Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма спецкурсу "Основи журналістики" для учнів 8-11 класів

Програма спецкурсу "Основи журналістики" для учнів 8-11 класів

Директор Балабинської

гімназії "Престиж"

_______ Н.Л. Миценко

Погоджено Затверджено

методичною радою науково-методичною

Запорізького відділу освіти радою ЗОІППО

Протокол № 1 Протокол № 5 від від 17.09.2008 р. 01.10.2008 р.

Голова методичної ради Голова НМР

_______ М.В.Холод _____В.Я.Ястребова

Програма

спецкурсу "Основи журналістики"

для учнів 8-11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української мови, ліцеїв, гімназій гуманітарного профілю (філолого-журналістський напрям)

Розробив

Учитель української мови та літератури

Балабинської гімназії

"Престиж"

Запорізького району

Запорізької області

Пересунько Тетяна

Миколаївна

м. Запоріжжя

2008 рік

Програма спецкурсу "Основи журналістики" для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української мови, ліцеїв та гімназій гуманітарного профілю (філолого-журналістський напрям)
Пояснювальна записка

Зміна інформаційної структури суспільства вимагає нового підходу до форм роботи з дітьми. Інтенсивно розвиваються засоби інформації. Вони не тільки стають "вікном у світ" для молоді, а істотно впливають на її життєві ідеали та цінності, формують світогляд. Але нові інформаційні технології не повинні перетворитися в "комп'ютерні іграшки" та "скачування" рефератів з Інтернету, а стати інструментом для пізнання світу і усвідомлення себе у ньому. Виникає необхідність допомогти учням в аналізі та розумінні усного і друкованого слова, спілкуванні з людьми, передачі інформації. Ці аспекти знайшли своє відображення у спецкурсі "Основи журналістики". Програма передбачає вивчення журналістики через систему знань з розвитку усного та писемного мовлення учнів. Програмою передбачено поєднання теоретичного матеріалу з практичною роботою( тематику та форми проведення добирає вчитель), виконанням завдань творчого характеру, рольовими іграми, зустрічами з людьми журналістських професій, екскурсіями. Це має створити сприятливі умови для розвитку природних здібностей учнів, їх творчого мислення, самовдосконалення та самовираження, виховання мовленнєвої та загальної культури.

При складанні програми використані навчально-методичні розробки Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Програма розрахована на учнів 8-9 класів ( середня ланка) та 10-11 класів (старша ланка). Для кожного класу на вивчення курсу відводиться 35 годин ( 1 заняття на тиждень). Рекомендовано для учнів шкіл (класів) з поглибленим вивченням української мови, ліцеїв та гімназій гуманітарного профілю (філолого-журналістський напрям).

Завдання спецкурсу:

 • розкрити сутність журналістської професії;

 • сформувати вміння працювати у різних жанрах публіцистичного стилю;

 • висвітлити закони діяльності телерадіомовлення загалом і теле- та радіожурналістики зокрема на теоретичному та практичному рівнях;

 • підвищити мовленнєву культуру учнів, їх мовну компетентність;

 • підвищити рівень сформованості загальних і спеціальних умінь і навичок учнів;

 • сформувати уміння знаходити, критично осмислювати і використовувати потрібну інформацію;

 • виховувати активну життєву позицію, толерантну поведінку;

 • розвивати творчі здібності учнів.

Форми контролю: самостійні роботи в різних жанрах журналістики; семінари-практикуми з вивченої теми; творчі конкурси; публікації; навчально-пізнавальне портфоліо.


8-9 клас

Програма курсу складається з таких розділів: вступ, поняття журналістики; жанри журналістики. У кожному класі передбачено по 4 години для проведення тематичних заліків, по 2 години екскурсій до редакції газети та зустрічей з журналістами.

У результаті вивчення курсу учні повинні

знати:

 • основні терміни, якими оперує сучасна теорія журналістики;

 • сутність журналістики як сфери масово-інформаційної діяльності;

 • специфіку журналістики як творчої діяльності особистості;

 • основні види ЗМІ, їх функції та законодавчу базу у сфері ЗМІ;

 • види інформації, основні методи пошуку інформації;

 • особливості написання журналістських творів різних жанрів, вимоги до написання та редагування матеріалів;

 • особливості створення шкільної газети.

вміти:

 • розкрити специфіку журналістики серед інших професій;

 • правильно організувати творчу та інтелектуальну діяльність для створення журналістського тексту;

 • писати та аналізувати твори різних жанрів;

 • організовувати роботу шкільного прес-центру;

 • орієнтуватися в сучасній жанровій системі медіа-простору України.


8 клас

( 70 год, 1 год на тиждень)

Практичних занять- 19, екскурсій- 1, уроків контролю- 4
Вступ ( 3 год)

Журналістика як форма громадської й літературної діяльності (збирання, опрацювання, поширення інформаціі через засоби масової інформаціі). Журналістика як наука. Журналістика як періодичні видання. Журналістика як професія. Позитивні й негативні сторони журналістської професії.

Принципи журналістики. Якою повинна бути журналістика? Взаємозв’язок журналістики і суспільного розвитку. Незалежна журналістика. Журналістика як „четверта влада”.


Історія журналістики. ( 1 год)

Журналістика за кордоном. Сучасний стан журналістики в Україні.
Журналістика у Запорізькому краї.

Новинна журналістика ( 1год)

Типи відображення дійсності у журналістиці. „Факт” і „новина” як основні поняття новинної журналістики.

Професія журналіст ( 4 год)

Професія журналіст. Сфера діяльності журналіста. Професіоналізм, основні принципи діяльності журналіста. Права та обов’язки журналіста. Порушення прав журналіста. Журналістська етика. Кодекс преси.

Роди, види і жанри журналістики.( 1 год)

Роди, види і жанри журналістики. Ознаки жанрів. Групи жанрів, інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні.

Інформаційні жанри ( 14 год)

Хроніка. Анонс.

Замітка в газету – найпоширеніший жанр. Характерні особливості. Основні вимоги до замітки.

Розширена замітка. Репліка. Звіт. Види звітів, зміст звіту. Некролог

Інформаційний огляд. Огляд преси за тиждень

Інтерв’ю. Призначення інтерв’ю. Види інтерв’ю. Механізм інтерв’ювання.

Репортаж. Види репортажу. Прийоми досягнення ефекту присутності, специфіка радіо- і телерепортажу.

Фоторепортаж.

Художньо-публіцистичні жанри (11 год)

Нарис, його види, особливості жанру. Путьові замітки( дорожні нотатки)

Есе. Особливості есе як жанру.
9 клас

( 70 год, 1 год на тиждень)

Практичних занять – 17, екскурсій – 2, уроків контролю - 4

Інформація, ЗМІ ( 7 год)

Засоби масової інформації, їх види. ЗМІ та влада. Суспільні функції ЗМІ. Законодавча база у сфері ЗМІ.

Інформація та інформування. Види інформації. Відповідальність журналіста за інформування.

Подача інформації. Правдивість, чесність, точність, об’єктивність. Свобода слова і журналістська творчість.

Зміст і форма журналістських творів . Пошук і збір інформації. Методи збору інформації. Аналіз отриманої інформації.

Аналітичні жанри ( 10 год)

Аналітичні жанри. Кореспонденція, риси і типи кореспонденції. Коментар.

Стаття. Різновиди статті. Рецензія.

Написання рецензії на твір, реферат, виступ.

Журналістське розслідування.

Сатирично-гумористичні жанри журналістики ( 11 год)

Сатира і гумор у художній літературі та журналістиці.

Фейлетон. Історія виникнення жанру. Ознаки фейлетону. Мова фейлетону.

Памфлет. Сатирична казка, сатирична байка. Структура, проблематика

Гумореска. Побудова гуморесок. Особливості жанру. Усмішка – різновид гуморески. Усмішка в художній літературі . Пародія. Епіграма. Епітафія.

Афоризм. Анекдот, особливості жанру.

Основні структурні елементи журналістських матеріалів (7 год)

Основні структурні елементи журналістських матеріалів. Принципи написання журналістських текстів. Заголовки. Підбір заголовків . Лід як структурний елемент інформаційних жанрів. Види і функції лідів. Основні функції зачину.

Поділ тексту на абзаци, завершення тексту. Основні типи закінчень, шаблони і стилістика.

Огляд преси. Аналіз журналістських творів.

10-11 клас
Програма курсу складається з таких розділів: вступ, сучасна журналістика, журналістика і риторика, радіожурналістика, реклама, тележурналістика. У кожному класі передбачено по 4 години для проведення тематичних заліків.

У результаті вивчення курсу учні повинні

знати:

 • теоретичні основи вербального та невербального спілкування;

 • правила мовленнєвого етикету;

 • основні етапи підготовки виступу;

 • специфіку сучасного етапу розвитку радіо,

 • особливості радіомовлення в системі ЗМІ;

 • жанрово-стильовий спектр радіожурналістики;

 • сутність, поняття реклами, її основні функції, види;

 • канали поширення реклами;

 • основи організації рекламної діяльності;

 • характер зв'язків реклами і паблік рилейшнз;

 • основні етапи функціонування ТБ;

 • особливості жанрів тележурналістики;

вміти:

 • спілкуватися з аудиторією, використовуючи вербальне і невербальне спілкування;

 • дотримуватись правил культури спілкування;

 • правильно володіти технікою виступу;

 • складати рекламні звернення;

 • аналізувати зразки реклами у ЗМІ;

 • розробляти концепцію шкільного радіомовлення;

 • писати сценарій телепрограми.


10 клас
( 70 год, 1 год на тиждень)

Практичних занять – 17, уроків контролю - 4
Вступ. Сучасна журналістика (6 год)

Проблематика ЗМІ( економічна, політична, соціальна, міжнародна, військова, екологічна, національне відродження, культура, освіта, спорт). Види діяльності журналіста. Масова інформація. Види інформації. Обробка інформації. Інформагентства. Нові методи і форми роботи в журналістиці ( фінішинг, інфотейнмент, евент екшн, акції)

Дитяча журналістика. Прес-реліз, жовта преса, газетна утка – словник журналіста.

Сенсації в журналістиці. Репортаж на замовлення – особливість сучасної журналістики.

Журналістика і риторика (11 год)
З історії красномовства. Культура мовлення оратора. Основні ознаки мовної культури. Етика і культура спілкування. Етикет, його моральні основи. Мовленнєвий етикет. Культура слухання. Вербальні засоби спілкування. Способи впливу на людей під час спілкування. Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування. Колективне обговорення. Візитна картка, її роль в усному мовленні.

Спілкування з аудиторією. Етичні та психологічні вимоги до виступу в аудиторії. Техніка виступу. Дихання, голос, властивості голосу. Дикція, орфоепія.

Прийоми розвитку пам'яті. Спостереження за аудиторією. Посмішка – квіт людського обличчя. Виражальні засоби риторики. Невербальні засоби спілкування.

Зовнішній вигляд і поведінка оратора. Подолання ораторського страху.

Радіожурналістика ( 18 год)

Загальні відомості про радіомовлення в системі ЗМІ. Функції радіомовлення. Історія та особливості радіо в Україні та за кордоном. Особливості програмування та типи радіопрограм. Форматування радіопрограм. Класифікація радіомовлення. Жанри радіомовлення. Класифікація жанрів, їх особливості. Стилістичні особливості радіоматеріалів. Монолог і діалог. Виражальні засоби радіожурналістики. Технічні та природні засоби. Стильотворчі засоби радіожурналістики. Монтаж на радіо. Феномен звукового радіомовлення.

Слухання радіо. Типи слухання. Значення голосу і манери говорити для радіожурналістів. Аудиторія радіомовлення. Вивчення аудиторії радіомовлення .

Радіомовлення та слухачі. Особливості ранкового ефіру. Інформація в сучасному радіопросторі. Інформаційні повідомлення на радіо.

Особливості ведення інформаційних передач. Читання радіоповідомлень. Методи викладу новин. Специфіка музичного радіомовлення. Плей-лист. Музичне програмування.

Специфіка роботи радіо ведучого. Вимоги до ді-джея.

Розроблення концепції шкільного радіомовлення ( колективний проект)
11 клас

( 70 год, 1 год на тиждень)

Практичних занять – 14, уроків контролю - 4

Реклама ( 23 год)

Феномен реклами в сучасному світі. Реклама серед журналістських дисциплін. Основні сфери рекламної діяльності. Міжнародна реклама.

Сутність, класифікація та функції реклами. Історія виникнення та розвитку реклами. Рекламний бізнес на Україні.

Правові та етичні аспекти функціонування реклами. Психологія впливу реклами. Основи рекламної діяльності. Типи реклами, основні терміни у рекламі. Планування.

Рекламні агентства, їх види. Інші виробники реклами. Специфіка рекламного звернення. Основи копірайтингу. Засоби поширення реклами. Особливості ЗМІ як рекламоносіїв. Реклама на транспорті, зовнішня реклама, телереклама, виставки, ролики. Інші засоби реклами. Виготовлення газетної, журнальної реклами ( листівка, буклет, каталог). Створення радіореклами

Основні елементи фірмового стилю. Фірмовий блок. Товарний знак, фірмовий колір.

Сфера рекламних досліджень. Реклама і паблік рилейшнз.

Тележурналістика ( 12 год)

Телебачення в системі ЗМІ. Специфіка та функції телебачення.

Історія розвитку телемовлення. Телебачення як процес поширення інформації. Інформаційна служба телеканалу

Жанри тележурналістики. Вимоги до новин на ТБ. Репортаж як ключовий жанр телемовлення

Виражальні засоби телебачення. Телепередача. Диктор і ведучий на телебаченні. Особливості прямого ефіру.

Типи комунікаторів на ТБ. Журналістські професії на телебаченні.

Структура українського телевізійного простору , моделі національного мовлення. Українське національне телебачення. Аудиторія телебачення, фактори впливу на аудиторію. Телевізійний сценарій. Операторська майстерність на телебаченні. Основи телемонтажу.

Створення телесценарію.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма спецкурсу для вчителів, заступників директорів, педагогів-організаторів...
Програма спецкурсу для вчителів, заступників директорів, педагогів-організаторів "Україна – Європейський Союз"

Курс за вибором для учнів 8 9
Програма є адаптованою для учнів 8-9-х класів. За основу взято програму гуртка юних лісівників-дендрологів, яка рекомендована Міністерством...

Програма розглянута І затверджена на науково-методичній нараді доіппо 2013 р
Програма спецкурсу передбачає ознайомлення учнів з основами енергозберігаючих технологій у побуті. Сьогодні підготовка громадян з...

Науково-дослідницьких робіт з журналістики для учнів-членів Малої...
Осмислення журналістикознавчих проблем у новітній філософії (за працями А. Моля, Дж. Бекелоні, П. Шафера та ін.)

Виховання учнів початкових класів на традиціях українського народу...
А історичному минулому України. Наведені приклади виховних заходів стануть в нагоді класним керівникам, вихователям гпд, вчителям...

Програма призначена для розвитку та виховання творчих, інтелектуальних,...
України, всесвітня історія, основи правознавства, основи економіки І підприємництва, основи філософських знань, громадянська освіта...

Програма проблемно-тематичних курсів викладання спецкурсу «Київщинознавство»...
Тема 1: Використання духовно-творчого потенціалу української традиційної культури у навчально-виховному процесі

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...

Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх
Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова to be та інших дієслів в Present Simple

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи товарознавства»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка