Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія, 7 клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія, 7 клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Біологія, 7 клас

зі змінами, затвердженими наказом МОН від 29.05.2015 № 585

(70 годин – 2 години на тиждень, , із них 6 годин – резервних)

К-ть годин

Дата
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Д.з.

4
Вступ

Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення тварин.

Будова тварин: клітини, тканини, органи та системи органів.

Демонстрування: опудал, вологих препаратів, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин.


Учень/учениця:

називає:

- середовища існування тварин;

- прояви життєдіяльності тварин;
- ознаки тваринної клітини;

- тканини тварин;
- органи тварин;

- системи органів тварин та їх функції;

описує:

- будову тіла тварин;

- відмінності тварин від рослин та грибів;

характеризує:

- живлення тварин;

порівнює:
- будову клітин тварин і рослин;
- типи живлення: автотрофний і гетеротрофний;

розпізнає:

- клітини тварин;

висловлює судження
щодо значення зоологічних знань.
26
Тема 1. Різноманітність тварин

Поняття про класифікацію тварин.

Різноманітність тварин (розглядаються особливості будови, способу життя різноманітність, роль у природі та значення в житті людини тварин зазначених груп).

Кишковопорожнинні.

Кільчасті черви.

Членистоногі: Ракоподібні,

Павукоподібні, Комахи.

Молюски.

Паразитичні безхребетні тварини.

Риби.

Амфібії.

Рептилії.

Птахи.

Ссавці.

Демонстрування

мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин

Лабораторні дослідження :

зовнішньої будови та руху кільчастих червив (на прикладі дощового черв’яка або трубочника);

будови черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

Практичні роботи:

1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах.

2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя різних у птахів.

3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.
Міні-проект (за вибором)

Тварини рекордсмени.

Як утворюються коралові острови?

Як утворюються перлини?

Тварини - будівельники.

Зуби ссавців.

Учень/учениця:

[на прикладі зазначених у змісті груп тварин]

називає:

- середовища існування та способи життя тварин;
- особливості будови, які відрізняють тварин зазначених груп серед інших;

- рідкісні види тварин України та свого краю;

наводить приклади:

- тварин зазначених груп;
- видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;

- видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб;

розпізнає:
- тварин зазначених груп на зображеннях, у колекціях;

характеризує:

- особливості способу життя, розмноження і розвитку тварин зазначених груп;

- пристосування тварин до життя у воді;

- пристосування тварин до життя на суходолі;

- пристосування тварин до польоту;

- пристосування тварин до паразитичного способу життя;

- роль тварин у природі та значення в житті людини;

визначає:

- риси пристосованості тварин до їхнього способу життя;

застосовує знання:
- про біологічні особливості паразитичних безхребетних для попередження зараження ними;

робить висновок:
- особливості будови організму тварин - результат пристосування до характерного для них способу життя

16Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення. Різноманітність травних систем.

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання (газообміну), їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині.

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин.

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.

Органи чуття їх значення.

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин.
Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення.

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Періоди та тривалість життя тварин.

Лабораторні дослідження:

особливостей покривів тіла тварин;

визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).
Практичні роботи:

4.Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

5.Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

6.Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях).

Міні-проект (за вибором)

Майстерність маскування.

Як бачать тварини.

Турбота про потомство.

Як тварини визначають напрям руху.

Учень/учениця:

називає:
- процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання і газообмін, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст і розвиток;

- органи травлення, дихання (газообміну), кровообігу, виділення;

- типи кровоносної системи;

- види скелета;

- типи симетрії тіла;

- органи чуття;

- форми розмноження;

- статеві клітини:

- типи розвитку;

описує:

- способи живлення, травлення, газообміну, виділення у тварин;

характеризує:

- різноманітність травної системи тварин;

- транспорт речовин у тварин різних груп;

- радіальну та двобічну симетрії тіла;

- способи пересування тварин;

- різноманітність покривів тіла тварин;

- особливості нервової системи та органів чуття у різних груп тварин;

- форми розмноження, запліднення тварин;

- прямий та непрямий розвиток;

пояснює:

- значення живлення, дихання, газообміну, транспорту речовин, виділення, розмноження, покривів тіла, нервової системи та органів чуття для організму;

розпізнає (на зображеннях, за, описом):

- тип симетрії тіла тварин;

- тип кровоносної системи;

- тип і стадію розвитку тварин;

- системи органів;

порівнює:

- органи і системи органів у різних груп тварин;

- прояви життєдіяльності у різних груп тварин;

робить висновок:

- ускладнення будови організму тварин пов’язане з ускладненням функцій.

10Тема 3. Поведінка тварин

Поведінка тварин, методи її вивчення.

Вроджена і набута поведінка. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин.

Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство), територіальна, соціальна. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі. Комунікація тварин. Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.


Лабораторні дослідження:

спостереження за поведінкою тварин (вид визначається учителем).
Практичні роботи:

8. Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відео матеріалами або описом).
Міні-проект (за вибором):

Угруповання тварин.

Чому мігрують тварини.

Як спілкуються тварини.

Як вчаться пташенята.

Як тварини користуються знаряддями праці.

Учень/учениця:

називає:

- методи вивчення поведінки тварин;

- форми поведінки тварин;

- угруповання тварин;

наводить приклади:

- міграцій тварин;

- способів орієнтування тварин;

- використання тваринами знарядь праці;

характеризує:

  • біологічне значення вродженої та набутої поведінки;

  • форми поведінки;

пояснює:

- зміни поведінки тварин з часом;

- циклічні зміни поведінки;

спостерігає та описує:

- поведінку тварин;

Розпізнає (за описом та відеоматеріалами):

- форми поведінки;

- типи угруповань тварин;

робить висновок про

пристосувальне значення поведінки тварин.
6Тема 4. Організми і середовище існування


Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища.

Ланцюги живлення і потік енергії.

Взаємозв’язок анцюги живлення та потік енергії.організми.х рибз зовнішнього середовища компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика.

Природоохоронні території.

Червона книга України.
Міні-проект :

Як тварини пристосовані до життя в різних умовах.

Заповідні території України.Учень/учениця:
називає:

- чинники середовища існування;
- заповідники й заповідні території України;
наводить приклади:
- пристосування тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи);
- форм співіснування організмів в угрупованнях;
- впливу людини на екосистеми;

описує:

- передачу енергії в екосистемі;

- роль організмів у кругообігу речовин (на прикладі кисню, вуглекислого газу, води) у природі;

характеризує:
- взаємодію організмів між собою і середовищем життя;

визначає:

організми як продуценти, консументи, редуценти;

висловлює судження

щодо етичного ставлення до природи та охорони природи.
2Узагальнення

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої природи

Учень/учениця:

називає:

- ознаки основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій);

порівнює:

- будову і процеси життєдіяльності основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій);

розпізнає:

- представників основних груп організмів на малюнках, фотографіях та за описом;

робить висновок:

- про єдність живої природи.
Екскурсії

Різноманітність тварин свого краю.

Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія»
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія»,8 клас, Київ, «Ірпінь», 2005 р

Чернігівської обласної ради
Програму до вступних іспитів складено з урахуванням змісту навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів (програма...

Програма для проведення вступних випробувань з дисципліни: «Біологія»...
Програму з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів: Біологія, 7-11 класи (К.: Перун,...

Методичні рекомендації щодо викладання біології,екології, природознавства у 2015/2016 н р
Біологія, екологія, природознавство у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 н р вивчатимуться за такими навчальними програмами:...

Методичні рекомендації щодо викладання біології,екології, природознавства у 2015/2016 н р
Біологія, екологія, природознавство у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 н р вивчатимуться за такими навчальними програмами:...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11...
У 2011-2012 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство. 5 клас»
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство. 5 клас»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11...
...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11...
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка