Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Правила прийому до Ніжинського медичного коледжу

Правила прийому до Ніжинського медичного коледжу

Сторінка1/2
  1   2Погоджено

______ ______________ 2013 р.

Директор департаменту вищої

освіти

_____________Ю. М. Коровайченко

(підпис)

Затверджено

______ _________________2013 р.

Директор Ніжинського медичного коледжу

________________О. В. Рисляєв

(підпис)

Правила прийому

до Ніжинського медичного коледжу

Чернігівської обласної ради

у 2014 році

(зі змінами)

Ніжин - 2013

Правила прийому

до Ніжинського медичного коледжу

Чернігівської обласної ради

у 2014 році
Провадження освітньої діяльності у Ніжинському медичному коледжі Чернігівської обласної ради здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (серія АВ № 482966, отримана 13.10.2009 р., термін дії ліцензії – 01.07.2014) (копія додається).
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Ніжинського медичного коледжу Чернігівської обласної ради (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2013 № 1510, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 р. за № № 1855/24387, а також до Змін до Умов прийому до вищих начальних закладів у 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 07 травня 2014 року№553, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.05.2014 р. за № № 531/25308.
І. Загальні положення

  1. Ніжинський медичний коледж Чернігівської обласної ради оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

  2. До Ніжинського медичного коледжу Чернігівської обласної ради приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  3. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

  4. Прийом до Ніжинського медичного коледжу Чернігівської обласної ради здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання(складають вступні екзамени відповідно до п.п. 5.8 – 5.9 розділу V цих Правил).

  4. Ніжинський медичний коледж приймає на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Ніжинському медичному коледжі Чернігівської обласної ради здійснюється:

- за рахунок видатків місцевого (обласного) бюджету – за державним замовленням;

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.
IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії: з понеділка по п'ятницю - з 900 до 1600, субота - з 900 до 1200, неділя – вихідний, крім 13 липня, 27 липня та 10 серпня 2014 року (у зазначені робочі дні приймальна комісія працюватиме з 900 до 1600). Обідня перерва з 1300 до 1400 .

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

24 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань
о 12.00 годині 01 серпня 2014 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

25 липня – 01 серпня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 години 2 серпня 2014 року;

другий – не пізніше 12 години 5 серпня 2014 року;

третій – не пізніше 12 години 8 серпня 2014 року


Строки вибору вступниками місця навчання

перший – закінчується о 18.00 годині 04 серпня 2014 року;

другий – закінчується о 18.00 годині 07 серпня 2014 року;

третій – закінчується о 18.00 годині 10 серпня 2014 року


Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 15.00 години 11 серпня 2014 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 18 серпня 2014 рокуV. Порядок прийому заяв і документів для вступу у Ніжинський медичний коледж

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Ніжинського медичного коледжу Чернігівської обласної ради (далі – заява) в паперовій або електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі.

5.3. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о(оригінал).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі IV цих Правил, для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.6. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012, або 2013 рік.

5.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Ніжинського медичного коледжу, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.8. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Ніжинському медичному коледжі в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

особи, які мають захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року
№ 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня
2008 року за № 189/14880.

5.9. До категорій осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів за власним вибором, належать:

особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди);

особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;

особи з числа громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Вибір здійснюється вступником під час подання документів.

5.10. Вступники, зазначені у пунктах 5.8-5.9 цього розділу, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у Ніжинському медичному коледжі.

5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів визначених Правилами прийому до Ніжинського медичного коледжу.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Ніжинського медичного коледжу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 (дивись додаток № 9).

5.13. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому та Правилами прийому до Ніжинського медичного коледжу мінімальної кількості балів, до участі у конкурсі не допускаються та на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих Правил).

5.14. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.

5.15. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Ніжинського медичного коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів, але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Ніжинського медичного коледжу.

5.16. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.17. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

5.18. Приймальна комісія Ніжинського медичного коледжу перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія Ніжинського медичного коледжу Чернігівської обласної ради допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з кількістю балів не нижче 124 з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) (див. додаток 5).

Ніжинський медичний коледж за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з непрофільного конкурсного предмету, визначеного Правилами прийому, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Правилами прийому до Ніжинського медичного коледжу Чернігівської обласної ради. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 60-бальну шкалу з використанням коефіцієнта «5» за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 60-бальної шкали, наведеною у додатку 3 Умов прийому.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5 цих Правил. Один конкурсний предмет визначається як профільний.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5 цих Правил. Один конкурсний предмет визначається як профільний.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у випадках передбаченими Умовами прийому. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.6. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.7. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.9. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Ніжинським медичним коледжем Чернігівської обласної ради, розглядає апеляційна комісія склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки подається у день проведення співбесіди, а за результатами вступних випробувань не пізніше наступного дня після оголошення оцінки.

Абітурієнт подає письмову заяву на ім’я голови апеляційної комісії та вказує назву предмету, з якого проводився іспит та причину незгоди з виставленою оцінкою. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання у присутності вступника. Апеляційна комісія розглядає зміст апеляції, викладений у заяві, зміст екзаменаційного матеріалу, листок співбесіди. Після розгляду апеляції приймається рішення про підтвердження оцінки або про зміну оцінки (на вищу або нижчу). Прийняте рішення апеляційної комісії оформляється протоколом, яке доводиться до відома голови приймальної комісії та відповідального секретаря.

6.10. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних комісій).

Результат екзамену при вступі на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури; при вступі на основі базової середньої освіти – за 12-бальною шкалою і зараховується замість балів вступного випробування з української мови.
VII. Цільовий прийом до Ніжинського медичного коледжу Чернігівської обласної ради

7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до Ніжинського медичного коледжу Чернігівської обласної ради на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане Чернігівською обласною державною адміністрацією.

7.3. Квота цільового прийому установлюється разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців зі спеціальностей: 5.12010101 Лікувальна справа, 5.12010105 Акушерська справа, - і становить 25% державного замовлення на кожну з вказаних спеціальностей.

7.4. Зарахування вступників, які мають цільове направлення, здійснюється за окремим конкурсом, який організовується за кожною спеціальністю з урахуванням обсягу державного замовлення та встановленої квоти відповідним регіонам.

Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів без урахування категорій вступників, зазначених у пункті 10.1 розділу 10.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку.
VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Ніжинського медичного коледжу особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії Ніжинського медичного коледжу.

8.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.
IX. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додаткові бали за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами (біологія або хімія), у тому числі:

екологія – при вступі на спеціальності, для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія».

9.3. Положення пунктів 9.1. цього розділу, поширюються на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

Інформація про осіб, які є призерами IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад вноситься Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки до Єдиної бази до 01 липня.

9.4. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.
X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Поза конкурсом зараховуються:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії, що сталася на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2008 року № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників».

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється в обсязі 20 відсотків обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного Ніжинському медичному коледжу.

Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 10.2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

слухачі відділення довузівської підготовки при Ніжинському медичному коледжі Чернігівської обласної ради;

особи, які мають вищий бал сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результат вступних випробувань) з профільної дисципліни (біологія або хімія).

11.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 11.1 цього розділу.
XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначених у розділах IХ, Х, ХІ цих Правил.

12.2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті Ніжинського медичного коледжу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті вищого навчального закладу. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 14.1 розділу XIV цих Правил.

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 12.4 розділу XII цих Правил.

  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила прийому до Золочівського коледжу Львівського національного...
Світньої діяльності у Золочівському коледжі Львівського національного аграрного університету (надалі коледж) здійснюється відповідно...

Програма
«кваліфікований робітник» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», Правилами прийому до Миколаївського...

Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Правилами прийому до цих навчальних закладів (підрозділів), які розробляються згідно із законодавством. Особливості прийому на навчання...

Правила прийому (зі змінами) до Луцького національного технічного...
Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...

Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Луцькому нту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту...

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...

Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової та повної...
Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами...

Правила дорожного руху 2
Правила з техніки безпеки та промсанітарії при експлуатації нафтобаз та автозаправних станцій

Правила прийому на навчання до університету на освітньо кваліфікаційний...
Вирішення цих складних завдань багато в чому залежить від раціональної організації навчально виховного процесу, від якості застосованих...

Закон України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 р. №575/97-вр
Цей документ "Технічна експлуатація електричних станцій І мереж. Правила" (далі Правила) розроблений відповідно до законівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка