Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Рекомендації щодо ведення журналу планування та обліку роботи гуртка 3

Рекомендації щодо ведення журналу планування та обліку роботи гуртка 3

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


ЗМІСТ


Вступ

2

Рекомендації щодо ведення журналу планування та обліку роботи гуртка

3

Рекомендації щодо ведення робочої навчальної програми

6

Рекомендації щодо ведення журналу реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів


10

Схема-конспект гурткового заняття

11

Питання щодо самоаналізу заняття

13

Експрес-аналіз навчального заняття гуртка

14

Форма звіту

15

Додатки

16


ВСТУП

Офіційно-ділова сфера діяльності суспільства знаходить найповніше відображення у документах. Документ – це діловий папір, який закріплює інформацію про факти, події, вища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людей. Документаційне забезпечення – важлива складова діяльності будь-якої установи або організації, що обумовлює актуальність питання щодо ведення ділової документації відповідно до нормативно-правових актів, зокрема і в позашкільному навчальному закладі.

На ряду з підвищенням рівня якості позашкільної освіти, зростанням вимог до педагогічного професіоналізму й особистих якостей педагога, зростають вимоги до ведення ділової документації керівника гуртка.

Відповідно до законів України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», «Про охорону праці», на виконання вимог Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 23.08.2012 № 947, Інструкції з питань діловодства в відділі освіти виконавчого комітету Чугуївської міської ради, затвердженої наказом відділу освіти виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 01.03.2012 № 110 (зі змінами), Інструкції з ведення ділової документації в Чугуївському будинку дитячої та юнацької творчості, затвердженої наказом Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості від 21.03.2013 № 55 укладено методичні рекомендації, які покликані допомогти керівнику гуртка у правильному заповненні журналу планування та обліку роботи гуртка, робочої навчальної програми, журналу реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів. Рекомендації орієнтують педагогів на примірну схему-конспект гурткового заняття, форму звіту й експрес-аналіз навчального заняття гуртка адміністрацією навчального закладу.

Опрацювавши методичні рекомендації, керівник гуртка позбудеться проблем та питань під час ведення журналу планування та обліку роботи гуртка, робочої навчальної програми, журналу реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів. З метою підвищення професійної орієнтації, активізації ділового потенціалу, індивідуального становлення вони стануть у нагоді зокрема молодим педагогам та їхнім наставникам.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІКУ РОБОТИ ГУРТКА
1. Журнал планування та обліку гурткової роботи є державним обліковим фінансовим документом, який обов’язково повинен вести керівник гуртка.

2. Перед заповненням журналу необхідно познайомитись із посадовими обов’язками керівника гуртка та вказівками до ведення журналу планування та обліку роботи (додаток 1). Після цього слід поставити підписи, які свідчитимуть, що педагог ознайомлений із вищезазначеними вказівками.

3. Журнал заповнюється керівником гуртка після кожного проведеного заняття.

4. Усі записи в журналі повинні вестися чітко і розбірливо, відповідно до норм правопису. Разом з тим, керівникові гуртка забороняється допускати таке:

- написання тем занять на декілька днів, місяців наперед, заклеювання раніше написаного тексту;

- вклеювання, загинання, відрізування листків журналу;

- виправлення, підтирання годин, дат проведення занять, кількості відпрацьованих годин і т. п.;

- виправлення і змінювання розкладу, перенос занять.

5. На обкладинці журналу вказується назва гуртка, назва закладу та навчальний рік. Керівник гуртка зазначає своє прізвище, ім’я, по батькові та прізвище, ім’я старости групи (додаток 2).

6. На наступній сторінці записується назва гуртка, рівень навчання, мета і зміст роботи, а також дані про програму, за якою педагог складає план роботи гуртка (додаток 3). У випадку, коли педагог працює за авторською програмою, необхідно зазначити дату її затвердження та номер протоколу.

Унизу зазначається розклад роботи гуртка на І, ІІ семестри та влітку. Зміни в розкладі роботи гуртків допускаються на початку кожного семестру та напередодні літнього періоду і затверджуються наказом директора навчального закладу.

7. Журнал підписує керівник закладу. Свій підпис ставить керівник гуртка. Підписи розшифровуються (додаток 3).

8. Плани роботи гуртка заповнюються обов’язково в кожному журналі: на 1-ий семестр, на 2-ий семестр та на літній період.

9. У розділах «План роботи гуртка» зазначаються теми занять, кількість годин, відведених для їх вивчення (вкінці необхідно підсумувати кількість годин та вказати скільки їх буде разом), записуються календарні строки (число і місяць року), коли буде вивчатися тема. Внизу керівник гуртка ставить свій підпис та розшифровує його. «План роботи гуртка» обов’язково затверджується директором навчального закладу, у строки зазначені у плані роботи закладу (додаток 4).

10. У розділі «Відомості про членів гуртка» заповнюються всі графи з 1-ї по 10-у. У графі 6 зазначаються прізвища, імена та по батькові батьків вихованця, їхні місця роботи. Слід записати мобільні телефони батьків. У 10-й графі можна відмічати дітей, які належать до пільгових категорій (додаток 5).

11. У розділі «Облік відвідування» записується список вихованців, який надалі переписується з урахуванням руху дітей на кожній наступній сторінці журналу даного розділу. Також записується число, місяць проведення заняття. Керівник гуртка в дні занять групи перевіряє присутність дітей та вживає такі умовні знаки: був відсутній з невідомої причини – «н», був відсутній з поважної причини – «пов», був хворий – «кі.» (додаток 6)

12. Якщо заняття гуртка не проводились, керівник гуртка зазначає період та поважну причину (лікарняний лист, основна чи додаткова відпустки, участь у лабораторно-екзаменаційній сесії, курси підвищення кваліфікації, відрядження) під списком вихованців, унизу сторінки.

13. У розділі «Облік роботи гуртка» після кожного заняття записується дата, тема заняття, його тривалість та ставиться підпис керівника гуртка (додаток 7). У випадку, коли заняття гуртка не проводилися з поважної причини, запис у даному розділі не робиться. Разом з тим, з метою виконання програми, пропущений матеріал вивчається в обов’язковому порядку шляхом ущільнення тем.

14. Обов’язково протягом навчального року керівник гуртка веде розділи «Масова та суспільно-корисна робота вихованців гуртка» (додаток 8), «Методична та практична допомога керівникам гуртків відповідного профілю, створених у школах та інших установах» (додаток 9), «Інструктаж з техніки безпеки» (додаток 10) та «Творчі досягнення вихованців гуртка» (додаток 11).

15. У розділі «Масова і суспільно-корисна робота вихованців гуртка» записуються проведені масові заходи у гуртку, участь вихованців у загальних заходах позашкільного навчального закладу, виконана суспільно-корисна робота тощо. Даний розділ складається з 7-ми граф, у яких зазначається зміст заходу, його тривалість, місце проведення та хто був присутній. Якщо гурток приймає участь у виставці, то у графі 6 зазначається число учасників, або кількість виробів.

16. Розділ «Методична та практична допомога керівникам гуртків відповідного профілю, створених у школах та інших установах» складається з 7-ми граф: записується дата, вказується вид наданої допомоги, назва школи чи установи, якій надається допомога, кількість годин та число присутніх (за необхідністю).

17. У розділі «Інструктаж з техніки безпеки» на першій сторінці записується список вихованців гуртка, який надалі переписується з врахуванням руху дітей на кожній наступній сторінці журналу даного розділу, число та місяць проведення інструктажу. Навпроти своїх прізвищ вихованці, які досягли 14-річного віку, ставлять підписи, що підтверджує засвоєння ними інструктажу. На другій сторінці даного розділу записується дата проведення інструктажу, його зміст, тривалість та ставиться підпис керівника гуртка, що є підтвердженням його проведення.

18. Розділ «Творчі досягнення гуртка» складається з 4-х граф. У 2-й графі записується прізвище, ім’я вихованця, який має значні результати. У 3-й графі – назва конкурсу, змагання, виставки, де він досяг відповідних результатів. У 4-й графі записується оцінка творчих досягнень, тобто яку саме перемогу здобула дитина. Внизу сторінки керівник гуртка ставить свій підпис, який розшифровується.

19. Журнал планування та обліку роботи систематично перевіряється адміністрацією закладу. Результати перевірки заносяться до розділу «Висновки та зауваження до роботи гуртка». Якщо під час перевірки виявлені зауваження до роботи гуртка, керівник гуртка повинен їх усунути у десятиденний термін, поставити дату усунення зауваження та підпис. Унизу даної сторінки керівник гуртка заповнює річний цифровий звіт вкінці I, II семестрів та за рік. Кількість вихованців у графах «хлопчики», «дівчатка», «із яких класів» заповнюється цифрами. Керівник гуртка ставить свій підпис під річним цифровим звітом, який розшифровується (додаток 12).

20. Журнал зберігається в позашкільному навчальному закладі.

21. Після закінчення навчального року журнал здається в архів, про що адміністрація робить запис на останній сторінці (додаток 13).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВЕДЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
1. Усі записи у робочій навчальній програмі повинні вестися чітко розбірливо, відповідно до норм правопису. Разом з тим, керівникові гуртка забороняється допускати таке:

- вклеювання, загинання, відрізування листків програми;

- виправлення, підтирання годин, дат проведення занять і т. п.;

- виправлення і змінювання розкладу, перенос занять.

2. На обкладинці програми вказується назва „Робоча навчальна програма”, назва гуртка, навчальний рік. Керівник гуртка зазначає своє прізвище, ім’я, по батькові.

3. На 3-й сторінці робоча програма затверджується директором закладу, у правому верхньому кутку аркуша відповідно до зразка 1.
Зразок 1

Затверджую

Директор ЧБДЮТ _______ І.В.КоротиЧ «__»_______ 20__

Нижче педагог дублює обкладинку програми та зазначає рівень навчання гуртка, вік гуртківців, склад гуртка, кількість годин та занять на тиждень. Унизу цієї сторінки записується розклад занять гуртка на I семестр, II семестр та літній період.

4. Робоча навчальна програма складається з десяти розділів. Кожен розділ розпочинається з нової сторінки.

4. У I розділі програми керівник гуртка ставить мету та завдання роботи гуртка на навчальний рік. Розділ має назву «Мета та завдання гуртка». Внизу цієї сторінки записується назва програми, за якою педагог складає робочий навчальний план. У випадку, коли педагог працює за авторською програмою, необхідно зазначити дату її затвердження і номер протоколу.

5. У II розділі «Організаційна робота» зазначаються заходи, які проводяться з метою організованого початку навчального року, дата їх проведення та відмітка про виконання (див. зразок 2).

Зразок 2з/п

Заходи

Дата проведення

Відмітка про виконання

1

2

3

4


До організаційних належать такі заходи: комплектація групи (до 15 вересня поточного року), проведення адаптаційного заняття, анкетування вихованців з метою виявлення дітей пільгового контингенту та збору відомостей про них, проведення первинного інструктажу з вихованцями (з наступним записом у журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців з безпеки життєдіяльності), проведення вибору активу гуртка.

6. III розділ робочої навчальної програми має назву «Навчальна робота». У ньому керівник гуртка записує робочі навчальні плани на I, II семестри та літній період. Кожен план затверджується директором закладу (див. зразок 1) у строки зазначені планом роботи закладу на навчальний рік. У робочому навчальному плані зазначаються теми занять, кількість годин, відведених для їх вивчення. Вкінці необхідно підсумувати кількість годин та вказати скільки їх буде разом. Також записуються календарні строки (число і місяць року), коли буде вивчатися тема (див. зразок 3).
Зразок 3з/п

Тема заняття

Кількість годин

Дата проведення

1

2

3

46

(2-т., 4-п.)

У 3 графі слід розкрити кількість теоретичних та практичних годин необхідних для виконання навчальної програми гуртка.

7. У розділі IV «Організаційно-масова робота» матеріал систематизовано у вигляді 2-х таблиць. У першій таблиці планується організаційно-масова робота відповідно до програми, за якою працює педагог, та плану роботи закладу на навчальний рік (див. зразок 2). З метою всебічного розвитку вихованців керівник гуртка планує екскурсії, походи, конкурсно-розважальні програми, ігри, які проводитиме з дітьми протягом навчального року.

Підрозділ «Теми бесід з гуртківцями» оформляється на новому аркуші (див. зразок 4).
Зразок 4з/п

Тема бесіди

Дата проведення

Відмітка про виконання

1

2

3

4


У дану таблицю педагог заносить тематику бесід з вихованцями передбачену планом роботи закладу на навчальний рік.

Підрозділ «План заходів проекту Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості – позашкільний закладу сприяння здоров’я» оформляється на новому аркуші (див. зразок 5).
Зразок 5з/п


Заходи

Термін проведення

Відмітка про виконання

1

2

3

4


Даний план заходів передбачений планом роботи навчального закладу на поточний навчальний рік.

8. З метою профілактики та попередження дитячого травматизму в побуті та під час навчально-виховного процесу в робочій навчальній програмі ведеться V розділ «Охорона життя та здоров’я дітей». Матеріал розділу систематизовано у таблицю відповідно до зразка 6.
Зразок 6з/п

Назва інструкції

Номер інструкції

Дата проведення

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Особливості ведення обліку та формуванняроблікової політики на підприємствах...
Анотація. У статті визначено галузеві особливості ведення бухгалтерського обліку щодо об’єктів, характерних для підприємств лісового...

Сучасні підходи до системи планування роботи загальноосвітнього навчального закладу
Головні принципи та напрями планування в загальноосвітньому навчальному закладі. Зміст І структура планування. Педагогічний аналіз...

Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів новомиргород
Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна – завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної...

Затверджую
Розробити методичні рекомендації для планування виховної роботи на 2014-2015 н/р

Про внесення змін І доповнень до науково-методичних рекомендацій...
Підстава: листа Головного управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації 08 09 2011 №01-12/4787

Методичний посібник включає перелік та зразки документів шкільного...
...

М 54 «Порадник шкільному бібліотекарю щодо обліку підручників та навчальних посібників»
...

Затверджую погоджено
Проекти вузлів обліку води І вузлів, обліку стоків, копії паспортів заводів виготовлювачів встановлених приладів обліку води та стоків,...

Вступ
З переходом до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку значно розширилися можливості підприємств у виборі правил...

Складання списків учнів схильних до правопорушень, планування роботи...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка