Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації з планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу план

Методичні рекомендації з планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу план

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


Додаток

до листа Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

від 17. 04.2012 р. № 376
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ПЛАН
Вступ.

 1. Принципи та види планування.

2. Стратегічне планування.

2.1. Структура стратегічного планування діяльності

закладу.

2.2. Особливості змісту програми розвитку закладу та перспективного плану роботи в умовах реформування

освіти.

3. Річне планування.

3.1. Зміст та види річного планування.

3.2. Структура річного плану роботи закладу.

3.3. Технологія підготовки та схвалення річного плану.

4. Організаційно-педагогічні умови успішного

планування роботи закладу.

Рекомендована література.

Список використаних джерел.
ВСТУП
Планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу – це різнобічне узагальнене уявлення про головні пріоритети його розвитку. Планування дає можливість колективу закладу проаналізувати результати діяльності, визначити шляхи піднесення рівня організації навчально-виховного процесу, обґрунтувати та забезпечити хід безперервного розвитку закладу.

Актуальність проблеми оновлення систем внутрішньошкільного управління безпосередньо пов’язана з реаліями життя, серед яких головними є: необхідність закладу швидко пристосовуватись до зовнішніх змін, забезпечення оптимального функціонування соціально-педагогічної системи та всіх її підсистем, постійний пошук резервів для розвитку. Аби розв’язати ці та багато інших питань, управління повинно бути якісним. Проте реалії сьогодення свідчать, що система управління у значній частині загальноосвітніх навчальних закладів має серйозні недоліки:

 • відсутня цільова основа системи;

 • управління недостатньо орієнтоване на розвиток координаційних та комунікативних зв’язків;

 • система управління не повною мірою враховує особливості та потреби шкільного середовища;

 • ідеї гуманізації та демократизації мають переважно декларативний характер;

 • про модернізацію управління більше розмовляють, ніж роблять, бо в більшості закладів не визначено технологій та методів якісних змін [7].

Однією з причин такого стану управлінської діяльності є недостатні вміння адміністрації організувати роботу колективу з планування своєї діяльності. У значної частини керівників навчальних закладів не сформовано на достатньому рівні розуміння ролі й місця органів громадського самоврядування: конференції (загальних зборів) колективу закладу, ради закладу, батьківського комітету, учнівського комітету (парламенту) в системі планування діяльності колективу, що призводить до недооцінювання зазначеної ланки роботи. У значній частині закладів перспективні плани роботи затверджені лише директором закладу та/або педагогічною радою. Структура перспективного плану не завжди співпадає зі структурою річного плану, що суттєво ускладнює й погіршує якість річного планування. Річні плани роботи також нерідко розроблені без належної участі таких учасників навчально-виховного процесу, як учні й батьки. Ця практика вступає в протиріччя з чинними статутами цих закладів, де чітко визначені учасники навчально-виховного процесу, їх права і обов’язки, а також порядок ухвалення стратегічних та поточних рішень.

Трапляються випадки, коли план роботи закладу й плани роботи педагогічної ради, методичної ради, методичних об’єднань педагогічних працівників, органів громадського самоврядування закладу між собою не узгоджені. Це дає підставу спрогнозувати, що діяльність зазначених органів через нескоординованість буде неефективною і малорезультативною.

Мають місце серйозні недоліки в розробленні стратегічного прогнозування розвитку закладу, складанні й виконанні перспективних і річних планів роботи:

 • недостатнє розуміння частиною керівників закладів мети, принципів, методів і форм стратегічного планування розвитку закладу та його відмінностей від річного планування;

 • недостатня сформованість у значної частини керівників закладів умінь підготовки й розроблення перспективного й річного планів, діагностування та аналізу стану діяльності закладу;

 • брак ініціативи й наполегливості керівників закладів у пошуку оптимальних для даного закладу освітніх інновацій та шляхів їх впровадження;

- недостатнє у частині закладів, а іноді й незадовільне, виконання норм, передбачених Статутом, щодо залучення до участі у плануванні діяльності закладу органів громадського самоврядування й таких учасників навчально-виховного процесу, як учні та батьки.

Актуальність і важливість окресленого кола питань зумовили розроблення цих методичних рекомендацій, які адресовані директорам, заступникам директорів загальноосвітніх навчальних закладів, завідувачам і методистам районних (міських) методичних кабінетів.
1. Принципи та види планування
Основними принципами планування роботи загальноосвітнього навчального закладу є такі: цілепокладання, науковості, системного підходу, доцільності, наступності, колегіальності, інноваційності (рис. 1). Це питання сьогодні ґрунтовно відображено в сучасній науковій літературі [5; 7; 10; 19; 20; 31; 34; 35 та ін.].

Принцип цілепокладання передбачає постановку мети діяльності загальноосвітнього навчального закладу у відповідності до Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі та ін. Мета повинна бути зорієнтована на досягнення конкретних результатів за показниками, які підлягають вимірюванню.

Принцип науковості повинен забезпечувати планове запровадження досягнень психолого-педагогічних та суміжних наук, використання результатів наукових досліджень у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності.

Принцип системного підходу передбачає розгляд закладу як соціально-педагогічної системи, планування діяльності якої відбувається шляхом планування діяльності її підсистем. Він передбачає системне бачення керівником розвитку об’єкта управління, наявність у нього навичок щодо аналізу та декомпозиції соціально-педагогічної системи закладу.

Принцип доцільності дає змогу планувати роботу закладу на основі діагностичних даних з метою підвищення реальної результативності роботи закладу.

Принцип наступності забезпечує відображення у плані роботи закладу результатів роботи за попередній період, що призводить до коригування його діяльності на новому етапі.

Принцип колегіальності полягає у залученні до складання плану не лише педагогічного колективу, але й учнів, батьків, представників громадських організацій, тобто всіх учасників навчально-виховного процесу.

Принцип інноваційності передбачає істотну зміну завдань управлінської діяльності керівника, мети, змісту, форм та методів його роботи в умовах вимог держави й суспільства до освіти. Зокрема, метою управління загальноосвітнім навчальним закладом, що здійснює інноваційну діяльність, вважається постійне оновлення освітнього процесу, що дає позитивні результати; змістом – виконання керівником модернізованих управлінських функцій: прогнозування, політико-дипломатичної, консультативної, менеджерської, представницької, запровадження нових методів управління, колегіальних форм управління; техніко-технологічних та економічних методів управління тощо.

Сучасні вимоги до організації планування роботи загальноосвітнього навчального закладу відображені в Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 23.06.2000 р. № 240 [13], та Примірному статуті загальноосвітнього навчального закладу, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 р. № 284 [27].

У п. 4 Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів до ділової документації віднесені:

1. План роботи на поточний навчальний рік.

2. Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу.

3. Навчальні плани та програми.

4. Розклад уроків для учнів 1–4 класів та 5–11 класів.

5. Графік роботи гуртків, секцій, об'єднань тощо.

6. Графік проведення позакласних заходів.

У Примірному статуті загальноосвітнього навчального закладу, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 р. № 284, у п. 2.1 визначаються такі види планів закладу:

1. Перспективний план.

2. Річний план.

3. Робочий навчальний план.

4. Додатки до робочого навчального плану:

- розклад уроків (щоденний, тижневий);

- режим роботи (щоденний, річний).
2. Стратегічне планування
2.1. Структура стратегічного планування діяльності закладу
Сучасна нормативно-правова база містить два види документів щодо стратегічного планування діяльності навчального закладу (рис. 1):

    1. Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу (Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I–III ступенів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 р. № 240, п. 4.32) [13].

    2. Перспективний план (Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284, п. 2.1) [27].

Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу здійснюється керівниками у формі програми розвитку закладу. З досвіду роботи можемо констатувати, що доцільним є складання такої програми на десять років (на міжатестаційний період). Важливим при складанні програми розвитку загальноосвітнього навчального закладу є бачення його керівником мети діяльності закладу на досить тривалий період. Таке планування повинно відображувати віддалену перспективу розвитку кожної підсистеми діяльності закладу та його соціально-педагогічної системи в цілому відповідно до ієрархії цілей.


СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу (програма розвитку закладу) на тривалий період

(5 – 10 років)

Перспективний план роботи закладу на тривалий період

(як правило, 5 років) –

документ, який визначає систему заходів щодо реалізації стратегії діяльності організації на цей періодРозробляється адміністрацією спільно з радою закладу; схвалюється загальними зборами (конференцією) колективу закладу

Розробляється адміністрацією та радою закладу; затверджується радою закладу

Рис. 1. Структура стратегічного планування діяльності закладу
В процесі розробки програми розвитку закладу доцільно виділити шість етапів:

 1. Організаційний аналіз стану закладу.

 2. Визначення місії закладу.

 3. Формування концепції розвитку закладу.

 4. Розробка стратегії, основних напрямків і завдань переходу до нового закладу.

 5. Формування перспективного плану роботи.

 6. Експертиза програми.

Основними компонентами концепції розвитку закладу є:

    1. Мета.

    2. Завдання.

    3. Гіпотеза.

    4. Шляхи реалізації мети і завдань.

    5. Ресурсне забезпечення діяльності закладу.

    6. Очікувані результати.

Програма розвитку закладу повинна бути узгодженою із планами соціально-економічного розвитку відповідної території та довгостроковими освітніми програмами. До неї як додатки можуть входити довгострокові програми розвитку загальноосвітнього навчального закладу за окремими напрямами.

Важливими є передбачення послідовності реалізації програми, обґрунтованість і доцільність можливих її коригувань.

Розглядаючи порядок ухвалення Програми розвитку закладу (перспективного прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення і навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу) та перспективного плану роботи закладу, слід звернутись до чинних нормативних документів. Відповідно до Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу розгляд та ухвалення стратегії розвитку закладу відноситься до компетенції вищого органу громадського самоврядування (п. 4.2), а затвердження планів роботи – до компетенції ради закладу (пп. 2.1, 4.3.6).

Тому програма розвитку закладу:

  • розробляється адміністрацією спільно з радою закладу;

  • погоджується з педагогічною радою, органами учнівського та батьківського самоврядування, профспілковим комітетом;

  • схвалюється загальними зборами (конференцією) колективу закладу.

На основі програми розвитку закладу рада закладу після погодження з педагогічною радою затверджує перспективний план роботи закладу – письмовий документ, який визначає систему заходів щодо реалізації стратегії діяльності колективу на певний довгостроковий період. Він базується на результатах зовнішнього та внутрішнього оцінювання, містить місію, бачення майбутнього організації згідно з програмою розвитку закладу; включає конкретні цілі та завдання, описані конкретними заходами з зазначенням термінів, відповідальних за їх виконання та виконавців. Як правило, перспективний план розробляється на п’ять років.

Структура перспективного плану повинна коригуватися із структурою річного плану роботи закладу. Це стосується і кількості розділів, і структури планування конкретних заходів. З досвіду роботи можемо запропонувати у цій структурі зазначати не лише назви заходів, терміни виконання та відповідальних за виконання, але ще й виконавців (з прізвищами або лише із зазначенням певного підрозділу організації, який виконуватиме завдання щодо реалізації даного заходу) – наскільки це можливо передбачити в перспективному плані (табл. 1).

Таблиця 1

Структура планування заходів


№ пор.

Назва заходу

Терміни виконання (навчальний рік або кілька навчальних років)

Відповідальний за виконання (як правило, із адміністрації закладу)

Виконавці (назва підрозділу або конкретні прізвища)

Примітка

До перспективного плану діяльності закладу як додатки можуть розроблятися цільові проекти [23].

Цільовий проект – це сукупність теоретичного обґрунтування та конкретного плану дій для переведення певної шкільної підсистеми на вищий рівень розвитку. Цільові проекти обов’язково створюються самими педагогічними колективами і сприймаються вчителями як власні колективні надбання. Контроль за ходом виконання цільових проектів покладається на адміністрацію школи, керівників методичних об’єднань або спеціально призначених осіб. Рішення про повне виконання цільового проекту або про припинення роботи над його реалізацією приймаються тими органами, які дали згоду на його здійснення, або директором школи. Інформація про хід виконання загальношкільних цільових проектів та результати роботи заслуховується на засіданнях методичної ради, педагогічної ради та узагальнюється адміністрацією та радою закладу.

Методика проектно-цільового планування діяльності закладу дає змогу кожній школі мати індивідуальний план роботи, який враховує її особливості, забезпечує простір для творчого пошуку окремим об’єднанням та групам педагогів, кожному вчителю, спрямовує їх зусилля на вирішення актуальних проблем шкільного життя 20; 23.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Сучасні підходи до системи планування роботи загальноосвітнього навчального закладу
Головні принципи та напрями планування в загальноосвітньому навчальному закладі. Зміст І структура планування. Педагогічний аналіз...

Рекомендації щодо створення моделі загальноосвітнього навчального...
Це співіснування двох стратегій організації навчання І виховання традиційної та інноваційної

Звіт про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної...
Дніпропетровської міської ради проводилася дослідно-експериментальна робота за темою «Формування гармонійно досконалої особистості...

Дослідження сутності та шляхів формування українського патріотизму...
...

Наказ
Всеукраїнського експерименту «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального...

Методична розробка родинного свята для батьків та дітей старшого дошкільного віку «Моя сім’я»
Методичні рекомендації щодо форм роботи дошкільного навчального закладу із сім’єю

Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2016-2017...
З кожного навчального предмета (2012р.), до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів (2014р.). Нині постає потреба у визначенні...

План роботи комунального дошкільного навчального закладу санаторного...
Завдання педагогічного колективу комунального санаторного дошкільного навчального закладу №164

Методична розробка педагогічної ради «Інноваційна діяльність гімназії...
Сагун Ольга Петрівна, заступник директора з науково-методичної роботи комунального загальноосвітнього навчального закладу «Гімназія...

Річний план роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк 2012 – 2013 навчальний рікБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка