Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Чернігівської обласної ради

Чернігівської обласної ради

ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З БІОЛОГІЇ

ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

НІЖИНСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Пояснювальна записка

Програму до вступних іспитів складено з урахуванням змісту навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів (програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. -К.: Перун. 2005.)

Навчальний матеріал, беручи до уваги цілісність і системність живої природи, вибудовується у програмі за лінійно-концентричним принципом і генерується навколо змістових ліній, в основі яких закладені рівні організації живого:

 • молекулярно - клітинний;

 • організменний;

 • надорганізменні;

 • різноманітність органічного світу;

 • методи наукового пізнання.

В програмі представлений основний перелік тем з таких розділів шкільної програми: „Рослини ”, „Різноманітність рослин”, „Гриби”, „Бактерії”, „Тварини”, „Різноманітність тварин”, „Людина”, „Біологічні основи поведінки людини”.

Зміст навчального матеріалу в темах програми сформульований стисло, передбачає знання абітурієнтами реальних об’єктів і процесів живої природи; теоретичні знання про них.

Абітурієнти повинні знати:

основні біологічні закономірності та наукові факти, які складають невід’ємну частину біологічної підготовки і є необхідними для наукового пояснення процесів та явищ, що відбуваються в природі, для формування наукового світогляду, цілісності системи знань про живу природу та методи її пізнання; особливості будови та життєдіяльності організму людини, гігієнічні норми та правила, які покладені в основу здорового способу життя.

Абітурієнти також повинні:

показати знання про будову та життєдіяльність організмів різних царств живої природи, про їх індивідуальний та історичний розвиток, про систему органічного світу, структуру та функціонування екологічних систем, їх зміни під впливом діяльності людини.

Абітурієнти повинні вміти:

Характеризувати рівні організації живої природи, визначати основні властивості живих систем. Виявляти риси подібності та відмінності між царствами живої природи, прокаріотичними та еукаріотичними організмами. Визначати систематичне положення живого організму. Складати загальну характеристику основних систематичних груп живих організмів, конкретизувати особливості їх будови та функціонування у зв’язку із способом життя, аналізувати основні риси адаптацій до певних середовищ існування.

Характеризувати особливості будови та функціонування систем організму людини, основні види та принципи їх регуляції. Робити висновки про біосоціальну природу людини.

Зміст програми
Розділ І. Рослини

Тема 1. Основні функції рослинного організму

Характеристика рослин. Життєдіяльність рослин. Живлення рослин. Фотосинтез. Дихання рослин. Випаровування води рослинами. Рухи рослин.

Умови, що необхідні для забезпечення життєдіяльності рослин. Рослинний організм..

Тема 2. Будова рослин

Клітини, тканини і органи рослин. Вегетативні органи: корінь, пагін. Складові пагона: стебло, листок, брунька. Основні функції органів рослин.

Рослина - цілісний організм

Тема 3. Розмноження й розвиток рослин

Нестатеве розмноження. Статеве розмноження. Будова та різноманітність квіток. Суцвіття. Запилення, запліднення. Насінина і плід, їх будова. Вплив умов середовища на проростання насінини. Ріст і розвиток рослин

Розділ ІІ. Різноманітність рослин

Тема 1. Водорості

Загальна характеристика водоростей. Середовища існування. Пристосувальні риси будови й функціонування водоростей.

Різноманітність водоростей, їх значення в природі і в житті людини

Тема 2. Вищі спорові рослини

Загальна характеристика вищих спорових рослин. Мохоподібні, Плауноподібні, Хвощеподібні, Папоротеподібні. Середовища існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності. Значення вищих спорових рослин у природі і в житті людини.

Тема 3. Голонасінні

Загальна характеристика голонасінних. Середовище існування. Пристосувальні риси будови й функціонування голонасінних. Різноманітність голонасінних рослин. Значення у природі та в житті людини

Тема 4. Покритонасінні

Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних. Характеристика класів і окремих родин.

Значення покритонасінних рослин у природі й у житті людини. Сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини

Розділ ІІІ. Гриби

Тема 1. Гриби та лишайники

Загальна характеристика грибів. Різноманітність грибів. Поширення, середовища існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльності.

Лишайники.

Значення грибів і лишайників у природі й в житті людини

Розділ ІV. Бактерії

Тема 1. Бактерії

Загальна характеристика бактерій. Різноманітність. Значення у природі й в житті людини

Розділ V. Тварини

Тема 1. Будова і життєдіяльність тварин

Організація організму тварин. Особливості будови тваринної клітини. Тканини, органи і системи органів тварин, їх функції. Основні прояви життєдіяльності тварин. Середовища існування тварин. Поведінка тварин.

Різноманітність способів життя тварин. Зв'язки тварин з іншими компонентами екосистем

Тема 1. Найпростіші

Загальна характеристика та різноманітність найпростіших – мешканців прісних водойм (амеба протей, евглена зелена, інфузорія туфелька), морів (форамініфери та радіолярії) та ґрунту. Паразитичні найпростіші (дизентерійна амеба, малярійний плазмодій тощо) Роль найпростіших у екосистемах та їх значення для людини

Тема 2. Багатоклітинні. Двошарові тварини

Загальна характеристика та різноманітність багатоклітинних тварин.

Тип Губки. Загальна характеристика, роль у природі та значення для людини.

Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика та різноманітність кишковопорожнинних. Роль кишковопорожнинних у екосистемах та значення для людини. Охорона губок та кишковопорожнинних

Тема 3. Тришарові тварини. Черви

Тип Плоскі черви. Загальна характеристика, різноманітність плоских червів.

Круглі черви. Загальна характеристика, різноманітність.

Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика, різноманітність. Роль червів у екосистемах. Значення для людини

Тема 4. Членистоногі

Загальна характеристика типу Членистоногі.

Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність ракоподібних. Роль ракоподібних у екосистемах, їх значення для людини.

Клас Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність павукоподібних та роль у екосистемах. Значення в житті людини.

Клас Комахи. Загальна характеристика класу. Особливості розвитку. Поведінка комах. Різноманітність комах. Роль комах у екосистемах, їх значення для людини. Охорона членистоногих

Тема 5. Молюски

Загальна характеристика, різноманітність молюсків. Клас двостулкові. Клас Черевоногі молюски. Клас Головоногі молюски. Роль молюсків у екосистемах, їх значення для людини.

Тема 6. Хордові тварини. Безчерепні. Риби

Загальна характеристика типу Хордові. Підтип Безчерепні. Загальна характеристика.

Загальна характеристика підтипу Хребетні. Клас Хрящові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності, поведінки, різноманітність хрящових риб. Роль в екосистемах та господарське значення хрящових риб.

Клас Кісткові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності. Поведінка і сезонні явища у житті риб. Різноманітність кісткових риб. Роль у водних екосистемах. Значення риб у житті людини. Рибне господарство. Охорона риб.

Тема 7. Земноводні

Загальна характеристика класу Земноводні. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки. Сезонні явища в житті земноводних. Різноманітність земноводних.

Роль земноводних у екосистемах, їх значення для людини. Охорона земноводних

Тема 8. Плазуни

Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості процесів життєдіяльності і поведінки. Сезонні явища в житті плазунів. Різноманітність плазунів. Роль плазунів у екосистемах, їх значення для людини. Охорона плазунів

Тема 9. Птахи

Загальна характеристика класу Птахи. Особливості життєдіяльності птахів. Риси пристосованості до польоту та різних середовищ життя. Різноманітність птахів. Розмноження і розвиток птахів.

Сезонні явища у житті птахів. Поведінка птахів: влаштування гнізд, шлюбна поведінка, турбота про потомство. Перельоти птахів. Роль птахів у екосистемах, їх значення для людини. Охорона птахів. Птахівництво.

Тема 10. Ссавці

Загальна характеристика класу Ссавці. Особливості життєдіяльності ссавців. Різноманітність ссавців. Сезонні явища у житті ссавців, їх поведінка. Роль ссавців у екосистемах, їх значення для людини. Охорона ссавців. Тваринництво. Охорона ссавців

Розділ. VІ. Людина

Тема 1. Організм людини як біологічна система

Поняття про біологічні системи. Клітинна будова організму людини. Характеристика тканин . Органи. Фізіологічні системи органів людини.

Регуляторні системи організму людини

Тема 2. Опора і рух

Будова і функції опорно-рухової системи.

Кісткова та хрящова тканини.

Розвиток кісток. З'єднання кісток.

Будова скелета людини.

Будова і функції скелетних м’язів. Види м'язів. Механізм скорочення м'язів. Сила м'язів. Втома м'язів

Тема 3. Кров і лімфа

Внутрішнє рідке середовище організму людини

Склад і функції крові. Захисні функції крові.

Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Згортання крові

Тема 4. Кровообіг і лімфообіг

Органи кровообігу: серце і судини . Будова і функції серця.

Судинна система, її будова. Рух крові по судинах. Велике і мале коло кровообігу. Регуляція кровопостачання органів

Лімфообіг та його значення

Тема 5. Дихання

Значення дихання. Будова і функції органів дихання. Голосовий апарат. Дихальні рухи. Газообмін у легенях і тканинах. Нейрогуморальна регуляція дихання

Тема 6. Живлення і травлення

Енергетичні потреби організму. Типи поживних речовин. Харчування і здоров'я.

Будова і функції органів травлення, травних залоз. Травлення у тонкому кишечнику. Функції товстого кишечнику. Регуляція травлення

Тема 7. Терморегуляція

Підтримка температури тіла. Теплопродукція. Тепловіддача. Будова і функції шкіри. Роль шкіри в терморегуляції

Тема 8. Виділення

Будова і функції сечовидільної системи. Регуляція кількості води в організмі. Роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності

Тема 9. Ендокринна регуляція функцій організму людини

Принципи роботи ендокринної системи. Гормони. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Залози внутрішньої секреції

Тема 10. Нервова регуляція функцій організму людини

Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини.

Регуляція рухової активності Спинний мозок. Головний мозок. Стовбур мозку. Мозочок. Підкоркові ядра. Довільні рухи і кора головного мозку.

Регуляція роботи внутрішніх органів

Вегетативна (автономна) нервова система. Симпатична та парасимпатична нервові системи, їх функції. Взаємодія регуляторних систем організму

Розділ VІІ . Біологічні основи поведінки і психіки людини

Тема 11. Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи

Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів. Зорова сенсорна система, слухова сенсорна система. Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю

Тема 12. Формування поведінки і психіки людини

Ретикулярна формація мозку і рівні сприйняття інформації. Сон. Біоритми. Структура інстинктивної поведінки, її модифікації. Види навчання. Пам’ять. Види пам’яті. Набута поведінка

Тема 13. Мислення і свідомість

Мислення і кора великих півкуль головного мозку. Функціональна асиметрія мозку. Мова. Індивідуальні особливості поведінки людини. Характер людини. Свідомість.
Література

Основна:

 1. Біологія: Підруч. для 6 кл. серед, шк. / М.М.Мусієнко, Ю.Г.Вервес, П.С.Славний, П.Г.Балан, М.Ф.Войцехівський. - К.: Генеза, 2001. - 264 с.

 2. Біологія: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Д.А.Шабанов, Г.В.Шабанова, Р.В.Шаламов, С.О.Шапаренко. - X.: Торсінг, 2000. -384 с.

 3. Вервес Ю.Г.,Балан П.Г.,Серебряков В.В. Біологія: Підручник для учнів 7-го класу середньої загальноосвітньої школи. - К.: Генеза, 2000. - 320 с.

 4. Дербеньова А.Г.,Шаламов Р.В. Загальна біологія. 10-11 кл. Харків: Світ дитинства, 1998.

 5. Загальна біологія: Підручник для учнів 10 класу загальноосвітніх закладів / Данилова О.В.,Шабанов Д.А. та ін. -X.: Торсїнг, 2001.

 6. Кучеренко М Є., Ю.Г. Вервес, П.Г.Балан і ін. Загальна біологія: Підручник для 10 - класів загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 1999.

 7. Морозюк С.С. Біологія. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - 2-е вид. переробл. - X.: Торсінг, 2000.

8. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии,- М.: Просвещение, 1981.

  1. Присяжнюк М.С. Біологія людини: Підручник для 8 класу загальноосвітньої школи. - К.: Фенікс, 1999.

  2. Присяжнюк М.С. Біологія людини: Підручник для учнів 9 класів середньої загальноосвітньої школи. - К.: Фенікс, 2003. - 320 с.

  3. Соломаха В.А., О.В.Костильов. Біологія 6 клас. - К.: Освіта, 2001.

  4. Шабанов Д.А., Шабаново Г.В., Шаламов Р.В., Шапаренко С.О.Біологія . 7 кл. - X.: Торсінг, 2000.

  5. Шабатура М.Н, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний. Біологія людини: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 2000.

  6. Шабатура М. Н., Матяш, В.О.Мотузний. Біологія людини: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 2000.

Додаткова

   1. Котик Т.С., Морозюк С.С. Біологія. Завдання, диктанти, тести, перевірочні роботи. - X.: Світ дитинства", 1999.

   2. Матяш.Н.Ю. і інші. Завдання для державної підсумкової атестації з біології за основний курс. - К.: Генеза, 2003.

   3. Мороз І.В., Мороз Л.І. Словник-довідник з біології / За ред. К.М.Ситника. - К.:Генеза, 2001.-416 с.

   4. Такий дивовижний світ тварин / за ред. Сидорович М.М. - Тернопіль, 1998.

   5. Шухова Е.В. і інші. Задачі і вправи з біології. -К.: Рад. школа, 1981.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила прийому до Ніжинського медичного коледжу
Провадження освітньої діяльності у Ніжинському медичному коледжі Чернігівської обласної ради здійснюється відповідно до ліцензії...

Чернігівської обласної ради
Програму до вступних іспитів (старша школа) складено з урахуванням змісту навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів...

Програма обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «київщина мій заповітний край»
Департамент освіти І науки Київської обласної державної адміністрації, та Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості...

Департамент освіти І науки київської обласної державної адміністрації...
Збірник виступів учасників обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «Київщина – мій заповітний край» у секції «Шевченко...

Списо к нагороджених Почесною грамотою обласної державної адміністрації...
Колектив народного аматорського фольклорного ансамблю «Червона калина» Тульчинського училища культури (керівник Микола сафроняк)

Комунальний заклад «нововодолазький санаторний навчально-виховний...
Харківської обласної ради в 2015/2016 навчальному році працюватиме над єдиною проблемною темою: «Впровадження інформаційно-комунікативних...

План роботи бібліотеки комунального закладу «Харківський спеціальний...
«Харківський спеціальний навчально – виховний комплекс №7» Харківської обласної ради

Комунальний заклад «станція юних натуралістів» рівненської обласної...
Рівненської обласної державної адміністрації від 15 січня 2014 року №22,проводиться Всеукраїнський конкурс „Мій голос віддаю на захист...

Проект плану роботи комунального закладу «Куп’янська спеціальна загальноосвітня...
Комунальний заклад «Куп’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Харківської обласної ради»

Д епартамент освіти І науки київської обласної державної адміністрації...
А також досягнення поставлених завдань відбувається через індивідуальні консультації для керівників, обласні методичні об’єднання,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка