Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Закономірності будови І життя рослин

Закономірності будови І життя рослин

c:\windows\temp\finereader11\media\image1.jpeg

ВСТУП

Програма фахових випробувань вступників, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з галузі знань 0901 Сільське господарство і лісництво за напрямом 090103 Лісове і садово-паркове господарство та спеціальністю 5.09010301 «Лісове господарство» денної та заочної форми навчання.

Для успішного вивчення фахових дисциплін за названою спеціальністю у Вінницькому транспортному коледжі необхідно мати глибокі та систематичні знання з таких дисциплін: «Ботаніка», «Дендрологія».

У програмі стисло наведено зміст тем дисциплін а також основні поняття, якими повинен володіти вступник. Програма містить перелік основних питань з кожної дисципліни, винесеної на вступне випробування. Він дасть можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання необхідно звернути увагу в процесі підготовки до вступного випробування.
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

Основними завданнями вивчення дисципліни “Ботаніка” є розширення знань про рослини, вивчення закономірностей будови і життя рослин, аналізу рослини на рівні клітинної, тканинної, органічної організації, їх поширення, різноманітності рослинного світу, значення рослин у структурі біогеоценозу і як найважливішого біоенергетичного компонента біосфери,

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми внаслідок вивчення дисципліни «Ботаніка» студенти повинні знати:

 • Морфологію рослин.

 • Анатомію рослин.

 • Фізіологію рослин.

 • Систематику рослин.

 • Закономірності будови і життя рослин.

 • Поширення рослинного світу

 • Різноманітність рослинного світу

 • Значення рослин у структурі біогеоценозу і як найважливішого біоенергетичного компонента біосфери.

 • Аналіз рослини на рівні клітинної, тканинної, органічної організації.

 • Методику визначення та систематизації рослин.

 • Взаємозв'язки рослин у біогеоценозі і можливості їх ощадливого використання.


Внаслідок вивчення дисципліни «Дендрологія» вступники повинні знати:

 • морфологічні і біологічні ознаки та господарське значення місцевих та інтродукованих видів

 • деревних рослин;

 • особливості росту і розвитку деревних рослин;

 • біоценотичну роль деревних рослин, закономірності розвитку і життєдіяльності фітоценозів з їх участю;

 • екологічні особливості деревних рослин;

 • закономірності формування рослинного покриву.


Опис основних тем

Ботаніка

Ботаніка як наука про рослин. Роль рослин в природі та житті людини. Значення ботаніки для спеціаліста лісового господарства. Морфологія рослин, анатомія рослин, фізіологія рослин, систематика рослин.

Дендрологія

Поняття про дендрологію як науку. Значення дендрології для розвитку лісового господарства, садово-паркового господарства, природно-заповідної справи. Життєві форми деревних рослин. Основи екології деревних рослин. Основи фенології деревних порід. Характеристика основних хвойних та листяних деревних порід.

Орієнтовний перелік питань, які виносяться на вступне випробування

Ботаніка

 • Основні органи рослин

 • Вегетативне розмноження рослин

 • Квітка, біологія цвітіння

 • Плоди, насіння, біологія плодоношення

 • Клітинна будова рослин

 • Рослинні тканини

 • Анатомія стебла, кореня, листка

 • Основи фізіології рослинної клітини

 • Водний режим рослин

 • Асиміляція вуглецю рослинами

 • Ґрунтове живлення рослин

 • Дихання і бродіння

 • Ріст, рух і розвиток рослин

 • Бактерії

 • Водорості

 • Гриби і лишайники

 • Мохоподібні

 • Папоротеподібні

 • Голонасінні

 • Покритонасінні

Дендрологія

 • Життєві форми деревних рослин

 • Основи екології деревних рослин

 • Основи фенології деревних порід

 • Характеристика основних хвойних порід

 • Характеристика основних листяних порід


Критерії оцінювання знань вступників

Завдання з фахових випробувань для абітурієнтів, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з галузі знань 0901 Сільське господарство і лісництво за напрямом 090103 Лісове і садово-паркове господарство та спеціальністю 5.09010301 «Лісове господарство» складені у формі тестів, які мають приблизно однаковий рівень складності. Для оцінювання знань вступників застосовують такі критерії та шкала оцінювання:


Рівні навчальних досягнень

Відношення кількості набраних балів до максимально можливої, %

І.Початковий

100-111 балів

60-64

112-123 бали

65-69

ІІ.Середній

124-136 балів

70-74

137-149 балів

75-79

ІІІ.Достатній

150-161 бал

80-84

162-173

85-89

ІУ.Високий

174-189

90-95

190-200

96-100Рекомендована література

Ботаніка

 1. Основи лісового законодавства України.

 2. Програма розвитку лісового господарства України на 1993-2015рр.

 3. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф., Ботаніка вищі рослини. – Київ, Фітосоціоцентр. – 2001

 4. Григора І.М., Шаброва С.І., Алейніков І.М., Ботаніка. – Київ, Фітосоціоцентр. – 2004

 5. Стеблянко М.І., Гончарова К.Д., Закорко Н.Г. Ботаніка.-К., Вища школа, 1995.

 6. Морозюк С.С., Протопопова В.В., Трав’янисті рослини України (Атлас-визначник), - Тернопіль, «Навчальна книга – Богдан», 2007

Дендрологія

 1. Заячук В.Я. Дендрологія. Голонасінні. - Львів: Камула, 2003

 2. Заячук В.Я. Дендрологія. Покритонасіневі. - Львів: Камула 2005.

 3. Заячук В.Я. Дендрологія..-Львів:Апріорі, 2008

 4. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія. Навч. посіб. - К.: Вища школа.2002 199 с.

 5. Литвак П.В. Ткачук В.1. Дендрологія. - Житомир: Полісся, 2002

 6. Ворон В.П. Дерева та чагарники України. Атлас для практичних занять з дендрології.- Х.:Нове слово,2011

поділитися в соціальних мережахСхожі:

7клас Урок 4 Членистоногі. Ракоподібні: особливості будови, способу життя. Мета. Освітня
Розширити знання учнів про безхребетних тварин, ознайомивши із загальною характеристикою типу Членистоногі, із особливостями їх організації...

Програма
Основні особливості життєдіяльності тварин та рослин. Сучасна система тваринного світу. Система рослинного світу. Наземні, водні...

Програма
Основні особливості життєдіяльності тварин та рослин. Сучасна система тваринного світу. Система рослинного світу. Наземні, водні...

Урок біології
Тема. Значення середовища життя (довкілля) для рослин: абіотичні, біотичні, антропічні чинники. Екологічні групи рослин

Урок біології в 7 класі на тему : Загальна характеристика водоростей....
И та процесів життєдіяльності водоростей, як нижчих рослин; з особливостями середовища їх життя, різноманітністю та значенням у природі...

1 загальна характеристика мінеральних вод
Ці води збагачуються солями І газами порід, з якими вони контактують. Хімічний склад І закономірності поширення мінеральних вод зумовлені...

Курс Геологія з основами геоморфології ставить за мету дати студентам...
Метою курсу є опанування студентами теоретичних уявлень сучасної геологічної науки, а також надбання практичних навичок по визначенню...

Загальнагеограф І я
Загальною метою даного курсу є формування у свідомості школярів комплексного розуміння про Землю як об’єкт просторової організації...

Дослідження репродуктивних структур деревних рослин 6
Морфологічні, біоритмічні І поведінкові відхилення від норми у рослин під дією антропогенних стресорів. 6

Урок з біології на тему: «Основні процеси життєдіяльності рослини»
Обладнання: таблиці «Будова клітини рослин», «Процеси життєдіяльності рослин», електронна презентація «Як живе рослина», гербарій...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка