Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації щодо організації та проведення літньої педагогічної практики студентів іп курсу / Авт укл. Н. В. Долгая. Кривий Ріг: кдпу, 2008. 64 с к. пед н., доцент к пед н., доцент

Методичні рекомендації щодо організації та проведення літньої педагогічної практики студентів іп курсу / Авт укл. Н. В. Долгая. Кривий Ріг: кдпу, 2008. 64 с к. пед н., доцент к пед н., доцент

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Методичні рекомендації щодо організації та проведення літньої педагогічної практики студентів ІП курсу / Авт.-укл. Н.В.Долгая. - Кривий Ріг: КДПУ, 2008. - 64 с.


к.пед.н., доцент к.пед.н., доцент
Рецензенти:

Король А.М. Щербина С.М. Лаврентьева О.О.

Затверджено засіданням кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету (протокол № 11 від 20.03.2008р.)
Вступ

У системі педагогічної практики студентів педагогічних університетів важливе місце відводиться літній педагогічній практиці студентів III курсу в дитячих оздоровчих таборах.

Проходження літньої педагогічної практики може відбуватися також на дитячих оздоровчих майданчиках міських та сільських пришкільних таборів, у Службі в справах неповнолітніх, у Центрі соціальних служб для молоді, у Будинках юних техніків, натуралістів, у спортивних, туристських таборах тощо.

Літня педагогічна практика має свою специфіку, що проявляється в цілях і завданнях, у змісті, методах та організаційних формах роботи в дитячому оздоровчому таборі, у комплектуванні дитячих загонів, у плануванні виховної роботи загонових вожатих або інспекторів-практикантів у Службі в справах неповнолітніх тощо.І. Мета та завдання літньої педагогічної практики

Метою літньої педагогічної практики є розширення професійно-педагогічних знань і досвіду самостійної організації життя та діяльності дитячого колективу, озброєння майбутніх учителів методикою виховної роботи зі школярами різного віку в період ^ітніх канікул.

Літня педагогічна практика вирішує важливі завдання професійного і соціального становлення студентської молоді:

 1. формування в студентів організаторських, комунікативних, конструктивних, прикладних, гностичних педагогічних умінь;

 2. оволодіння методикою підготовки, організації та проведення різних форм виховної роботи з дітьми літнього оздоровчого табору (загонового збору, вогника, лінійки, походу, екскурсії, гри, конкурсу, огляду, занять клубів, гуртків і т.і.);

 3. формування професійно-педагогічної спрямованості майбутнього вчителя (вихователя) і перевірка психологічної -та педагогічної готовності до педагогічної діяльності;

 4. формування у студенітв-практикантів умінь педагогічної взаємодії;

 5. формування навичок й умінь організації та проведення виховної роботи зі зміцнення здоров'я дітей і прищеплення їм відповідних гігієнічних норм і потреб.

Реалізація перелічених завдань сприяє формуванню психолого-педагогічного мислення студентів, усвідомленню місця і функцій педагога у виховному процесі, набуттю вмінь самостійної організації виховного впливу під час роботи в дитячих оздоровчих таборах.

В процесі літньої педагогічної практики студенти-

практиканти оволодівають такими уміннями:

 • вивчати особистість школяра і колектив дитячого загону з метою діагностики і проектування їх розвитку і виховання;

 • визначати та планувати конкретні виховні заходи, враховуючи цілі та завдання виховної роботи, орієнтуючись на вікові та індивідуальні особливості школярів, беручи до уваги соціально-психологічні особливості розвитку дитячого колективу;

 • використовувати різноманітні форми, методи, засоби і прийоми виховної роботи в загоні оздоровчого табору з метою організації дитячого дозвілля та відпочинку;

 • планувати виховну роботу зі школярами з урахуванням процесів самообслуговування та самовиховання;

 • організовувати виховну діяльність на засадах творчої взаємодії у системі відносин "вожатий (вихователь) - школярі";

 • аналізувати й узагальнювати власний педагогічний досвід та результати роботи досвідчених вихователів дитячих оздоровчих закладів.

II. Зміст літньої педагогічної практики

В період літньої педагогічної практики студенти:

 • знайомляться з умовами роботи, правилами внутрішнього розпорядку, традиціями, попереднім досвідом дитячого оздоровчого табору;

 • здійснюють психолого-педагогічне вивчення дітей свого загону;

 • планують виховну роботу з дитячим загоном (перспективний план, план роботи на кожний день табірної зміни);

 • добирають оптимальну методику організації проведення різних форм та методів виховної роботи зі школярами з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей.

В процесі організації та проведення виховної роботи в дитячому оздоровчому таборі використовуються традиційні і нетрадиційні форми: ігри, етичні бесіди, бесіди "за круглим столом", вікторини, гуртки, спортивні змагання, творчі конкурси, читацькі конференції, диспути, дискусії, пізнавальні вечори, українські вечорниці, туристські походи, краєзнавчі екскурсії тощо.

Під час літньої педагогічної практики студенти проводять виховну роботу з дітьми за такими основними напрямами:

 • моральне виховання дітей та підлітків, що має за мету утвердження принципів загальнолюдської моралі (справедливості, відповідальності, патріотизму, доброти, працелюбності, інших доброчинностей), спрямоване на формування духовних цінностей школярів (етичні бесіди, вікторини, бесіди "за круглим столом", диспути й ін.);

 • національне та громадянське виховання, що включають в себе роботу з формування поваги до історичного минулого українського народу, до Конституції, законів України, національної символіки, глибокого усвідомлення взаємозв'язку між діями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю (екскурсії, походи по місцях бойової слави, туристсько-пошукова робота, військово-спортивні ігри, фестивалі дружби з дітьми різних національностей і народів);

 • трудове й економічне виховання дітей оздоровчого табору та їх професійна орієнтація, що спрямовані на вироблення відповідних трудових навичок та умінь, професійної майстерності, готовності до життєдіяльності в умовах ринкових відносин (самообслуговування, бесіди про працю та її соціально-економічну ефективність, про представників різних сучасних професій, про економічні основи організації -літнього відпочинку дітей, трудові десанти тощо);

 • формування екологічної культури, гармонійних відносин людини і природи (бесіди про охорону природи та раціональне використання її багатств, екскурсії в природу, розбивка квітників, обладнання живого куточка, організація Тижня лісу, Дня птахів, робота блакитного і зеленого патрулів та ін.). Активізації екологічного виховання, підвищенню його ефективності сприятиме тісний зв'язок з традиційним народним вихованням любові до природи, спирання на педагогіку народного календаря, де всі пори року, кожна дата, свята тісно пов'язані з природою рідного

краю, з природою самої людини;

 • естетичне виховання (бесіди про мистецтво, вечори казок і поезії, фестивалі пісень, конкурси юних художників, огляди художньої самодіяльності та ін.). Виховуючи у дітей естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на народній естетиці, національне виховання передбачає формування навичок доброзичливого, ставлення до людей, вироблення умінь власноручно приумножувати культурно-мистецькі надбання народу;

 • розумове виховання, яке передбачає розширення кругозору, формування основ наукового світогляду школярів (вікторини, олімпіади, конкурси, Дні і Тижні знань, гурткова робота тощо);

 • фізичне і гігієнічне виховання, формування основ здорового способу життя (контроль за дотриманням режиму і розпорядку дня, виконання санітарно-гігієнічних правил, рухливі і спортивні ігри, спортивні змагання і свята та ін.). Надійною основою для повноцінного фізичного розвитку школярів, зміцнення їх здоров'я в літньому оздоровчому таборі можуть стати історичні національні надбання епохи Запорізької Січі, де сила і витривалість, тілозагартовування козаків тренувалися в постійних іграх, забавах, танцях, змагальних вправах тощо;

 • розвиток індивідуальних здібностей і таланту дітей, забезпечення умов їх самореалізації є пріоритетним напрямом виховної роботи в літньому оздоровчому таборі. Для цього необхідно подбати про задоволення різнобічних потреб школярів у сфері науково-технічної, художньої, декоративно-прикладної творчості, еколого-натуралістичній, туристсько-краєзнавчій, фізкультурно-спортивній діяльності.

Під час літньої педагогічної практики в дитячих оздоровчих таборах студенти ознайомлюються з методикою підготовки і проведення лінійок, загонових зборів, оглядів загонової пісні, вогнищ, свят та ін. і забезпечують єдність колективних, групових та індивідуальних форм роботи (вибори і функціювання активу загону, постановка колективних перспектив і залучення школярів до КТС, організація об'єднань дітей за інтересами, вивчення індивідуальних інтересів і розвиток творчих здібностей школярів, створення умов для розвитку самодіяльності дітей).

Студенти-практиканти беруть участь у виробничих нарадах, педагогічних радах, вивчають і аналізують досвід роботи кращих вожатих, вихователів, методистів дитячого оздоровчого табору, ведуть педагогічний щоденник.

III. Структура підготовки студентів до літньої педагогічної практики в дитячих оздоровчих таборах

В процесі підготовки до проходження літньої педагогічної практики студенти повинні оволодіти знаннями про:

 • особливості вікового розвитку дітей молодшого шкільного віку та підлітків;

 • охорону життя та здоров'я дітей;

 • нормативно-правові основи роботи вожатого;

 • педагогіку тимчасового дитячого колективу;

 • логіку розвитку табірної зміни, методику організації тематичних днів та тематичних змін;

 • методику колективно-творчих виховних справ;

 • педагогічні можливості гри;

 • особливості організації самоврядування у таборі.

Оволодіти наступними вміннями:

 • діагностичними (діагностика індивідуальних особливостей особистості, діагностика рівня розвитку колективу);

 • проективними (планування колективної та індивідуальної роботи з дітьми в загоні, визначення конкретних цілей та задач, планування власної педагогічної діяльності);

 • конструктивними (розробка творчих виховних справ, ігор тощо);

 • організаторськими (організація життєдіяльності у загоні, організація роботи у групі, координація власної діяльності);

 • комунікативними (співробітництво з дітьми, взаємодія з дітьми, підбір індивідуального підходу до дитини);

 • аналітико-рефлексивними (аналіз педагогічних ситуацій, аналіз власної діяльності);

 • прикладними (оформлення загонового куточка, виготовлення призів тощо).

Система підготовки до літньої педагогічної практики в дитячому оздоровчому таборі включає: вивчення психолого- педагогічних дисциплін; відвідування лабораторних занять з "Методики виховної роботи" за спеціальною тематикою; участь у тижневому інструктивно-тренувальному зборі (за наявності навчальної бази і відповідного фінансування); виконання індивідуальних завдань.

Одним із базових елементів підготовки студентів III курсу до педагогічної практики у літніх оздоровчих таборах виступають лабораторні заняття (6 годин), сплановані в курсі "Методика виховної роботи".

Лабораторні заняття з підготовки студентів до літньої педагогічної практики

(в межах курсу "Методика виховної роботи ")
Теми лабораторних занять

Год.

1

Методика організації роботи загону в дитячому оздоровчому таборі

2

2

Методика організації і проведення різних форм і методів виховної роботи з дітьми в оздоровчому таборі з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей

2

3

Виховна роль національних традицій, ритуалів, символів при організації та проведенні різних форм роботи з дітьми в оздоровчому таборі

2Тема 1. Методика організації роботи загону в дитячому оздоровчому таборі

  1. Задачі та зміст роботи загону в таборі.

  2. Планування виховної роботи в загоні. Плани роботи загону на день, на тиждень, на зміну.

  3. Організація самоуправління в загоні.

  4. Формування дитячого колективу в умовах загону.

Література

   1. Вараксин В. Планирование жизнедеятельности отряда // Воспитание школьников. - 2005. - №4. - С.52-57.

   2. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: Навч. посібник / Є.І.Коваленко, А.І.Коропчук та ін. - К.: ІЗМН, 1997.-250 с.

   3. Байбородова Л., Рожков М. Концепция и программа деятельности детского загородного лагеря // Воспитательная работа в школе. - 2004. - №2. - С.21-33.

   4. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. - М.: Просвещение, 1986.-202 с.

   5. Прутченков А., Новикова Т. Местное самоуправление в летнем лагере // Народное образование. - 2005. - Х°3. - С. 203-210.

Тема 2. Методика організації і проведення різних форм і методів виховної роботи з дітьми в оздоровчому таборі з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей

    1. Методика організації самообслуговування дітей в оздоровчому таборі.

    2. Методика проведення лінійки, вогнищ, мітингів та маніфестацій.

    3. Методика проведення екологічних акцій, спрямованих на охорону природи в таборі та за його межами.

    4. Оздоровча робота з дітьми в таборі та за його межами. Режим дня. Заходи, спрямовані на охорону життя та здоров'я дітей.

Література

     1. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей: Учебно- метод. пособие. - М.: Владос, 1999. - 176 с.

     2. Формы и методы организации досуга и оздоровления детей в условиях летнего лагеря // Воспитание школьников. - 2002. -№5. -С.45-53.

     3. Про посилення робота навчальних та оздоровчих закладів щодо забезпечення безпеки життєдіяльності дітей у літній період // Інформаційний збірник МОН. - 2005. - №11-12. - С.45-48.

     4. Гігієна і санітарія при організації літнього відпочинку в умовах оздоровчих та спортивно-трудових таборів: Методичні рекомендації для вихователя / Авт.-укл. В.І.Антонік, І.П.Антонік. - Кривий Ріг: КДПУ, 2004. - 23 с.

Тема 3. Виховна роль національних традицій,

ритуалів, символів при організації та проведенні різних

форм роботи з дітьми в оздоровчому таборі

      1. Основні символи, що використовуються в дитячих оздоровчих таборах та їх функціональне призначення.

      2. Основні ритуали, притаманні дитячому оздоровчому табору.

Література

       1. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: Навч. посібник / Є.І.Коваленко, А.І.Коропчук та ін. - К.: ІЗМН, 1997.-250 с.

       2. Друзь З.В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тг. - Т.1.: Загальні питання теорії і методики виховання особистості в контексті кредитно-модульної системи підготовки фахівців: Навч.- методичне видання. - Кривий Ріг, 2007. - 656 с.

       3. Сценарії народних свят / Упор. Л.Курінчук. - К.: Шкільний світ, 2003.- 112 с.

IV. Програма тижневого інструктивно-тренувального збору з підготовки студентів до літньої педагогічної практики у дитячих оздоровчих таборах

Тижневий інструктивно-тренувальний збір (ІТЗ) з підготовки студентів III курсу до літньої педагогічної практики проводиться за наявності навчальної бази і відповідного фінансування.


  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні Авторський колектив
В. М., доктор пед наук; Охрімчук P. M., канд пед наук; Полянський П. Б., канд. істор наук, директор департаменту загальної середньої...

П. д рагоманова програми з позашкільної освіти Дослідницько-експериментальний...
Л. Л. Барановська, О. В. Биковська, д-р пед наук, О. І. Борзенко, д-р філ наук, професор, Л. В. Бутрин, Л. А. Кузьменко, Т. П. Левчук,...

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових...
Позбавлення права власності на частку в спільному майні (на прикладах сучасної судової практики)

Методичні рекомендації керівникам дошкільних навчальних закладів...
Посібник розроблений під керівництвом начальника навчально-методичного центру полковника служби цивільного захисту І. Й. Павко

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Дослідження впливу мобільних телефонів на імунний статус користувачів...
Черненко К. Д., к б н., доцент, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

Методичні рекомендації до написання та захисту Чернівці
Рецензенти: Гетьманцева Н. Д., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Чернівецького національного університету...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської...
Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу всеукраїнської олімпіади школярів з екології

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка