Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Київська обласна державна адміністрація

Київська обласна державна адміністрація
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 04 липня 2016 року № 273
м.Київ

Про затвердження нової редакції

Статуту Державного підприємства

Київоблрекламаˮ

Відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, Законів України „Про місцеві державні адміністраціїˮ, „Про управління об’єктами державної власностіˮ, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26 липня 2012 року № 870 „Про затвердження примірних статутів державного комерційного підприємства і казенного підприємстваˮ та у зв'язку з тим, що функції з координації роботи щодо забезпечення діяльності Державного підприємства „Київоблрекламаˮ передано департаменту містобудування та архітектури облдержадміністрації:
1. Затвердити нову редакцію Статуту Державного підприємства „Київоблрекламаˮ, що додається.
2. Установити, що департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації здійснює координацію діяльності Державного підприємства „Київоблрекламаˮ.
3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 4 та 7 розпорядження голови облдержадміністрації від 20 квітня 2016 року № 130 „Про створення Державного підприємства „Київоблрекламаˮ.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Парцхаладзе Л.Р.


Голова адміністрації М.Д. Мельничук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації04.07.2016 № 273
СТАТУТ

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

КИЇВОБЛРЕКЛАМА”м. Українка

2016
2


 1. Загальні положення

1.1 Державне підприємство „Київоблреклама” (далі – Підприємство) засноване на державній формі власності, утворене розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації та належить до сфери управління Київської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління), координацію діяльності Підприємства здійснює департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації.

1.2 Найменування Підприємства: Державне підприємство „Київоблреклама”.

Скорочене найменування Підприємства: ДП „Київоблреклама”.

1.3 Місце знаходження Підприємства: пл. Шевченка, 1, м. Українка, Обухівський район, Київська область, 08720.

1.4 У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, що видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також статутом Державного підприємства „Київоблреклама” (далі – Статут).

 1. Мета і предмет діяльності

2.1 Підприємство утворено з метою отримання прибутку на основі:

2.1.1) задоволення суспільних потреб шляхом реалізації господарської компетенції органів місцевого самоврядування в галузі формування сучасного міського дизайну, у тому числі у сфері зовнішньої реклами та реклами на транспорті;

2.1.2) ведення господарської діяльності і надання послуг юридичним особам у сфері зовнішньої реклами та реклами на транспорті державної власності м.Києва та Київської області;

2.1.3) надання послуг юридичним та фізичним особам у встановленому порядку та/або відповідно до укладених договорів;

2.1.4) впорядкування рекламної діяльності в сфері зовнішньої реклами та реклами на транспорті державної власності м. Києва та Київської області;

2.1.5) поліпшення зовнішнього вигляду та дизайну м. Києва та Київської області в цілому;

2.1.6) організації комерційної діяльності для отримання прибутків та поповнення обласного бюджету.

2.2 Основною метою створення Підприємства є діяльність у сфері зовнішньої реклами.

2.3 Предметом діяльності Підприємства є:

2.3.1) координація заходів щодо впорядкування рекламної діяльності в галузі реклами та впровадження системного підходу до формування високоякісного зовнішнього дизайну м. Києва та Київської області;

2.3.2) укладання договорів з розповсюджувачами зовнішньої реклами на право тимчасового користування місцем(-ями) для розміщення засобу(-ів) зовнішньої реклами, що перебувають у державній власності територіальних громад м.Києва та Київської області, його районів, або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування;

3
2.3.3) подання у визначеному чинним законодавством порядку спеціально уповноваженому органу виконавчої влади в сфері захисту прав споживачів інформації, матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

2.3.4) укладання з замовниками (уповноваженими особами) договорів на розміщення реклами на транспорті державної власності м. Києва та Київської області, розповсюдження, монтаж (демонтаж) реклами на транспорті державної власності м. Києва та Київської області;

2.3.5) обстеження та облік зовнішньої реклами, реклами на транспорті державної власності територіальної громади м. Києва та Київської області та надання відповідної інформації дозвільному органу;

2.3.6) надання послуг із виготовлення проектно-технічної документації, фото-комп'ютерних макетів, дизайнерських ескізів конструктивних рішень, бланків дозвільної документації, інших бланків та їх копій;

2.3.7) розроблення проектів зовнішнього благоустрою Київської області, в тому числі схем розташування рекламних засобів;

2.3.8) надання послуг із визначення та підбору місць для розміщення зовнішньої реклами і реклами на транспорті державної власності Київської області;

2.3.9) надання послуг із виготовлення топогеодезичних матеріалів знімання місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу та позначенням виду робіт;

2.3.10) надання послуг із ксерокопіювання, ламінування документів та машинописних робіт;

2.3.11) участь у зовнішньоекономічній діяльності на засадах повної самоокупності та самофінансування;

2.3.12) організація монтажу (демонтажу) або здійснення власними силами та засобами монтажу (демонтажу) самовільно встановлених або встановлених з порушеннями законодавства рекламних засобів (спеціальних конструкцій) в порядку, визначеному чинним законодавством;

2.3.13) інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

2.4 Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства:

2.4.1) Підприємство має право володіти, користуватися та розпоряджатися всіма результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності: виручкою в іноземній валюті, майном та майновими правами в межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. Вилучення результатів зовнішньоекономічної діяльності Підприємства у будь-якій формі забороняється, крім випадків, передбачених законом;

2.4.2) валютні відрахування до державного і місцевого бюджетів Підприємство виконує у передбачених чинним законодавством розмірах і порядку;

2.4.3) зовнішньоекономічні контракти (договори) укладаються за формою місця їх укладання і можуть бути визнані недійсними тільки в судовому порядку у разі невідповідності вимогам міжнародних угод або законам України;

2.4.4) Як суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності Підприємство має право:
4
2.4.4.1) самостійно визначати форму розрахунків за зовнішньо-економічних операціями;

2.4.4.2) за погодженням з Київською обласною державною адміністрацією брати комерційні кредити як у межах України, так і за її межами;

2.4.4.3) обирати, за погодженням з Київською обласною державною адміністрацією, кредитно-банківські установи для ведення своїх валютних розрахунків з іноземними суб’єктами господарської діяльності, виконуючи при цьому вимоги законів України.

2.5 Усі види діяльності, що згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.


 1. Юридичний статус Підприємства


3.1 Підприємство є юридичною особою. Підприємство набуває прав та обов’язків юридичної особи з моменту дати включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3.2 Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3 Зміни до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Уповноваженого органу управління та підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законодавством.

3.4 Підприємство не може бути засновником іншої юридичної особи в межах наданих повноважень згідно з нормами чинного законодавства України.

3.5 Підприємство самостійно організовує роботу з питань статутного спрямування, здійснює свою діяльність на засадах госпрозрахунку.

3.6 Підприємство здійснює господарську діяльність, формує програми діяльності, самостійно визначає постачальників та споживачів продукції, робіт та послуг, встановлює ціни відповідно до законодавства.

3.7 Для здійснення господарської діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.8 Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

3.9 Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна.

3.10 Держава та Уповноважений орган управління не несуть відповідальності за зобов’язання Підприємства, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами України.

3.11 Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Уповноваженого органу управління.

3.12 Підприємство має право укладати договори за погодженням з Уповноваженим органом управління, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.


5


 1. Майно Підприємства


4.1 Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

4.2 Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

4.3 Джерелами формування майна Підприємства є:

державне майно, передане Підприємству Уповноваженим органом управління;

доходи, одержані від реалізації готових засобів, виробів господарської діяльності Підприємства та наданих Підприємством послуг;

кредити банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян в установленому законом порядку;

інші джерела, не заборонені законодавством.

4.4 Право господарського відання майном, закріпленим за Підприємством, виникає з моменту дати підписання акта приймання-передачі.

4.5 У разі передачі Підприємства до сфери управління іншого органу управління Підприємство зберігає право господарського відання на закріплене за ним майно. Підприємство в установленому законодавством порядку забезпечує оформлення та державну реєстрацію речових прав на об’єкти, права яких підлягають державній реєстрації.

4.6 Контроль за ефективністю використання, збереження та обліку закріпленого за Підприємством майна здійснює Уповноважений орган управління.

4.7 Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним та фізичним особам, крім випадків, передбачених законодавством.

4.8 Відчуження Підприємством майнових об’єктів, що належать до основних фондів, здійснюється виключно на конкурентних засадах за погодженням з Уповноваженим органом управління в порядку, встановленому законодавством.

Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, Підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Господарським кодексом України та іншими законами України.

4.9 Кошти, одержані від продажу майнових об’єктів, що належать до основних фондів Підприємства, використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану Підприємства.

4.10 Нерухоме майно Підприємства, що не підлягає приватизації, не може бути відчужене, вилучене та передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо цього майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження.

4.11 Підприємство має право здавати в оренду в установленому порядку підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно (устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, що йому належать), а також списувати його з балансу за погодженням з Уповноваженим органом управління.
6
4.12 Списання з балансу Підприємства не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства здійснюється за згодою із Уповноваженим органом управління.

4.13 Передача під заставу майнових об’єктів, що належать до основних фондів Підприємства, здійснюють в установлений законодавством спосіб за погодженням з Уповноваженим органом управління.

4.14 Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності згідно із законодавством.

4.15 Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до закону.

4.16 В установленому законодавством порядку Уповноважений орган управління здійснює контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за Підприємством державного майна та коштів, здійсненням господарської діяльності Підприємством.


 1. Розмір і порядок формування статутного капіталу та

створення спеціальних (цільових) фондів Підприємства
5.1 Статутний капітал Підприємства формується шляхом передачі Уповноваженим органом управління нерухомого майна, коштів, цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

5.2 Статутний капітал Підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної реєстрації Підприємства.

5.3 Статутний капітал вважається сформованим з дати передачі в установленому порядку Підприємству майна, що закріплюється за ним на праві господарського відання, або з дати зарахування відповідних коштів на банківський рахунок Підприємства.

5.4 Передача майна Підприємству оформляється актом приймання-передачі.

5.5 Статутний капітал Підприємства становить 80 000 грн. (вісімдесят тисяч гривень).

5.6 Рішення про зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу Підприємства приймається Уповноваженим органом управління з урахуванням відомостей річної бухгалтерської звітності Підприємства.

5.7 Зміни, що вносяться до Статуту у зв’язку зі зміною (збільшенням, зменшенням) розміру статутного капіталу, підлягають державній реєстрації.

5.8 Підприємство створює за рахунок прибутку спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю:

амортизаційний фонд;

фонд розвитку виробництва;

фонд споживання (оплати праці);

резервний фонд;

інші фонди.


7
5.9 Амортизаційний фонд створюється за рахунок амортизаційних відрахувань і призначається для відтворення основних фондів (устаткування, машин, будівель тощо), що в процесі виробництва піддаються фізичному та моральному зносу, через що втрачають частину споживчої вартості.

5.10 Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку в порядку, передбаченому законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Спрямування коштів фонду визначається кошторисом.

5.11 Фонд споживання (оплати праці) створюється в розмірах, що визначаються згідно із законодавством.

5.12 Резервний фонд Підприємства створюється в розмірі 50% фонду споживання і призначений для покриття витрат, що пов’язані з відшкодуванням збитків, та позапланових витрат.

5.13 Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні та благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження (включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити).

5.14 Використання фондів здійснюється відповідно до фінансового плану Підприємства.


 1. Права та обов’язки Підприємства


6.1 Підприємство має право:

6.1.1) самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки своєї роботи відповідно до стратегічного плану розвитку Підприємства, затвердженого Уповноваженим органом управління;

6.1.2) здійснювати власне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів, матеріально-технічне забезпечення виробництва;

6.1.3) реалізовувати свою продукцію, товари, послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, - за фіксованими державними цінами;

6.1.4) придбавати, випускати та реалізувати цінні папери відповідно до законодавства;

6.1.5) утворювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з можливістю відкриття поточних і розрахункових рахунків та затверджувати положення про них;

6.1.6) за погодженням з Уповноваженим органом управління, укладати договори та угоди в межах наданих повноважень та відповідно до норм чинного законодавства України, набувати майнових прав та особистих немайнових прав, виконувати обов’язки, бути позивачем, відповідачем чи третьою особою у судах загальної юрисдикції, господарських і адміністративних судах, а також у третейському суді;

6.1.7) вимагати від філій подання звіту про їх діяльність в установлений термін та за установленою формою;

6.1.8) звертатися до Уповноваженого органу управління з пропозиціями щодо удосконалення нормативно-правових актів та методичних рекомендацій відповідно до напрямів діяльності Підприємства;

8
6.1.9) об’єднуватися з іншими суб’єктами господарювання в корпорації, концерни, асоціації та консорціуми в установленому законодавством порядку.

6.2 Підприємство зобов’язане:

6.2.1) бути беззбитковим, за результатами виконання фінансового плану поточного року;

6.2.2) приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні замовлення, враховувати їх при формуванні виробничо-фінансового плану, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати та виконувати річний та щоквартальний фінансовий план на кожен наступний рік;

6.2.3) забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно із законодавством;

6.2.4) відповідно до державного контракту, державного замовлення, укладених договорів забезпечувати поставку продукції та товарів;

6.2.5) виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

6.2.6) здійснювати оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складати та подавати Уповноваженому органу управління відповідно до вимог законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, а також інші дані, визначені законодавством України. Генеральний директор та головний бухгалтер Підприємства відповідно до законодавства України несуть персональну відповідальність за додержання порядку організації та ведення бухгалтерського обліку, достовірність фінансової звітності та статистичної інформації;

6.2.7) додержуватися фінансової дисципліни;

6.2.8) створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

6.2.9) проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно із законодавством;

6.2.10) додержуватися вимог законодавства про державну таємницю;

6.2.11) щокварталу надавати Уповноваженому органу управління інформацію щодо діяльності Підприємства, у тому числі – інформацію про наявність майна, його поточний стан та будь-які зміни стану майна;

6.2.12) вносити Уповноваженому органу управління пропозиції щодо створення філій, погодження положень про них, погодження договорів та угод з фізичними та юридичними особами у випадку, коли разова вартість предмету для закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти дорівнює (перевищує) суму, що підлягає застосуванню процедури закупівель, визначені законодавством;

6.2.13) надавати Уповноваженому органу управління інформацію, що стосується діяльності юридичної служби Підприємства, за потреби.

6.3 Для закупівель, товарів, робіт і послуг за державні кошти Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені законодавством.

9
6.4 У разі порушень Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до законодавства.


 1. Управління Підприємством


7.1 Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту.

7.2 Управління Підприємством здійснюється генеральним директором, який підзвітний Уповноваженому органу управління.

7.3 Генеральний директор Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади Уповноваженим органом управління.

7.4 З генеральним директором Підприємства укладається трудовий контракт, де визначається строк найму, його права та обов’язки, відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

7.5 Генеральний директор Підприємства призначається на посаду за результатами конкурсного відбору.

7.6 Генеральний директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Уповноваженого органу управління.

7.7 Генеральний директор Підприємства може бути звільнений з посади достроково на підставах, передбачених контрактом та законами України, а також у разі збитковості Підприємства за висновками року.

7.8 У разі зміни генерального директора обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законодавством.

7.9 Генеральний директор Підприємства:

7.9.1) несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом;

7.9.2) під час реалізації своїх прав і виконання обов’язків повинен діяти в інтересах Підприємства;

7.9.3) діє без довіреності (доручення) в інтересах Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших організаціях, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами;

7.9.4) формує адміністрацію Підприємства;

7.9.5) видає в межах своєї компетенції накази та доручення;

7.9.6) організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємства відповідно до мети та основних напрямів діяльності;

7.9.7) затверджує за погодженням з Уповноваженим органом управління структуру і штатний розпис Підприємства;

7.9.8) у встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників Підприємства;

7.9.9) обирає форму та систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством;

10
7.9.10) застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Підприємства;

7.9.11) розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до цього Статуту та законодавства;

7.9.12) забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого Підприємству;

7.9.13) виконує умови укладеного з Уповноваженим органом управління трудового контракту;

7.9.14) несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства;

7.9.15) видає в межах компетенції Підприємства накази, доручення та інші акти, узгоджує внутрішню документацію (інструкції, кошториси, фінансові плани та інше), дає вказівки, що не суперечать законодавству, організовує та перевіряє їх виконання. Акти генерального директора є обов’язковими для всіх працівників Підприємства;

7.9.16) затверджує порядок періодичного проведення атестації всіх працівників;

7.9.17) організовує у встановленому порядку періодичне проведення атестації всіх працівників Підприємства;

7.9.18) погоджує з Уповноваженим органом управління закордонні відрядження та відпустки;

7.9.19) генеральний директор зобов’язаний після звільнення з посади протягом строку, встановленого контрактом, не використовувати та не розголошувати отримані під час роботи на Підприємстві відомості, що становлять комерційну таємницю. В разі порушення цього зобов’язання генеральний директор несе відповідальність у вигляді відшкодування Підприємству спричинених в результаті цього збитків, а також зобов’язаний передати Підприємству усі доходи, отримані від використання такої інформації.


 1. Уповноважений орган управління


8.1 Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна, переданого Підприємству, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням ним у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

8.2 Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань:

8.2.1) приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію Підприємства;

8.2.2) призначає на посаду та звільняє з посади керівника Підприємства, укладає та розриває з керівником Підприємства контракт, здійснює контроль за додержанням вимог контракту;

8.2.3) організовує та проводить конкурс чи відбір із визначення керівника Підприємства;

8.2.4) затверджує статут Підприємства та зміни до нього, здійснює контроль за додержанням цього Статуту;


11
8.2.5) веде облік об’єктів державної власності, що перебувають в його управлінні, здійснює контроль за ефективністю використання та збереження таких об’єктів;

8.2.6) затверджує фінансові та інвестиційні плани Підприємства, здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку;

8.2.7) проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів Підприємства, та вживає заходів щодо поліпшення його роботи;

8.2.9) забезпечує проведення щорічних аудиторських перевірок Підприємства;

8.2.10) забезпечує проведення інвентаризації майна Підприємства в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

8.2.11) розробляє та затверджує стратегічні плани розвитку Підприємства, здійснює контроль за їх виконанням;

8.2.12) погоджує договори про спільну діяльність, договори комісій та оренди, доручення та управління майном, зміни до них та контролює виконання умов цих договорів;

8.2.13) вилучає державне майно, що не використовується або використовується не за призначенням, та розпоряджається ним у межах своїх повноважень;

8.2.14) надає згоду на відчуження, оренду, передачу та списання майна Підприємства;

8.2.15) здійснює інші функції, передбачені законодавством;

8.2.16) у разі зміни генерального директора Підприємства забезпечує проведення фінансово-господарської ревізії діяльності Підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

8.2.17) обов’язково укладає з Підприємством державні контракти на поставку продукції (виконання робіт, надання послуг) для державних потреб;

8.2.18) затверджує умови та фонд споживання (оплати праці) Підприємства з урахуванням умов, передбачених галузевою угодою.

8.3 Уповноважений орган не має права втручатися в оперативну діяльність генерального директора Підприємства.


 1. Господарська діяльність Підприємства


9.1 Основним показником, що узагальнює фінансові результати господарської діяльності Підприємства, є прибуток.

9.2 Прибуток Підприємства формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати відсотків за кредитами банків, сплати передбачених законодавством податків та інших платежів до бюджету, відрахувань до цільових та інших фондів, залишається у повному розпорядженні та використовується відповідно до законодавства. Прибуток Підприємства визначається шляхом зменшення суми валового доходу Підприємства за певний період на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань.

9.3 Розподіл прибутку Підприємства здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану Підприємства з урахуванням вимог Господарського кодексу України та інших законів України.

12
9.4 Підприємство одержує кредити для виконання статутних завдань під гарантію Уповноваженого органу управління.

9.5 У фінансовому плані Підприємства затверджуються суми коштів, що спрямовуються державі як власнику і зараховуються до державного бюджету.

9.6 Складення, затвердження та контроль за виконанням фінансового плану Підприємства здійснюється в установленому законодавством порядку.

9.7 Підприємство відраховує та сплачує до державного бюджету частину прибутку відповідно до порядку та нормативу, визначених законодавством.

9.8 Аудит фінансової діяльності здійснюється згідно з чинним законодавством.

9.9 Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

9.10 Підприємство провадить зовнішньоекономічну діяльність згідно із чинним законодавством.

9.11 Підприємство реалізує товари та послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, – за фіксованими державними цінами.


 1. Трудовий колектив та соціальна діяльність Підприємства


10.1 Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

10.2 Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, що діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також соціально-економічних і трудових прав працівників. Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності - вільно обрані працівниками представники представляють інтереси працівників в органах управління Підприємством відповідно до законодавства. Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

10.3 До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися генеральний директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються відповідно до законодавства України.

10.4 Члени органу колективного самоврядування обираються таємним голосуванням на три роки не менше як двома третинами голосів. Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації Підприємства без згоди відповідного виборного органу цього колективу.

10.5 Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.


13
10.6 Права укладання колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається генеральному директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу один перед одним не менше ніж один раз на рік.

10.7 Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

10.8 Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних, гарантійних виплат встановлюється Підприємством самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення генерального директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Уповноваженим органом управління та відповідно до умов діючого на Підприємстві колективного договору.

10.9 Оплата праці працівників Підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.


 1. Припинення діяльності Підприємства


11.1 Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Кабінету Міністрів України, Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом України, – за рішенням суду.

11.2 У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

11.3 Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Уповноваженим органом управління або за рішенням суду.

11.4 Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторам, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, що прийняв рішення про ліквідацію Підприємства.

11.5 Ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію суб’єкта господарювання.

11.6 З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

14
Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.7 Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються за рахунок його майна, якщо інше не передбачено законодавством України.

11.8 Якщо вартість майна на Підприємстві є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Підприємство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

11.9 Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.

11.10 Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

11.11 Підприємство вважається ліквідованим з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про його припинення.


Заступник голови –

керівник апарату адміністрації М.О. Царенко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Київська обласна державна адміністрація
Київської обласної державної адміністрації від 11 травня 2002 року №263 „Про забезпечення Київською обласною державною адміністрацією...

Київська обласна державна адміністрація
Розподілити обов’язки між головою, першим заступником голови, заступниками голови та заступником голови керівником апарату Київської...

Київська обласна державна адміністрація розпорядження
Відповідно до статті 33 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999...

Київська обласна державна адміністрація
Відповідно до частини другої статті 17, статей 22, 23 Закону України „Про державну службу”, Закону України „Про місцеві державні...

Київська обласна державна адміністрація
України, Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про управління об’єктами державної власності”, наказу Міністерства...

Чернівецька обласна державна адміністрація департамент екології та туризму
Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря у містах

Чернівецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки наказ
Керівникам органів управління освітою, сім’єю, молоддю та спортом райдержадміністрацій, міських рад

Україна кіровоградська обласна державна адміністрація
Про додатковий набір учнів у наукові секції Кіровоградської ман учнівської молоді на 2011/2012 навчальний рік

У країна дніпропетровська обласна державна адміністрація управління преси та інформації
Кірова,1, м. Дніпропетровськ, 49004, тел./факс (056)742-70-70, e-mail:, код єдрпоу 33717066

Закарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки
Тридцять років потому. Події. Факти. Коментарі”, „30 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього”, „Чорнобиль – найбільша...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка