Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Глобалізація та сучасні тенденції міжнародних відносин

Глобалізація та сучасні тенденції міжнародних відносин

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра політології та міжнародних відносин

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
методичні вказівки щодо виконання курсових робіт

для студентів напряму підготовки 6.030201 – «Міжнародні відносини»

Національного університету "Львівська політехніка"

Затверджено

на засіданні кафедри

політології та міжнародних відносин

Протокол № __ від ______ 2015 року

Львів – 2015 рік

Глобалізація та сучасні тенденції міжнародних відносин: методичні вказівки щодо виконання курсових робіт для студентів напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини» денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка». – Львів:__________, 2015. – ___с.
Укладач Кукарцев О. В., канд. політ. наук, доц.
Відповідальний за випуск Кукарцев О. В., канд. політ. наук, доц.
Рецензенти

ЗМІСТ


 1. Загальні положення…

 2. Етапи та терміни виконання курсової роботи…

 3. Структура курсової роботи…

 4. Оформлення курсової роботи…

 5. Критерії оцінювання курсової роботи…

 6. Тематика курсових робіт…

 7. Додатки… 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Курсова робота є частиною самостійної науково-дослідницької роботи студента. Наукова робота, яку студент готує на початковому етапі навчання є лише пробою наукового потенціалу. Метою даної курсової роботи для студентів напряму підготовки «Міжнародні відносини» є їхнє залучення до методики наукової діяльності, оволодіння загальнонауковими методами: аналізу та синтезу, систематизації, типологізації, порівняння, інтерпретації тощо, а також спеціальними методами.

Важливим для першого етапу самостійної наукової роботи студентів є оволодіння навиками роботи з джерелами та літературою, вміння збирати наукову інформацію, систематизувати її відповідно до певного плану, аналізувати матеріал та робити обґрунтовані висновки.

Як й будь-яке наукове дослідження, курсова робота на всіх етапах – від творчого задуму до його остаточного оформлення – здійснюється доволі індивідуально. Починаючи роботу над курсовою, студент має виходити з того, що наукове дослідження це:

 • цілеспрямований процес, досягнення усвідомлено поставленої мети, вирішення чітко сформульованих дослідницьких завдань;

 • логічний та систематичний виклад матеріалу, якому властива строга доказовість, послідовне обґрунтування та аргументація висунутих положень та висновків.

Теми курсових робіт сформульовані переважно таким чином, що дають змогу вирішити поставлене перед студентом наукове завдання у формі поглибленого реферування кількох важливих джерел чи зіставлення декількох наукових концепцій. Тобто, аналітико-концептуальний рівень таких робіт свідомо занижується з метою відшліфування практичних базових дослідницьких навичок (якісне реферування спеціальних праць з проблематики, робота з джерелами, відшукування вторинної інформації, порівняння кількох феноменів, відстеження базових чи заданих потоків інформації тощо).

Вирішення наукових завдань ґрунтується на застосуванні фактологічно-аргументаційної вторинної моделі (акумуляція, порівняння, рідше – інтерпретація), а не первісних моделей синтезу нових концепцій чи будь-яких інших оригінальних теоретичних побудов. Для дослідника-початківця спроба висунення хоча б однієї, нехай найпростішої, але самостійної ідеї є бажаним, однак не обов’язковим.

Курсова робота виконується студентами згідно з навчальним планом підготовлення студентів напряму «Міжнародні відносини». Виконання курсової роботи сприяє поглибленому засвоєнню лекційного курсу та набуттю базисних елементарних навичок самостійного наукового аналізу. Знання, уміння та навички, отримані при написанні курсової роботи можуть бути використані для подальшої дослідницької та практичної роботи студента.


 1. ЕТАПИ І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Робота над курсовим дослідженням включає у себе такі етапи:

1. вибір теми і затвердження наукового керівника;

2. загальне ознайомлення з навчальною та дослідницькою літературою, сукупністю джерел;

3. розроблення плану курсової роботи та графіку її виконання;

4. систематичний та поглиблений аналіз необхідних джерел та наукової літератури,

проведення необхідних досліджень;

5. написання курсової роботи;

6. рецензування курсової роботи;

7. захист курсової роботи.

1. Вибір теми і затвердження наукового керівника. Вибір теми курсової роботи і наукового керівника здійснюється впродовж трьох тижнів від початку семестру. Студент обирає тему курсової роботи із запропонованого переліку. Науковий керівник обирається студентом або призначається кафедрою.

2. Загальне ознайомлення з навчальною та дослідницькою літературою, колом джерел. Після обрання теми дослідження, студентові необхідно ознайомитися з приблизним колом питань, які вона охоплює. Перш за все, необхідно отримати консультації у наукового керівника та ознайомитися з відповідними матеріалами у навчальних посібниках, підручниках. Далі студент повинен розпочати ретельну роботу з пошуку та опрацювання всіх доступних джерел та наукової літератури.

3. Розроблення плану курсової та графіку її виконання. Після першого ознайомлення з джерелами та літературою студентові слід сформулювати об’єкт і предмет курсового дослідження, його конкретну мету та завдання і, відповідно до них, визначити дослідницькі методи. Виходячи з цього треба накреслити план, який повинен відображати певну структуру роботи. План курсового дослідження повинен забезпечувати комплексний, системний підхід до вирішення поставленої проблеми та складатись з двох-трьох чітко сформульованих питань (розділів), які б розкривали суть обраної проблеми. Добре продуманий, чітко сформульований план є одним з показників розуміння студентом обраної для дослідження проблеми.

Уточнити об’єкт, предмет, мету, завдання, методи та план допоможе порада наукового керівника. Разом з керівником студент складає графік виконання роботи. Студент узгоджує зі своїм керівником терміни завершення основних видів робіт (складення бібліографічного списку, вивчення джерел та літератури з обраної теми, написання роботи та представлення керівникові для попереднього огляду її розділів). Ці терміни повинні бути розраховані так, щоб у студента залишалося достатньо часу для доопрацювання першого варіанту роботи.

4. Систематичний та поглиблений аналіз необхідних джерел та наукової літератури, проведення необхідних досліджень. Від загального знайомства з матеріалом необхідно перейти до аналізу джерел та наукової літератури. Цей етап потребує від студента навичок реферування (складання конспекту). При цьому не слід механічно та бездумно переписувати текст. Реферування починають після попереднього прочитання й осмислення змісту матеріалу, його структури, окреслення у ньому головного. У конспекті коротко викладаються головні думки наукової праці, а також міркування студента і його аргументація з обов’язковим посиланням на використані джерела з усіма вихідними даними. Збирання матеріалу завершується його систематизацією згідно з планом.

При написанні окремих курсових робіт може виникнути необхідність акумулювання та систематизації різної статистичної інформації, а також проведення емпіричних соціологічних досліджень, опитувань та використання інших методів збору, систематизації та аналізу інформації, які також варто провести на цій стадії виконання курсової роботи.

5. Написання курсової роботи. Даний етап є завершальним етапом науково-дослідної роботи студента. Спочатку пишеться чорновий варіант, а потім після обов’язкової перевірки й коректури, переписується набіло. Перший варіант курсової роботи повинен бути оформлений студентом з дотриманням усіх вимог до оформлення роботи, роздрукований та поданий науковому керівнику не пізніше 3 тижнів до захисту. Можливе поетапне подання науковому керівнику окремих розділів роботи.

Студент повинен доопрацювати курсову роботу у випадку наявності зауважень з боку наукового керівника, враховуючи його побажання і рекомендації. Кінцевий варіант курсової роботи має бути зданий науковому керівникові не пізніше 1 тижня до захисту.

6. Рецензування курсової роботи. Науковий керівник здійснює рецензування роботи та пише рецензію на неї, де вказує якість та самостійність написання роботи, її теоретичну та практичну цінність, зауваження (у випадку наявності) до роботи. Керівник оцінює курсову роботу за 4-бальною шкалою.

7. Захист курсової роботи. Курсова робота, яка оформлена із виконанням необхідних вимог і термінів та отримала позитивну оцінку наукового керівника, допускається до публічного захисту. Перед захистом курсової роботи студент повинен підготувати текст виступу та необхідні для цього ілюстративні матеріали. Захист курсової роботи проводиться перед комісією в складі 3 викладачів, які призначаються рішенням кафедри.

Процедура захисту складається:

1. З короткої промови автора. Вона не повинна тривати більше ніж 5 хвилин. У виступі має бути відображено сутність проблеми, її актуальність, мета та завдання дослідження, методи дослідження, а також структура роботи, основні висновки та результати дослідження.

2. З обговорення курсової роботи, під час якого студент повинен дати відповіді на запитання членів комісії.

Після проведення захисту курсової роботи, члени комісії у присутності студента виносять рішення про оцінку роботи за чотирьохбальною системою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.


 1. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота складається з таких структурних елементів:

 • Титульна сторінка
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Напрям 140103 «Туризм»
Зважаючи на сучасні тенденції світового ринку туристичної галузі, підготовка фахівців у сфері індустрії туризму є нагальною життєвою...

0 20 1 05 “Документознавство та інформаційна діяльність”
Перед молодшим спеціалістом у галузі діловодства ставляться такі вимоги, як наявність об’єктивних уявлень про загальнолюдські І національні...

Екологія І молодь
В наш час наука має дві могутні тенденції — диференціації та інтеграції, які народжують сучасні найфантастичніші дослідження, а масиви...

Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок
Рухомі сили, фактори та вплив на цивілізаційні процеси глобалізації світової економіки й міжнародних економічних відносин 30

Стан, тенденції та проблеми розвитку прикордонних логістичних терміналів
України, а також шляхів вирішення існуючих проблем при організації міжнародних перевезень та перспектив поглиблення співпраці між...

Доповідь на секціях. Стендова доповідь. Заочна участь (тільки публікація)....
«сучасні тенденції збереження, відновлення та збагачення фіторізноманіття ботанічних садів І дендропарків»

Конференції, семінару
В. М. Корецького нан україни, Московський державний інститут міжнародних відносин, Дебреценський університет, Нішський університет,...

Основи права національної безпеки
Ліпкан Володимир Анатолійович — начальник кафедри міжнародних відносин та національної безпеки Київського національного університету...

Кафедра порівняльного І європейського права
Федорова Алла Леонідівна, к ю н., доцент кафедри порівняльного І європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Сьогодні важко назвати країну, яка б не була суб’єктом міжнародних відносин І не зазнавала впливу міжнародного середовищаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка