Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Сучасні підходи до системи планування роботи загальноосвітнього навчального закладу

Сучасні підходи до системи планування роботи загальноосвітнього навчального закладу

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Сучасні підходи до системи планування роботи загальноосвітнього навчального закладу

Зміст модуля

Планування як етап управління загальноосвітнім навчальним закладом

Головні принципи та напрями планування в загальноосвітньому навчальному закладі. Зміст і структура планування. Педагогічний аналіз та планування роботи навчального закладу на перспективу. Основні розділи перспективного плану.

Річний план роботи загальноосвітнього навчального закладу Алгоритм педагогічного аналізу річного плану. Вимоги до складання річного плану. Структура та розділи плану роботи навчального закладу на рік ( із досвіду роботи директора опорної школи з управлінської діяльності)

^ Календарний план роботи загальноосвітнього навчального закладу Технологія складання календарного плану. Форми календарних планів, їх складники. Значення календарного плану в системі внутрішньо шкільного контролю. Демонстрація зразків календарних планів базових навчальних закладів

^ Планування управлінської діяльності директора

Тижневе планування роботи керівника навчального закладу. Цільові настанови тижня. Відповідність тижневого планування основній меті й завданням педагогічного колективу. Форми тижневого плану роботи. Робота в мікро групах: складання тижневого плану роботи закладу на основі річних планів роботи базових загальноосвітніх навчальних закладів.

^ Планування навчально-виховної роботи педагогів

Календарні й поурочні плани вчителів, плани виховної роботи класних керівників, вихователів груп подовженого дня.

Плани роботи МО, інших форм методичної роботи, які працюють на базі загальноосвітнього навчального закладу.

Планування гурткової роботи, спортивних секцій.

Ознайомлення з пересувною виставкою планів роботи вчителів, класних керівників, керівників гуртків опорних шкіл з управлінської діяльності.

Цілі модуля.

Слухач повинен знати:


 • нормативно-правові акти, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу в частині документування;


 • основні вимоги до планування роботи загальноосвітнього навчального закладу;


 • нові підходи до планування роботи в навчальному закладі;


 • види планування роботи в школі;


 • структуру перспективного, річного планів;


 • методику підготовки планів.


Слухач повинен уміти:


 • визначати стратегію, мету й завдання розвитку загальноосвітнього навчального закладу;


 • приймати рішення про програмне планування роботи школи;


 • координувати роботу з контролю за виконанням планів.


Питання

для самостійного опрацювання


 1. Нормативно-правове забезпечення планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів.


 2. Стратегічне планування та його основні переваги.


 3. Педагогічний моніторинг та впровадження його в шкільну практику.


 4. Планування та ведення внутрішньо шкільного контролю.


ВСТУП

Як відомо, у науковому світі та серед практиків-управлінців є різні погляди на види управлінських дій або загальні функції управління.

Постійно точаться суперечки й дискусії щодо їх кількості, складу. Але майже всі вчені приділяють належну увагу такому виду управлінської діяльності, як планування. І це не випадково, оскільки в плануванні реалізується не лише цільовий компонент системи, а й аналіз прогнозування внутрішнього і зовнішнього середовища, потреб і можливостей, вироблення різноманітних концепцій, самоаналіз ефективності планування тощо. Діяльність будь-якої системи без планування неможлива. Його основне призначення — стати засобом інтеграції зусиль людей, що діють в інтересах тієї системи, в яку вони включені.

Рух у майбутнє можна порівняти з рухом по незнайомій місцевості, а план — з картою цієї місцевості, на яку нанесені маршрути руху різних груп і визначені точки їхніх зустрічей під час руху. Якщо по незнайомій місцевості рухатися без карти, знаючи лише загальний напрямок, то потрібно буде витратити значно більше зусиль, щоб прийти в потрібне місце. Наявність плану дає керівнику впевненість, що він знає, який кінцевий результат повинен бути отриманий до певного моменту часу, хто, коли і які дії для цього повинен здійснити і що цих дій буде достатньо для досягнення бажаного результату. Але не менш важливо й те, що завдяки плану не тільки керівник, а й учасники спільної діяльності розуміють, на досягнення якої спільної мети вони працюють, яка їхня роль у цій роботі, чого від них чекають і що трапиться, коли вони не забезпечать своєчасного виконання своїх окремих завдань.

Цей метафоричний приклад значення плану в діяльності системи взято з книги «Управление развитием школы» М.Поташника і В.Лазарева.

Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І—III ступенів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України 23.06.2000 р. № 240, у переліку обов'язкової ділової документації передбачає два види планів загальноосвітнього закладу:

«4.3.1. План роботи на поточний навчальний рік;

4.32. Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу».

Саме цим видам планування діяльності закладу присвячені загальні зауваження авторів та зразки планів.

Найважливішим завданням планування, особливо перспективного, є прогнозування, або, як часто називають його американські фахівці, стратегічне планування (до речі, слово стратегія в перекладі з грецької — «мистецтво воєначальників»). Прогнозування повинно забезпечити розв'язання поставленого стратегічного завдання, домогтися визначеної мети за допомогою наукового передбачення на основі аналізу внутрішніх і зовнішніх зв'язків організації, вивчення тенденцій. Ось що кажуть про це класики: «Передбачатизначить управляти» (Блез Паскаль); «Знати, щоб передбачати, передбачати, щоб управляти» (Огюст Конт). Макіавеллі стверджував, що управляти — це змусити вірити, і вбачав у цьому одне з головних завдань керівника.

Прогнозування є найважливішим інструментом прийняття стратегічних управлінських рішень. Другим складником наукового планування є моделювання стану системи, якою управляють. Основним завданням наукового програмування в плануванні є розробка алгоритму реалізації функцій системи, якою управляють.

Урахувати всі ці умови при створенні перспективного плану закладу можна, якщо обрати формою перспективного прогнозування Програму розвитку загальноосвітнього закладу (на 35 років). Програма розвитку може складатися з кількох самостійних проектів, що дозволяє якомога конкретніше змоделювати етапи розвитку шкільного організму в даному напрямку, розробити алгоритм реалізації заходів, передбачити і спрогнозувати очікувані результати.

Планування має кілька етапів: скрупульозна та об'єктивна оцінка стану справ в організації і визначення її можливостей; визначення мети (основної і проміжних, другорядних) і способів її досягнення і, нарешті, вибір методів оперативного контролю.

Така принципова модель планування для будь-яких масштабів діяльності — від державного до сімейного. Узята нами з підручника В.Кноринга «Искусство управления», вона повністю прийнятна для такого багатогранного складного організму, як освітній заклад.

Так, указані вище етапи планування є і обов'язковими умовами успіху в діяльності освітнього закладу:

• знання того рівня, на якому перебуває система до початку планування;

• чітке уявлення про бажаний рівень, до якого треба дійти наприкінці запланованого періоду;

• вибір ефективних шляхів і засобів планової діяльності.

Основні недоліки традиційного перспективного планування в тому, що вимоги до майбутніх результатів визначаються з позицій сьогодення, а не з позицій перспективи. Бажані результати чітко не фіксуються, заходи, внесені до планів, погано пов'язуються і координуються між собою; виступаючи часто як незалежні один від одного, вони також погано ув'язуються з ресурсним забезпеченням.

Розгляньмо основні етапи планування роботи загальноосвітнього закладу. Без сумніву, складність, багатоваріантність притаманна реалізації будь-якого етапу планування. При цьому необхідна точність, оптимальність розрахунків найчастіше залежать від уміння застосувати методи алгоритмізації, програмне забезпечення і від масштабності використання засобів комп'ютерної техніки. Добре збалансований план, до розробки й оцінки якого бажано залучати якнайбільше компетентних спеціалістів, дає добрі результати негайно, ще до його впровадження. Відразу вимальовуються справжні можливості системи, її резерви і слабкі місця, етапи шляху, який належить пройти, і сама мета, стратегія колективу. Обґрунтовано складений план є мотиваційним стимулом праці колективу.

Розгляньмо етап аналізу стоку й можливостей системи при складанні перспективного й річного планів роботи школи. Цей аналіз стосується буквально всіх аспектів діяльності закладу. Розпочинається він з 1 вересня року, який передує плановому. Спочатку йде так званий пасивний процес — накопичення інформації, далі її аналіз і вироблення пропозицій щодо вдосконалення системи. Участь у цьому етапі беруть усі педагогічні працівники школи.

Річний план має виходити з глибокого аналізу діяльності педагогічного й учнівського колективів. Здійсненню такого аналізу й підпорядкований пасивний процес підготовки плану. Аналіз роботи за минулий навчальний рік подається у вступі. Глибина й конструктивність аналізу забезпечуються не лише висвітленням реального стану справ, а й порівнянням освітньої системи з попереднім періодом, із сусідніми подібними системами.

^ Завдання на навчальний рік, якими завершується вступ, необхідно ставити чіткі й конкретні, уникати загальних фраз, не намагатись охопити всі напрями діяльності школи. Поетапність постановки завдань на рік передбачається перспективним планом чи програмою розвитку закладу.

Усі інші розділи річного плану можуть бути довільними. Інструкція рекомендує привести розділи річного плану у відповідність зі структурою Закону України «Про загальну середню освіту», тобто формулювання напряму роботи може бути довільним, але в річному плані кожного закладу, крім вступу, обов'язково мають бути такі розділи:

• Організація навчально-виховного процесу.

• Забезпечення соціального захисту учнів, охорона їх прав, життя та здоров'я.

• Управління закладом, система внутрішньошкільного контролю.

• Науково-методична робота.

• Фінансово-господарська діяльність.

• Міжнародна співпраця (якщо потрібно).

^ Структура плану — помісячна, потижнева — теж може бути довільною.

Річний план закладу ухвалюється на серпневому засіданні педагогічної ради, затверджується керівником закладу.


^ ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І—III ступенів № ___ на 2011—2015 рр.

Паспорт Програми розвитку ЗОШ №__на 2011—2015 рр.


Назва


Зміст програми розвитку


Тип Програми


Програма розвитку (перспективне планування)


Підстава для розробки Програми


Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін в Українській державі


Нормативно-правова база Програми


• Укази Президента України:

— від 04.07.2005 р. № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»;

— від 31.07.2000 р. № 928 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні»;


 • від 23,01.2001 р. № 35 «Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні»;


 • від 28.08.2004 р. № 1148 «Про Національну доктрину фізичної культури та спорту»;


— від 01.06.2005 р. № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями».

• Постанови Кабінету Міністрів України:

— від 28.03.2002 р. № 379 «Про затвердження Державної програми "Вчитель"»;


 • від 10.06.2002 р. № 789 «Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року»;


 • від 04.06.2003 р. № 863 «Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення»;


 • від 13.12.2004 р. № 1641 «Про затвердження заходів з реалізації Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту»;


 • від 27.08,2010 р. № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. №24»;


 • від 27.08.2010 р. № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;


 • від 27.08.2010 р. № 779 «Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у зв'язку з переходом на 11-річний строк навчання».


• Розпорядження Кабінету Міністрів України:


 • від 27.08.2010 р. № 1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року»;


 • наказ Міністерства освіти і науки України від 29.07.2005 р. № 454 «Про заходи МОН України по реалізації Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні"»


Мета Програми


• Створення умов для забезпечення в школі доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави;

• забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу


Завдання Програми


• Створення механізмів державно-громадського регулювання якості освіти в школі шляхом:


 • чіткої координації діяльності органів управління освітою та громадського інституту школи;


 • переходу на систему незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів.


• Забезпечення морального та матеріального стимулювання професійної самореалізації педагогічних кадрів, підвищення їх соціального статусу, професійного та загальнокультурного рівня, фахової майстерності.

• Розвиток профільності навчання.

• Запровадження освітніх інновацій, інформаційних педагогічних технологій.

• Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді.

• Підтримка дітей і молоді з особливими потребами.

• Формування в учнівської молоді навичок здорового способу життя, розвиток дитячого та юнацького спорту і туризму.

• Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку й удосконалення освітнього середовища.

• Розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства.

• Приведення матеріально-технічного стану школи у відповідність із потребами сучасної освіти


Термін реалізації Програми


2011—2015 рр.


Етапи реалізації Програми


^ Організаційно-проектувальний етап (січень — серпень 2011 р.): розробка Концепції розвитку ЗОШ №__; визначення основних стратегій, заходів і механізмів розвитку (інноваційних проектів); виявлення ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових) реалізації Програми.

^ Аналітико-практичний етап (вересень 2011 р — вересень 2015 р.): практична реалізація інноваційних проектів програми; організація моніторингового спостереження за результатами; координація дій.

^ Завершальний етап (вересень — грудень 2015 р.): аналіз результатів моніторингу Програми розвитку ЗОШ №__ на 2011—2015 рр.; поширення позитивного досвіду; визначення перспектив подальшої роботи


Ресурсне забезпечення Програми


Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів; прозорість використання фінансів у ЗОШ №__


Структура Програми


• Вступ.

• Концепція розвитку ЗОШ № __ на 2011—2015 рр.

• Розділи Програми.

• Інноваційні проекти


Очікувані результати


Забезпечення умов для здобуття доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави


Контроль, корекція та оцінювання Програми


Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування; участь батьків і громадськості в незалежному оцінюванні якості освіти


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації з планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу план
Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Звіт про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної...
Дніпропетровської міської ради проводилася дослідно-експериментальна робота за темою «Формування гармонійно досконалої особистості...

Комунальний заклад освіти середня загальноосвітня школа №12 з профільними класами нака з
Взяти участь у семінар заступників директорів з виховної роботи за темою: «Сучасні підходи до створення умов розвитку, саморозвитку...

Методична розробка педагогічної ради «Інноваційна діяльність гімназії...
Сагун Ольга Петрівна, заступник директора з науково-методичної роботи комунального загальноосвітнього навчального закладу «Гімназія...

Звіт про підсумки дослідно-експериментальної роботи на ІІІ етапі...
Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – академічний ліцей №15»

Звіт про підсумки дослідно-експериментальної роботи на ІІІ етапі...
Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – академічний ліцей №15»

Наші збори відбуваються в період закінчення навчального року, 9 класи...
Ту", «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», та Законом "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої...

Сучасні підходи до виховання національної гідності та патріотизму
Яцейко Валентина Іванівна, заступник директора з виховної роботи Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Рекомендації щодо створення моделі загальноосвітнього навчального...
Це співіснування двох стратегій організації навчання І виховання традиційної та інноваційної

Наказ
Всеукраїнського експерименту «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка