенційно небезпечний об'єкт (ПНО)

Об'єкт, на якому можуть використовувати або виготовляти, переробляти, зберігати чи транспортувати небезпечні речовини, біологічні препарати, що за певних обставин можуть створювати реальну загрозу виникненню техногенної надзвичайної ситуації (ДСТУ 4933)

3.7 попередження виникнення надзвичайної ситуації

Підготовка та реалізація комплексу організаційних, інженерно-технічних та інших заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації, захист персоналу і населення, об'єктів економіки і територій, а також пом'якшення її можливих наслідків

3.8 розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів

Складова проектної документації, що визначає комплекс інженерно-технічних рішень, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації, забезпечення захисту населення і територій та зниження можливих матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, від небезпек, що можуть виникнути при веденні військових дій або внаслідок цих дій, а також створення містобудівних умов для забезпечення стійкого функціонування об'єктів

3.9 споруди подвійного призначення

Інженерні споруди підземного простору міст, інших населених пунктів (станції та ділянки метрополітену, підземні переходи та тунелі, паркінги, гірничі виробки, споруди котлованного типу, підвальні та інші приміщення), які, крім основного призначення, можуть бути використані для захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також при веденні військових дій

3.10 стійке функціонування об'єкта

Здатність об'єкта в умовах надзвичайних ситуацій у мирний час, в умовах надзвичайного стану та в особливий період виконувати роботи, випускати продукцію та надавати послуги у запланованому обсязі та відповідно до визначеної номенклатури і відповідної якості, а у випадку впливу на об'єкт вражаючих факторів, стихійних лих та виробничих аварій – у мінімально короткі строки відновити своє виробництво

3.11 хімічно небезпечний об'єкт (ХНО)

Об'єкт (підприємство) або його структурні підрозділи, на якому виробляють, переробляють, перевозять (пересувають), завантажують або розвантажують, використовують у виробництві, розміщують або складують (постійно або тимчасово), знищують тощо небезпечні хімічні речовини

Примітка. До ХНО не належать об'єкти залізниці.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1 сфера застосування
Перелік стандартів єскд, вимоги яких підлягають урахуванню при виконанні графічної І текстової документації для будівництва 42

2008-07-01 1 сфера застосування
Ці Норми поширюються на проектування кладовищ, крематоріїв І колумбаріїв з метою їх нового будівництва, розширення І реконструкції,...

Методичні рекомендації до застосування краєзнавчого матеріалу на...
На сьогодні проблеми підвищення якості навчально-виховного процесу є найбільш актуальними І потребують широкого застосування інноваційних...

1. Програма реформ та інфраструктура їх реалізації
Розділ політико-правова сфера: вся влада – в одні руки!

Сучасна філософія пакування
Представлена новая торговая марка многослойных пленок ОАО «Укрпластик». Даны ее качественные характеристики и сфера применения

Уроку «Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену»
Мета уроку: ознайомити учнів із загальними поняттями хімії високомолекулярних сполук на прикладі поліетилену; розглянути властивості...

Уроки пам’яті
Патріотичне виховання це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить І ненавидить людина,...

Екологічна сфера
Таким чином, в списку пріоритетів розвитку країни, екологія не займає ключове стратегічне місце. Втім, раціональний підхід показує,...

Сульфатна кислота та сульфати. Найважливіші природні сульфати. Якісна...
Ознайомити учнів з основними галузями застосування сульфатної кислоти та сульфатів. Розглянути правила техніки безпеки під час роботи...

Методичні рекомендації «роль педагога в посиленні патріотичного виховання...
Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить І ненавидить людина,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка