Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Я учитель хімії та біології. Уже багато років входжу до класу з хвилюванням. Мої кращі учні уже давно пере -вершили мене в наших науках Хімії та Біології

Я учитель хімії та біології. Уже багато років входжу до класу з хвилюванням. Мої кращі учні уже давно пере -вершили мене в наших науках Хімії та Біології

Сторінка1/3
  1   2   3
2010 РІК.

Я – учитель хімії та біології. Уже багато років входжу до класу з хвилюванням. Мої кращі учні уже давно пере -вершили мене в наших науках – Хімії та Біології. Але ті- шуся сподіванням, що у Великому Вибуху Всесвіту їхніх знань я висікла першу слабку іскру, стала «запалом», детонатором. Але й сьогодні я, як і завжди, входжу до класу з тривогою:чи буде сьогоднішній урок успішним? Чи матиме відгук задумане?

Як навчати хімії та біології, щоб їх викладання відпові- дало пропонованим вимогам? Що таке майстерність вчителя хімії та біології? Хто вони – учителі хімії та біології?

Ми не знаємо наперед:

 • Хто стане хіміком, біологом;

 • Хто використовуватиме хімію, біологію у своїй професійній діяльності (біолога, фармацевта, ліка- ря, інженера)

 • Хто ніколи прямо не використовуватиме знань цих наук

Зважаючи на все це, навчання слід здійснювати за та- кими принципами:

 • Кожен повинен отримати користь від вивчення предметів;

 • Учні повинні розуміти, що природничі науки – еле- мент загальної культури сучасної людини;

 • Слід прищепити учням розумові навички та здоровий глузд;

 • Учнів,не схильних до природничих наук, потрібно зацікавити, щоб у них не виникло відрази до хімії та біології.

Найважливішим фактором оптимізації творчої актив- ності учнів є наявність в учителя якостей,що забезпе- чують успішне виконання професійної діяльності:

 • Здібності – викладацькі, організаторські, ораторсь- кі, вербальні (уміння говорити чітко, зрозуміло, ви- разно),комунікативні (навички спілкування та взає- модії з людьми), добре розвинена пам’ять, висо- кий рівень розподілу уваги (здатність приділяти увагу кільком об’єктам одночасно), психічна й емо- ційна врівноваженість, прояв емпатії (здатності до співпереживання);

 • Особистісні якості, інтереси та схильності – схиль- ність до роботи з дітьми;уміння зацікавити своїм задумом, повести за собою; високий ступінь осо- бистої відповідальності; самоконтроль і врівнова- женіть; терпимість, неоцінне ставлення до людей; інтерес і повага до іншої людини; прагнення до самопізнання,саморозвитку; оригінальність, сприт- ність,різнобічність інтересів; тактовність; цілеспря- мованість;артистизм;вимогливість до себе і інших; спостережливість .

Переважаючими видами діяльності повинно бути:

 • Навчання різних наук

 • Пояснення нового матеріалу способом,доступним для учнів певного віку,а також з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей

 • Контроль над засвоєнням матеріалу

 • Проведення виховної роботи з дітьми

 • Допомога в розкритті творчого потенціалу, здібностей і мож- ливостей учнів

 • Виявлення інтересів і схильностей учнів для адекватного під- бору програм і методів навчання

 • Вивчення індивідуальних особливостей дітей для ефективного психолого – педагогічного впливу на них

 • Побудова програми навчання на основі знання загальних вікових закономірностей розвитку дітей

 • Участь у формуванні особистості учня

 • Розвиток в учнів прагнення до освоєння нових знань

 • Організація позакласних групових заходів, проведення дискусій

 • Пояснення поточних соціальних подій та явищ

 • Участь у розробці й упровадженні освітніх, навчальних програм

 • Складання тематичних і поурочних планів

 • Оформлення документації (журналів, звітів).


ФУНКЦІЇ ВЧИТЕЛЯ.

НАЗВА ФУНКЦІЇ

ЩО В СЕБЕ ВКЛЮЧАЄ

ІНФОРМАЦІЙНА – набуття учнями необхідних знань

 • Знання предмета

 • Знання психолого – педагогічних основ сприйняття наукової інформації підлітками

 • Знання й урахування індивідуальних особливостей учнів

 • Уміння розмежовувати науку і навчальний предмет,здійснювати методичне опрацювання матеріалу науки на матеріал навчального предмета

 • Уміння виробляти в учнів уміння обґрунтовувати особливості процесів і явищ

 • Уміння розв’язувати задачі різними способами й навчити цього своїх учнів

 • Уміння визначати найбільш ефективні шляхи й дидактичні засоби,з допомогою яких учні засвоюватимуть знання впевній системі

 • Уміння педагогічно адаптувати наочність(схеми, малюнки, таблиці)

 • Уміння застосовувати різноманітні методи викладання,будувати їх систему, обгрун товувати їх доцільність, спрогнозувати їх особливості

 • Уміння одержувати зворотну інформацію,слухати й аналізувати усні відповіді учнів письмові роботи (правильність розв’язання,контролювати логіку розв’язання, мов- ну культуру,хто відповідає),коригувати й оцінювати відповідь і ступінь розвитку пізнавальних здібностей учня

 • Навичка вільного володіння усним мовленням як засобом передачі інформації (уживання професійної лексики,доступність,виразність, стислість,логічність, пере- сонливість,чіткість формулювань і постановка голосу)

 • Уміння програмувати навчальний матеріал і навчальний процес ,застосовувати еле менти програмованого навчання

РОЗВИВАЛЬНА - розвиток розумо- вих здібностей уч- нів,їх пізнавальної активності й само- стійності

 • Знання психолого – педагогічних основ розвитку пізнавальних процесів учнів

 • Знання основ логічних дій під час пояснення процесів,теоретичних і практичних задач

 • Уміння порівнювати, зіставляти, виявляти у вивченому матеріалі суть, у результаті чіткого логічного аналізу формулювати висновки, визначати завдання на оволодіння розумовими операціями

 • Уміння викладати зміст предмета як індуктивним ,так і дедуктивним методом, здатність навчити цих методів своїх учнів

 • Уміння активізувати різні види пізнавальної діяльності учнів (створити проблемну ситуацію,поставити пізнавальне завдання на одержання знань із різних джерел,на їх осмислення)

 • Уміння дидактично переробляти деякі методи науки на методи шкільного викладання

Орієнтаційна –передача наукової інформації,зв’язок з практикою

 • Уміння викликати зацікавленість до предмета, до суміжних наук

 • Уміння враховувати інтереси учнів,їх схильності

 • Психологічна підготовка до трудової діяльності

 • Психологічна підготовка до ЗНО

Мобілізаційна – розвиток пізнава- льних процесів (увага, уява, мис –ленн, пам’ять)

 • Знання наукових основ організації своєї розумової праці й розумової праці школярів

 • Знання своїх учнів, їх особистісних якостей

 • Знання свого предмета, внутрішньопредметних і міжпредметних змістовних зв’яз- ків,значення змісту предмета на сучасному етапі

 • Знання можливостей використання знань у практичній діяльності людини, прийо- ми активізації навчальної д-сті школярів

 • Уміння популяризувати наукові знання прийомами викладу, експериментальними демонстраціями, надавати їм цікавої, пізнавальної форми, визначати ступінь труд- нощів змісту та його викладу з урахуванням рівня підготовки учнів

 • Уміння організувати с.р. учнів над змістом курсу в класі й удома( над текстами під- ручника й додаткової літератури, з підбору додаткового матеріалу із запропонованої учителем теми)

 • Уміння застосовувати різні прийоми систематизації знань учнів ( під час опитуван- ня, тематичного оцінювання, повторення,викладу нового матеріалу)

 • Уміння виявляти внутрішньопредметні й між предметні зв’язки, співвідносити зміст із життям,навчити цього своїх учнів

 • Уміння привернути увагу учнів до навчання ,дати йому раціональні прийоми нав- чальної д –сті,прищепити навички організації робочого місця, навчити проводити експеримент,слухати, бачити,аналізувати почуте,побачене,прочитане, робити умовиводи,відтворювати почуте й прочитане (усно й письмово)

Конструктивна – здібність учителя конструювати зміст предмета, проектувати д-сть і роботу учнів

Включає три види пректувальної діяльності:

 • Конструктивно – змістовний (відбір змісту і структуризація як навчального матеріалу,так іматеріалу,що використовується в позаурочний час)

 • Конструктивно – оперативний (планування структури дій учителя й учня в різних моментах навчального та виховного процесу)

 • Конструктивно – матеріальний( проектування й створення матеріальної бази для викладання предмета)

Передбачає такі знання, уміння й навички:

 • Глибокі знання змісту предмета

 • Уміння здійснювати дидактичне опрацювання матеріалу науки на матеріал навчального предмета відповідно до вікових особливостей школярів

 • Уміння здійснювати тематичне поурочне планування з визначенням теми, змісту й освітньо-виховної мети кожного уроку, з визначенням понять і закономірностей, досліджуваних на уроці ,зі співвіднесенням з матеріалом,який був раніше вивче- ний,і тим,що має надалі вивчатися

 • Уміння добирати для уроків необхідний матеріал,відповідний експеримент

 • Уміння конструювати уроки різних типів, а також позаурочні заходи з предмета, у тому числі організовувати предметні тижні(декади)

 • Уміння програмувати структуру дій учня й учителя на уроці під час викладу нової інформації, організації зворотного зв’язку,керування парною й груповою формою роботи учнів

 • Уміння проектувати й обладнувати кабінет всіма необхідними посібниками; організувати планомірну роботу з його облаштування й поповнення

Комунікативна – відносини з оточуючими

 • Уміння швидко встановлювати ділові контакти з класом і окремими учнями, з окремими вчителями й усім педколективом,з адміністрацією школи, керівником районного м/о

 • Володіти лекторськими вміннями й навичками

Організаторська – реалізація мето- дичних, загально- педагогічних, пси- хологічних завдань

Має ряд аспектів:

 • Організація людей

 • Організація різних форм навчальної та виховної роботи

 • Організація матеріальної бази для успішного здійснення педд-сті

Передбачає такі знання, уміння й навички:

 • Знання основи організаційних форм навчального й виховного процесу,що склали- ся в школі

 • Уміння організовувати уроки різних типів,позаурочні заходи, науково – пізнавальні заходи, олімпіади,предметні тижні

 • Уміння організовувати свою працю й працю учнівАСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ

ВПРОВАДЖЕННЯ • Виховання в учнів хімічної, біологічної, екологічної культури та культури спілкування

 • Реалізація міжпредметних і внутріпредметних зв’язків

 • Системно застосовувати інноваційні технології разом з методами активного навчання, методами стимулювання навчально – пізнава льної діяльності

 • Впровадження колективно – групової диференційованої роботи

 • Систематизація, контроль і корекція знань учнів шляхом написан- ня диктантів, тестів, програмових завдань,складання кросвордів, казок,віршів, сенканів, розгадування загадок, створення проектів

 • Систематичне проведення узагальнюючих уроків на високому рівні

 • Проведення пошуково – дослідницької роботи з основ екології та сільського господарства

 • Активна участь в районних і обласних конкурсах еколого – натура- лістичного напрямку

 • Створення атмосфери співпраці вчителя та учня

 • Впровадження в практику роботи методики чуттєвого навчання шляхом промальовування програмового матеріалу,включення об- разної пам’яті,логічного мислення, просторової і творчої уяви учнів

 • Впровадження в практику роботи використання випереджаючих домашніх завдань, їх диференціація

 • Впровадження в практику роботи використання німих схем та малюнків, опорних схем, кросвордів, ребусів,аплікацій

 • Постійний розвиток інтелектуальних творчих здібностей учнів

 • Впровадження в практику роботи асоціативно – рефлекторної концепціїШкола сьогодні повинна бути школою самореалізації та самоактуалі- зації особистості,школою, де головна мета – збудити, виявити та роз- винути творчі здібності та креативне мислення учнів.

Для реалізації цієї проблеми необхідно творчо, з індивідуальним підходом до учнів працювати і використовувати нові освітні техноло гії

Сьогодні навчання – багаторольовий процес,під час якого полегшує- ться процес навчання, дітям в класі повинно бути приємно,заняття повинні бути захоплюючими,а не тягарем,щоб панував сприятливий психологічний клімат

І тому

Основа моєї творчості:

«Той,хто звертаючись до старого, здатний відкривати нове, достой- ний бути вчителем» (Конфуцій)

 • Бути готовою до спілкування з учнями

 • Передавати гарний настрій учням

 • Уміти пробачати помилки учнів

 • Вчити культури мови

 • Бути оптимістом

 • Вміти володіти собою

 • Втрата «влади» - зміна заняття

 • Бути завжди терплячим

 • «Помилятися може кожний, залишатися при своїх помилках – тільки безумний» (Цицерон)
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

З досвіду роботи вчителя хімії та біології червонотоківської загальноосвіт-...
Хімії та Біології. Але ті- шуся сподіванням, що у Великому Вибуху Всесвіту їхніх знань я висікла першу слабку іскру, стала «запалом»,...

Сценарій екологічної агітбригади «Барвінок» Підготували Учитель хімії...

Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації Овруцька загальноосвітня...
Добірка позакласних заходів з хімії. З досвіду роботи. Овруч. Овруцька загальноосвітня школа №3. 2010

Медодичні рекомендації щодо викладання хімії, біології, екології у 2014/2015 навчальному році
У 2014/2015 навчальному році вивчення біології та хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими навчальними...

Іі курс Викладач хімії та біології Н. А. Свиридюк вищої категорії, викладач-методист Умань 2014
Упорядник : Надія Андріївна Свиридюк викладач хімії та біології днз «Уманський професійний аграрний ліцей», вища категорія,викладач...

25 серпня 2016 року в приміщенні середньої загальноосвітньої школи...
Під час серпневої зустрічі освітяни обговорювали ряд важливих питань з організації навчання біології, хімії, екології у новому навчальному...

Досвіду «Активізація пізнавальної діяльності на уроках хімії І біології...
«Активізація пізнавальної діяльності учнів через використання інноваційних технологій в системі роботи вчителя хімії І біології»

Загубинога Оксана Олексіївна, вчитель біології та хімії
Позакласна дослідницька робота з біології в малокомплектних школах І школах І-ІІ ступенів та форми залучення учнів до неї

Нормативна база для викладання хімії І біології 2015/2016 н р
Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства №664

«Еко-крок» на варті природи
Проблема екології довкілля вже багато років стоїть в центрі уваги учнів та вчителів нвк «сзш і-іііст.№4-ліцей». Створена екологічна...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка