Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Закон україни

Закон україни

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6

flag_2colorstwinnig quadri

Цей проект Закону було розроблено в рамках Проекту Twinning «Впровадження системи управління відходами електричного та електронного обладнання (ВЕЕО) в Україні», який фінансується Європейським Союзом, у співпраці з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/lesser_coat_of_arms_of_ukraine.svg/2000px-lesser_coat_of_arms_of_ukraine.svg.png


Проект

gerb

ЗАКОН УКРАЇНИ

про відходи електричного та електронного обладнання

Цей Закон визначає правові, економічні і організаційні засади у сфері поводження з відходами електричного та електронного обладнання для забезпечення екологічної безпеки, запобігання негативного впливу цих відходів на здоров’я людей та навколишнє природне середовище, повернення в економічний обіг вторинної сировини для переробної промисловості через запровадження розширеної відповідальності виробників.

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1) активний медичний виріб, який імплантують - виріб, призначений для повного або часткового введення в тіло пацієнта хірургічним чи іншим медичним шляхом або через природний отвір, що повинен залишатися в тілі після закінчення процедури введення;

2) вага ЕЕО або ВЕЕО – вага електричного та електронного обладнання або їх відходів у кілограмах, за виключенням ваги упаковки, інструкцій, керівництв з експлуатації та інших подібних аксуссуарів, які не є необхідними для його роботи або використання, а також батарейки і акумулятори. Якщо батарейки чи акумулятори не можуть бути видалені вручну, має бути чітко позначено, що «вага включає батарейки»;

3) великі стаціонарні знаряддя виробництва – блоки машин, обладнання та/ або компонентів великого розміру, які функціонують разом для певного застосування, встановлюються на постійній основі в конкретному місці, обслуговуються і демонтуються кваліфікованими фахівцями, та використовуються на промисловому виробничому підприємстві або в науково-дослідній установі;

4) велика стаціонарна установка – комплекс з декількох пристроїв великого розміру, та, у певних випадках, іншого устаткування, яке збирається, встановлюється і демонтується фахівцями, призначене для постійного використання як частина будівлі або структури на визначеному місці і може бути замінено тільки таким самим спеціально сконструйованим обладнанням;

5) ВЕЕО інші ніж ВЕЕО від приватних домогосподарств – відходи, які надходять від комерційних, промислових, державних установ і закладів та інших джерел, але за своїм походженням і кількістю відрізняються від відходів, що утворюються в приватних домогосподарствах;

6) виготовлювач – суб’єкт господарювання, який розробляє та/або виробляє електричне та електронне обладнання, або розміщує своє найменування (назву) чи торгову марку на обладнанні, розробленому і виготовленому іншими виготовлювачами;

7) видалення – будь-яка операція поводження з відходами EEO, що не є відновленням, навіть якщо внаслідок такої операції відбувається регенерація речовин або енергії. Перелік операцій з видалення визначено в Законі України «Про відходи»;

8) вилучення – ручні, механічні, хімічні або металургійні операції в результаті яких небезпечні речовини, суміші та компоненти в процесі оброблення виводяться у доступний для ідентифікації потік або стають доступними для ідентифікації частинами потоку відходів. Речовина, суміш або компонент стають ідентифікованими, якщо їх можливо визначити для забезпечення екологічно безпечного оброблення;

9) виробник – будь-який виготовлювач чи імпортер ЕЕО, який вперше розміщує його на ринку, незалежно від способу продажу, включаючи дистанційну торгівлю;

10) відновлення – будь-яка операція поводження з відходами, основним результатом якої є перетворення відходів ЕЕО на вторинну сировину, що здатна замінити первинну сировину, необхідну для виробництва нових продуктів, або підготовка відходів до виконання цієї функції. Відновлення включає перероблення матеріалів з потоку відходів;

11) відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО) – будь яке електричне та електронне обладнання, яке його власник позбувається, має намір або повинен позбутися, включаючи всі компоненти, вузли та витратні матеріали, які є складовими обладнання на момент позбування;

12) відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО) від приватних домогосподарств – відходи, які утворюються у приватних домогосподарствах, а також відходи, що є схожими за своїм походженням і кількістю на відходи від приватних домогосподарств, і утворюються в комерційних, промислових, державних установах та інших закладах. Відходи ЕЕО, які використовувались приватними домогосподарствами та користувачами, іншими від приватних домогосподарств, у будь-якому випадку розглядаються як відходи від приватних домогосподарств;

13) депозитна система – система, в якій покупець ЕЕО сплачує при його придбанні кошти, що будуть йому відшкодовані при поверненні ВЕЕО виробнику;

14) дистриб’ютор – суб’єкт господарювання в ланцюгу постачання, інший, ніж виготовлювач або імпортер, який постачає або продає ЕЕО в процесі своєї професійної діяльності. Дистриб’ютор також може бути одночасно і виробником;

15) доля ринку виробника - кількість ЕЕО певної категорії, розміщеного на ринку цим виробником протягом року, поділена на загальну кількість ЕЕО такої ж категорії, розміщеного на ринку всіма виробниками протягом того ж року;

16) дуже мале ЕЕО та дуже малі ВЕЕО – ЕЕО та ВЕЕО, розмір якого по будь-якій стороні не перевищує 25 см;

17) запобігання - заходи, які вживаються до того, як ЕЕО стане відходами, спрямовані на зменшення кількості утворюваних відходів, включаючи повторне використання продуктів або подовження їх терміну експлуатації, а також попередження негативного впливу утворюваних відходів на здоров’я людей і навколишнє природнє середовище через зменшення вмісту шкідливих речовин у матеріалах і продукції;

18) електричне та електронне обладнання (ЕЕО) – обладнання, яке залежить від електричних струмів або електромагнітних полів для того, щоб працювати належним чином, обладнання для виробництва, передачі або вимірювання таких струмів і полів, та призначене для використання при номінальній напрузі, що не перевищує 1000 вольт для змінного струму і 1500 вольт для постійного струму, яке повністю або частково живиться від батарейок, батарей і акумуляторів;

19) інтегрована інформаційна система – національна електронна база даних для збирання, оброблення та зберігання інформації щодо зареєстрованих виробників, ОКРВВ, ОІРВВ, суб’єктів господарювання у сфері поводження з відходами, кількості ЕЕО, розміщеного на ринку, а також поводження з їх відходами відповідно до цього Закону;

20) імпортер - суб'єкт господарювання, який здійснює ввезення електричного та електронного обладнання на митну територію України та вперше розміщує їх на ринку;

21) кінцевий споживач ЕЕО – будь-яка фізична або юридична особа, яка придбала ЕЕО для власних потреб, але не з метою розміщення на ринку;

22) медичні вироби – прилади, комплекси, системи, апарати, інструменти, імплантанти або інші вироби, в тому числі інвазивні медичні вироби та вироби для діагностики in vitro які використовуються окремо або в поєднанні між собою, включаючи програмні засоби, необхідні для їх належного функціонування.

23) медичний виріб для діагностики in vitro - реагент, калібратор, контрольний матеріал, набір, інструмент, апаратура, обладнання або система, які застосовуються окремо або в поєднанні між собою і призначені виробником для застосування in vitro для дослідження зразків, зокрема зразків крові і тканин, отриманих з організму людини виключно (або з основною метою) для отримання інформації;

24) мінімальні цільові показники збирання ВЕЕО від приватних домогосподарств у поточному календарному році - відсоток, який розраховується шляхом ділення ваги ВЕЕО, зібраних у відповідності з цим Законом, у поточному календарному році, на середню вагу ЕЕО, яке ймовірно, буде використовуватися як приватними домогосподарствами, так і користувачами, іншими, ніж приватні домогосподарства, розміщеного на ринку виробниками протягом поточного і двох попередніх календарних років, за виключенням ЕЕО, яке було розміщено на ринку, але експортовано до моменту продажу кінцевим споживачам за ці роки;

25) місце зберігання відходів ЕЕО – об’єкт, де зберігаються відходи, строком до трьох років, якщо вони призначені для відновлення, або до одного року, якщо вони призначені для видалення;

26) оброблення – будь-яка операція поводження з відходами щодо їх відновлення або видалення, яка проводиться з ВЕЕО після їх надходження до суб’єкта господарювання у сфері поводження з відходами, включаючи сортування, підготовку до перероблення або видалення;

27) організація індивідуальної розширеної відповідальності виробника (ОІРВВ) – юридична особа, яка має статус неприбуткової організації та самостійно (індивідуально) виконує зобов'язання виробника зі збирання, зберігання, сортування, перевезення, оброблення та перероблення ВЕЕО відповідно до вимог цього Закону;

28) організація колективної розширеної відповідальності виробників (ОКРВВ) – юридична особа, яка має статус неприбуткової організації, працює за принципом спільної (солідарної) відповідальності її членів та виконує зобов'язання двох і більше виробників із збирання, зберігання, сортування, перевезення, оброблення та перероблення ВЕЕО відповідно до вимог цього Закону;

29) перероблення - будь-яка операція, при якій матеріали від ВЕЕО переробляються на продукти, матеріали та речовини для отримання вторинної сировини або для інших цілей, за винятком відновлення енергії;

30) підготовка до повторного використання – операції з перевірки, очищення або ремонту, в результаті яких обладнання або його компоненти, що стали відходами, можуть бути використані повторно без будь-якої попередньої обробки;

31) поводження з відходами – господарська діяльність, пов’язана зі збиранням, зберіганням, сортуванням, перевезенням, обробленням, переробленням, відновленням і видаленням відходів, включаючи нагляд за такими операціями та рекультивацію полігонів;

32) повторне використання – будь-яка операція, при якій продукти або компоненти, які не є відходами, можуть бути повторно використані з тією ж метою, для яких вони були розроблені;

33) позашляхова рухома техніка – машини з бортовим джерелом живлення, експлуатація яких потребує мобільності або безперервного, чи напівбезперервного руху послідовно між фіксованими робочими місцями

34) постачання на ринок – господарська діяльність, пов’язана з постачанням ЕЕО після його розміщення на ринку для фізичних та юридичних осіб з метою платного чи безоплатного розповсюдження, споживання або використання;

35) реєстр виробників, ОКРВВ, ОІРВВ та суб’єктів господарювання у сфері поводження з відходами – електронна база даних, що містить перелік суб’єктів господарювання які розміщують на ринку ЕЕО, ОКРВВ, ОІРВВ та суб’єктів господарювання у сфері поводження з відходами відповідно до вимог цього Закону;

36) роздільне збирання – господарська діяльність, пов’язана зі збиранням ВЕЕО окремо від інших відходів таким чином, щоб забезпечити їх подальше сортування, зберігання, повторне використання, оброблення і перероблення, включаючи попереднє сортування та зберігання з метою подальшого перевезення до суб’єкта господарювання, який займається переробленням, обробленням, відновленням і видаленням відходів;

37) розміщення на ринку - господарська діяльність, пов’язана з першим постачанням на ринок для фізичних або юридичних осіб, платно чи безоплатно, ЕЕО, виробленого в Україні та імпортованого на її митну територію. Імпорт обладнання, яке було у користуванні, також вважатєься розміщенням на ринку;

38) суб’єкт господарювання – будь-який виробник, дистриб’ютор чи суб’єкт господарювання у сфері поводження з відходами;

39) суб’єкт господарювання у сфері поводження з відходами – суб’єкт господарювання, який займається збиранням, зберіганням, сортуванням, перевезенням, обробленням, переробленням, відновленням, видаленням або іншими операціями поводження з ВЕЕО, та має відповідні дозвільні документи передбачені чинним законодавством України;
40) уповноважений представник – суб’єкт господарювання, зареєстрований в Україні, який має письмове доручення від виробника діяти від його імені для виконання зобов’язань, визначених цим Законом;

2. Інші терміни в цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про відходи» та іншому відповідному законодавству.

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Цей Закон регулює відносини, пов’язані із усіма видами ЕЕО, розміщеного на ринку, категорії якого визначені в Додатку 1, та поводження з його відходами.

У додатку 2 визначено невичерпний перелік ЕЕО, які підпадають під категорії, наведені у додатку 1 (відкритий перелік).

2. Дія цього Закону не поширюється на такі типи ЕЕО та їх відходи :

1) обладнання, яке використовується у військовому майні, призначеному для захисту національних інтересів України (озброєнні, боєприпасах, обладнанні, техніці та іншому майні, яке має спеціальне військове призначення);

2) спеціально розроблене обладнання, яке є складовою частиною іншого обладнання і може функціонувати тільки у його складі, що виключено або не підпадає під сферу дії цього Закону;

3) лампи розжарювання;

4) обладнання, призначене для запуску в космос;

5) великі стаціонарні знаряддя виробництва;

6) великі стаціонарні установки, окрім будь-якого обладнання що не є спеціально сконструйованою або встановленою частиною цих установок;

7) транспортні засоби для людей або товарів, за винятком електричних двоколісних транспортних засобів, які не були схвалені для використання;

8) позашляхові транспортні засоби, виготовлені виключно для професійного використання;

9) обладнання, яке спеціально розроблене виключно для науково-дослідницьких цілей та використовується лише при взаємодії між суб’єктами господарювання;

10) медичні вироби для діагностики in vitro які будуть інфіковані до закінчення терміну експлуатації, а також активні медичні вироби для імплантації.

Стаття 3. Законодавство у сфері поводження з відходами електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)

1. Законодавство України у сфері поводження з відходами електричного та електронного обладнання ґрунтується на Конституції України і складається з цього Закону, законів України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про металобрухт», «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», а також інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у відповідній сфері.

2. У разі, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж законодавством України, застосовуються правила міжнародного договору.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон україни
Цей Закон визначає засади організації та здійснення транзиту вантажів авіаційним, автомобільним, залізничним, морським І річковим...

Закон україни
Цей Закон визначає основні правові та організаційні засади здійснення екологічного аудиту І спрямований на підвищення екологічної...

Закон україни про спеціальну економічну зону "Миколаїв"
Цей Закон визначає порядок створення, функціонування та ліквідації спеціальної економічної зони "Миколаїв"

Закон україни
Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади використання альтернативних джерел енергії та сприяння...

Закон україни
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване...

Закон України "Про внесення змін до Закону України "
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" (N 2974-vi від 03. 02. 2011 р.)

Закон україни «Про комбіновані перевезення»
Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення в Україні комбінованих перевезень, права, обов’язки та відповідальність...

Закон україни
Цей Закон визначає принципи державної політики, основні засади розвитку І функціонування аквакультури, правові основи діяльності...

Закон україни про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко"
Цей Закон визначає порядок створення, функціонування та ліквідації спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко" на території...

Закон україни
Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка